PEADIREKTORI ASETÄITJA

Otsus

Tallinn  28.05.2002 nr 27-L

Juhtumi nr 15/00 menetlemise lõpetamine

Konkurentsiameti peadirektori 19.07.2000 käskkirjaga nr 15-a alustati juhtumi nr 15/00 menetlemist Konkurentsiseaduse (RT I 1998, 30, 410; 1999, 89, 813; 2000, 53, 343; RT III 2000, 21, 232; edaspidi märgitud KonkS) §-i 39 lg 1 p 1 alusel seoses OÜ Oma Takso 10.07.2000 avaldusega eesmärgiga kontrollida võimalikku KonkS §-i 28 rikkumist OÜ Fennostar poolt. Sellekohane teade ilmus 28.07.2000 ajalehes “Eesti Päevaleht”, kus paluti asjakohast teavet omavaid kolmandaid isikuid või nende esindajaid teatada sellest Konkurentsiametile. Sellist teavet ei laekunud.

Konkurentsiameti peadirektori asetäitja tegi 05.01.2001 juhtumi nr 15/00 menetlemise lõpetamise otsuse nr 1-L õiguserikkumise mittetuvastamisest, mis Tallinna Halduskohtu 04.07.2001.a otsusega haldusasjas nr 3-743/2001 OÜ Oma Takso 12.02.2001 kaebuse alusel tühistati, tehes Konkurentsiametile ettekirjutuse taastada juhtumi menetlemine ja teha KonkS § 40 lg 3 sätestatud otsus juhtumi menetlemise lõpetamise kohta seaduses sätestatud korras ja alustel. 16.07.2001 taastati Konkurentsiamet peadirektori asetäitja käskkirjaga nr 16-A juhtumi nr 15/00 menetlemine eesmärgiga kontrollida OÜ Fennostar tegevuse vastavust KonkS §-le 28.

I Menetlemise subjekt

OÜ Fennostar, asukoht Roopa 20 Tallinnas, registreeritud 31.03.2000, reg. kood 10653743, tegevusaladega majandusalane konsultatsioonitegevus; tehingud kinnisvaraga, kinnisvara arendus ja haldamine; toidu- ja tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandus ning vahendustegevus; riigisisesed transporditeenused; metsamaterjali ost, müük ja vahendus; toitlustamine ning alates 02.05.2000 taksoteenused, operaatorteenused, mootorsõidukite müük, remont, hooldus; juhatuse liige alates 17.05.2000 kuni 28.07.2000 Kalju Ojamets, isikukood 35108280341.

II Faktilised asjaolud

Avalduses palutakse otsustada avaldaja poolt Tallinna Politseiprefektuuri 06.07.2000 esitatud avalduses toodud materjalide põhjal, kas on tegu kõlvatu konkurentsiga OÜ Fennostar poolt OÜ Oma Takso suhtes.

Avalduse kohaselt registreeriti OÜ Oma Takso 10.07.1997, registrikoodiga 10230787, juhatuse liikmeteks Lembit Poolak (juhatuse esimees) ja Kalju Ojamets (tegevdirektor), tegevusaladeks taksoteenindus, dispetšer- ja renditeenused. Kalju Ojametsa üheaegne osalus kahes sama teenust pakkuvas äriühingus, olles nii juhatuse liikmeks ja tegevdirektori ametis OÜ-s Oma Takso kui ka OÜ Fennostar ainsaks juhatuse liikmeks, on vastuolus äriseadustiku §-i 185 lg 1 p 3, mis sätestab, et juhatuse liige ei või osanike nõusolekuta olla osaühinguga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtimisorgani liige, välja arvatud, kui tegemist on ühte kontserni kuuluvate ühingutega. Vastavat nõusolekut pole Kalju Ojamets OÜ Oma Takso osanikelt taotlenud.

Kaubamärgi OMA TAKSO  (reg tunnistuse nr 29726, prioriteet 21.11.1997) omanikud on Lembit Poolak, Kalju Ojamets ja Janika Poolak. Avalduse kohaselt kasutavad OÜ Fennostar ja temaga koostöö- vm lepingute alusel seotud isikud OMA TAKSO kaubamärki selle omanike nõusolekuta järgnevalt.

 1. Verbaalne kasutus dispetšerite poolt, vastates telefonidel ET 6460006, 6311312, EMT 1611 klientidele: ”Oma Takso.”
 2. Visiitkaartidel, mida kasutasid OÜ Fennostar taksojuhid klientidega suhtlemisel, on kasutatud OMA TAKSO kaubamärki, millele on lisatud OÜ Fennostar telefoninumber 6460006.
 3. Kalju Ojamets on saatnud omal algatusel OÜ Oma Takso kliendiklubi liikmetele teatise O.M.A. Takso tellimistelefoni muutustest, kasutades selleks OÜ Oma Takso kliendibaasi. Teatisele märgitud uus telefoninumber kuulub OÜ-le Fennostar.
 4. OÜ Fennostar ja Sky Media Ltd vahel 01.07.2000.a sõlmitud teeninduslepingu p-des 1 ja 2 on kasutatud kaubamärki OMA TAKSO koos OÜ Fennostar telefoninumbriga ja viitega OÜ Oma Takso veebilehele internetis (www.omatakso.ee).

 5. OÜ Fennostar poolt taksoteenust pakkuvate taksode esiustel, plafoonidel ja printerist väljatrükitaval tšekil on kasutatud OMA TAKSO kaubamärki.

Avaldusele lisatud teatis on tekstiga: "V.a. kliendiklubi liige! 30.-st maist muutub O.M.A. takso tellimistelefon, uus number on 6460006. Endiselt kehtib mobiili lühinumber 1611. Vabandame ebamugavuste pärast. Klienditeenindus." Avaldusele lisatud visiitkaartide koopiatest nähtub OÜ Oma Takso visiitkaart kaubamärgiga OMA TAKSO, telefoninumbriga 6460460 ja OÜ Fennostar visiitkaart kaubamärgiga OMA TAKSO, telefoninumbriga 6460006. Avaldusele on lisatud OÜ Fennostar ja Sky Media Ltd vahel 01.06.2000 sõlmitud leping, millele on OÜ Fennostar poolt alla kirjutanud teenindusdirektor Tiina Roos ning mille p-i 1 kohaselt tellib Sky Media Ltd taksoteenuse vajadusel O.M.A. takso telefonil 6460006, mobiiltelefoni lühinumbril 1611 või Internetileheküljelt http//www.omatakso.ee ja p-i 2 kohaselt kohustub O.M.A. takso saatma takso Tallinnas ette 10 minuti jooksul või tellija poolt soovitud ajal tellija poolt näidatud aadressil ning p-i 4 kohaselt kohustub OÜ Fennostar sularahata arveldustega O.M.A. takso teenuse eest arveldama panga kaudu. Avaldusele on lisatud taksoteenuse osutamise leping, mis on sõlmitud 05.05.1999 OÜ Oma Takso ja Põhja-Eesti Verekeskuse vahel, märkega “leping lõpetatud” ning taksoteenuse osutamise leping, mis on sõlmitud 26.08.1998 OÜ Oma Takso ja Sky Media Ltd vahel, märkega “leping lõpetatud 31.05.2000”. Avaldusele on lisatud 25.05.2000 koostatud akt OÜ Oma Takso ja Peep Lõokese vahel 31.08.1998 sõlmitud rendilepingu lõpetamiseks.

OÜ Fennostar 09.08.2000 vastuses Konkurentsiameti teabenõudele väidetakse, et kaubamärgiomanikud ei ole seotud ühise tegutsemise kohustusega, millest tulenevalt on K. Ojamets kaubamärgi OMA TAKSO ühe omanikuna andnud 30.05.2000 kirjaliku loa OÜ-le Fennostar kaubamärgi kasutamiseks taksoteenuste osutamisel klassis 39, mistõttu kaubamärgi kasutamine OÜ Fennostar poolt ei sisalda kõlvatu konkurentsi tunnuseid. Sellekohane kirjalik luba on vastusele lisatud. Vastuse kohaselt on OÜ Fennostar sõlminud lepinguid poolte vaba tahte alusel, sh OÜ Oma Takso lepingupartneritega, kes on õigustatud iseseisvalt otsustama, kellelt soovivad taksoteenust osta ja kellelt mitte. OÜ Fennostar ei ole saatnud OÜ Oma Takso klientidele teateid telefoninumbri muutusest, OÜ Oma Takso juhatuse esimees Lembit Poolak, olles tegev taksoteenuste osutamisel OÜ Fennostar poolt kuni 2000.a juulini, võis ka ise olla huvitatud OÜ Fennostar kliendibaasi laiendamisest selliste OÜ Oma Takso klientidele saadetud teadete abil. Vastusele on lisatud OÜ Fennostar makseleht, kust nähtub auto nr 006, juhi nimi Lembit Poolak ning juhi allkiri sellele, et ajaperioodil 01.-04.06. on kokku tasuda 272.-, ajaperioodil 05.-11.06. on kokku tasuda 1232.-, ajaperioodil 12.-18.06 on kokku tasuda 478.-, ajaperioodil 19.-25.06. on kokku tasuda 856.-, ajaperioodil 26.-2.07. on kokku tasuda 1073.-.

K. Ojamets andis Konkurentsiameti toiduainete ja teenuste osakonna peaspetsialistile Martti Mallole 30.08.2000.a seletuse sellest, et

 • PERE TAKSO kaubamärk registreeriti 01.08.2000 OÜ Fennostar nimele,
 • OMA TAKSO kaubamärki kasutati OÜ-s Fennostar 01.06.2000 kuni 01.07.2000,
 • Lembit Poolak töötas 01.06.2000 kuni 01.07.2000 OÜ-s Fennostar, ilma lepinguta,
 • K. Ojamets ei saatnud teateid telefoninumbri muutusest OÜ Oma Takso klientidele,
 • eetrileping OÜ Oma Takso ja Estrola Kaubanduse OÜ vahel lõpetati, kuna K. Ojamets soovis lepingut lõpetada OÜ Oma Takso rahaliste raskuste tõttu, OÜ Fennostar soovis sama lepingut jätkata.

Veho Eesti AS 11.12.2000 vastusest Konkurentsiameti 05.12.2000 teabenõudele nr 7-1/833 nähtub, et OÜ Oma Takso suure võlgnevuse tõttu on seisuga 01.08.1999 lõpetatud rendilepingud Veho Eesti AS ja OÜ Oma Takso vahel kümnele sõiduautole Honda Shuttle, mis on OÜ Oma Takso kasutusest kõrvaldatud ja müüdud.

OÜ Oma Takso on kaebuses Tallinna Halduskohtule (edaspidi Tln HK) seisukohal, et OÜ Fennostar on avaldanud eksitavat teavet, kasutades nii kaubamärki OMA TAKSO kui ka ärinime OMA TAKSO selle omanike nõusolekuta. Tõenduseks on asjaolud, kus OÜ Fennostar taksodispetšerid vastasid klientide telefonikõnedele “Oma Takso”, taksojuhid kasutasid klientidega suhtlemisel OMA TAKSO kaubamärgi ja OÜ Fennostar telefoninumbritega trükitud visiitkaarte ning OÜ Fennostar poolt taksoteenust pakkuvate autode plafoonidel ja väljatrükitavatel tšekkidel OÜ Oma Takso ärinime koos OÜ Oma Takso registrikoodiga, mis on vastuolus äriseadustiku §-ga 15 lg 1.

Tln HK 04.07.2001.a otsuses on leitud, et kuigi juhtumi menetlemise eesmärgiks oli kontrollida KonkS § 28 rikkumist OÜ Fennostar poolt, järeldub vaidlustatud Konkurentsiameti otsusest, et vaadeldud on ainult ühte KonkS §-s 28 loetletud alustest – lg 1 p 1 ning ei ole antud hinnangut teiste KonkS § 28 loetletud tegude (s.o võimalike rikkumiste) kohta, sh on Konkurentsiamet avaldaja poolt toodud väidete puhul (v.a teeninduslepingu sõlmimine) võtnud seisukoha vaid KonkS § 29 lg 2 osas, väites, et tegemist ei ole ebatõeste andmete avaldamisega, jättes aga samal ajal hindamata tegevuse vastavuse sama §-i lg 3 toodud tunnustele, mille puhul on samuti tegemist eksitava teabega. Asudes seisukohale, et andmed ei ole ebatõesed, puudub arvamus selle kohta, kas need võivad olla eksitavad. Konkurentsiamet ei ole andnud hinnangut kaebaja väidetele taksoplafoonidel ja tšekkidel tähistuse OMA TAKSO kasutamise kohta, samuti OÜ Fennostar juhatuse esimehe tegevusele tellimustelefoni numbri muutmisest kliendiklubi liikmete teavitamisel. Järeldusele, et klientidega suhtlemisel kasutati oma ärinime, mistõttu ei ole tegemist eksitava teabega, on jõutud tuginevalt SKY MEDIAga sõlmitud taksoteenuste osutamiseks sõlmitud lepingule hinnangu andmisel, tähelepanuta on jäänud väited viitele OMA TAKSO veebileheküljele internetis.

Kohtuliku arutamise käigus esitatust on juhtumi materjalide hulka võetud

 • koopia 28.08.2000 interneti-leheküljest http://www.peretakso.ee, kus PERE TAKSO tšekilt nähtub OÜ Oma Takso registrikood 10230787;
 • koopia 01.09.2000 interneti-leheküljest http://www.peretakso.ee, kust nähtub teade: “Tehes reklaamilepingu otse meie firmaga, vastutab reklaami toime ja säilivuse kontrolli eest vahetule OMA TAKSO ise;
 • OÜ Altius Consult ja Kalju Ojametsa vahel 02.05.2000 sõlmitud OÜ Fennostar Ostu-müügileping, millega (p 4) K. Ojamets omandas 100% OÜ Fennostar osakapitalist.
 • 30.04.2000 liitumisleping AS-ga Eesti Telefon;
 • AS Eesti Telefon 18.04.2001 kiri nr 25239-8/1797, kust nähtub, et ajavahemikul 01.06. – 30.06.2000 sissehelistatud kõnede arv oli 2448;
 • OÜ Oma Takso ja Estrola Kaubandus OÜ vahel 18.10.1999 sõlmitud raadiosidevahendite kapitalirendilepingud nr 19991018-1, 19991018-2, 19991018-3 ja nende lisad, millele on OÜ Oma Takso ja OÜ Fennostar poolt alla kirjutanud Kalju Ojamets ning OÜ Estrola Kaubandus poolt alla kirjutanud Anatoli Kouznetsov ning millega seoses OÜ Oma Takso kaubamärgi ja klientuuri üleminekuga OÜ-le Fennostar võtab lepingute järgsed kohustused endale OÜ Fennostar;
 • OÜ Oma Takso ja Estrola Kaubanduse OÜ vahel 07.03.2000 sõlmitud raadioseadmete tarneleping ja 01.10.1999 sõlmitud raadioside-teenuse osutamise leping nr 19991001;
 • OÜ Fennostar ja Estrola Kaubanduse AS vahel 26.05.2000 sõlmitud raadioside-teenuse osutamise leping nr 20000526;
 • OÜ Oma Takso ja OÜ Trade Motors vahel 11.11.1998 sõlmitud auto kasutusrendi leping nr 1998/11-2 koos OÜ Trade Motors teatega lepingu lõpetamisest alates 15.08.2000;
 • OÜ Oma Takso ja Radiolinja Eesti AS vahel 21.01.1999 sõlmitud lühinumbri 1611 kasutusleping;
 • OÜ Oma Takso ja AS-i Eesti Mobiiltelefon vahel 21.01.1999 sõlmitud lühinumbri 1611 kasutusleping;
 • OÜ Oma Takso 02.11.1998 käskkiri nr 3 klienditeenindusdirektori Tiina Roosi lapsehoolduspuhkusele lubamisest kuni 28.08.2001;
 • OÜ Oma Takso ja Tiina Roosi vahel 21.08.1997 sõlmitud tööleping, millel puudub lõpetamismärge ning mille p 7.2 järgi kohustub töötaja mitte töötama tööst vabal ajal Tööandja loata viimase konkurentide juures ning oma isikliku tegevusega mitte osutama tööandjale konkurentsi ning p 7.4 järgi kohustub töötaja hoidma ameti- ja ärisaladusi, s.o hoidma saladuses talle teenistusega seoses või ametiülesannete tõttu teatavaks saanud andmeid nii tööandja kui ka tööandja klientide majandusliku tegevuse ja ärisaladuste kohta ja hoiduma avaldamast infot OÜ Oma Takso operatsioonide, lepingute, majandusliku olukorra, sisemise töökorralduse ja muu teenistusse puutuva kohta, mille teatavaks tegemine kahjustaks OÜ Oma Takso majanduslikke huve või mainet;
 • OÜ Fennostar 09.06.2000 Saateleht/Arve nr 4 Tarplani Kaubanduse OÜ-le koos selle aluseks olnud 2000.a mai- ja juunikuu tšekkidega, millele on muuhulgas märgitud “OMA TAKSO”, reg nr 10230707, Roopa 20, “Telli 6460460, GSM 1611”;
 • OÜ Fennostar 01.07.2000 Saateleht/Arve nr 13 Põhja-Eesti Verekeskusele koos selle aluseks olnud 2000.a juunikuu tšekkidega, millele on muuhulgas märgitud “OMA TAKSO”, reg nr 10230707, Roopa 20, “Telli 6460460, GSM 1611”;
 • OÜ Fennostar ja Tarplani Kaubanduse OÜ vahel 01.06.2000 sõlmitud leping, millele on OÜ Fennostar poolt alla kirjutanud teenindusdirektor Tiina Roos ja mille p-i 1 kohaselt tellib Tarplani Kaubanduse OÜ taksoteenuse vajadusel O.M.A. takso telefonil 6460006, mobiiltelefoni lühinumbril 1611 või internetileheküljelt http://www.omatakso.ee ja p-i 2 kohaselt kohustub O.M.A. takso saatma takso Tallinnas ette 10 minuti jooksul või tellija poolt soovitud ajal tellija poolt näidatud aadressil ning p-i 4 kohaselt kohustub OÜ Fennostar sularahata arveldustega O.M.A. takso teenuse eest arveldama panga kaudu;
 • OÜ Fennostar 09.06.2000 Saateleht/Arve nr 1 ja 01.07.2000 Saateleht/Arve nr 8 AS-le Teabeliin koos nende aluseks olnud 2000.a juunikuu tšekkidega, millele on muuhulgas märgitud “OMA TAKSO”, reg nr 10230707, Roopa 20, “Telli 6460460, GSM 1611”;
 • OÜ BOGA 19.09.2000 õiend nr 00/09191 sellest, et OÜ Oma Takso alates novembrist 1999.a kasutusel olnud taksomeetrite printeri programmeerimise käigus on sattunud registrinumbrisse viga: 10230707 asemel peab olema 10230787;
 • OÜ Oma Takso (tegevdirektor Kaljo Ojametsa isikus)  ja Peep Lõokese vahel 31.08.1998 sõlmitud ruumide Roopa 20 Tallinnas, üldpinnaga 26 m², rendileping koos 25.05.2000 aktiga lepingu lõpetamisest, mis on alla kirjutatud lepingu sõlmijate poolt;

Vastuseks Konkurentsiameti 03.09.2001 teabenõudele nr 8-1/614 teatas Patendiamet 14.09.2001 kirjas nr 1-17/1646 järgmist.

 • Patendiamet otsustas 29.08.2001 registreerida kaubamärgi “Pere Takso + kujutis” (taotluse nr 7/M200000981) Kaljo Ojametsa ja Peeter Palmi nimele klassis 39 – reisijate ja kauba transport. See otsus on ühtlasi ka Patendiameti arvamus, et kaubamärgid “Pere Takso + kujutis” ja “Oma Takso + kujutis” ei ole äravahetamiseni sarnased.
 • Kaubamärgi omanikel on kaubamärgi kasutamise suhtes võrdsed õigused, mida võidakse muuta vaid omanike vastastikkusel kokkuleppel. Seega, ilma vastava nõusolekuta ei ole ühel omanikul õigust kasutada kaubamärki teises ettevõttes.
 • Antud juhul sisaldab ärinimi OÜ Oma Takso ühte kaubamärgi osa. Nimelt vastavalt kaubamärgiseaduse § 5 lg 8 võetakse registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel aluseks kaubamärgi reproduktsioon. Kaubamärk “OMA TAKSO” (reg nr 29726) ei koosne vaid sõnalisest osast vaid ka kujundusest. Seega on OÜ Oma Takso ärinimi, mis sisaldab temale kuuluva kaubamärgi osa.

OÜ Oma Takso juhatuse esimehe Lembit Poolaku 28.09.2001 kirjalikus seletuses rõhutatakse lisaks varemesitatule järgmist.

 1. Kuna taksoteenuste turul tegevust alustaval OÜ-l Fennostar puudusid teenuse osutamiseks vajalikud vahendid ja vastav töötajaskond (dispetšerid, taksojuhid), siis Kalju Ojamets, kasutades ära oma ametiseisundit ja siseinformatsiooni (ärisaladusi) OÜ-s Oma Takso, muutis  omavoliliselt (sisuliselt kantis ümber) OÜ Oma Takso järgmisi lepinguid:
  • sõiduautode kapitalirendilepingud;
  • lepingud dispetšeritega;
  • lepingud taksojuhtidega;
  • klienditeeninduslepingud ja lepingud äripartneritega;
  • ruumide rendileping koos aktiga, millega võttis OÜ-lt Oma Takso võimaluse jätkata taksoteenuste edasist pakkumist sama mahu ja kvaliteediga.
 2. Hoolimata sellest, et Tiina Roos oli vormistatud lapsepuhkusele OÜ-s Oma Takso, asus ta tööle OÜ Fennostar teenindusdirektori ametikohale, rikkudes sellega OÜ-ga Oma Takso sõlmitud töölepingu p-i 7.4 ja kahjustades oluliselt OÜ Oma Takso majanduslikke huve.
 3. Kaubamärki OMA TAKSO on kasutatud vastuolus asjaõigusseaduse §-le 72 lg 1, sh OÜ Fennostar internetileheküljel oma firma reklaamimisel.
 4. OÜ-s Fennostar kasutati oma arvete esitamisel alusdokumendina OÜ Oma Takso nime ja registrikoodiga tšekke, millega on rikutud raamatupidamisseaduse §-i 7 ja §-i 8 ning äriseadustiku §-i 15 lg 2.
 5. OÜ Oma Takso taksoplafooni kasutamisega on OÜ Fennostar rikkunud Tallinna Linnavolikogu 26.09.1996 määrusega kinnitatud “Taksoteeninduse eeskirja”, kust tulenevalt on takso üheks tunnuseks takso katusel asuv valgustatav plafoon, mille esiküljel on sõna “takso” või seda sisaldav kaubamärk, tagaküljel ettevõtja ärinimi ja telefoni number.
 6. Alates 01.07.2000 kasutab OÜ Fennostar registreerimata kaubamärki PERE TAKSO, mis on eksitamiseni sarnane registreeritud kaubamärgiga OMA TAKSO.

OÜ Oma Takso juhatuse esimees Lembit Poolak esitas 05.12.2001 kirjaga lisaks 28.09.2001 kirjalikule seletusele Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile 30.11.2001 esitatud kaebuse koos lisadega 33 lehel, kust nähtub järgmist.

 1. OÜ Fennostar kaubamärgis "PERE TAKSO + kuju" ja OÜ Oma Takso kaubamärgis "OMA TAKSO + kuju" kasutatakse samu kujundlikke tunnuseid (mõlemas esimesed sõnad suurtähtkirjas, mille ülaosa moodustab kaare, sõnade ümber kolm üksteise suhtes sümmeetriliselt asetsevat piirjoont, sõna TAKSO asetseb esimese sõna all poolovaali sees väiksemates suurtähtedes, ovaal on seotud taksoteenusele viitava maleruutmustriga mõlema kaubamärgi tähed on rohelised ja kujundi alusfoon on kollane), mistõttu tarbijad võivad luua assotsiatiivse seose, arvates ekslikult, et need kaubamärgid omavad ühtset ärilist päritolu ja et kaubamärk PERE TAKSO (OÜ Fennostar) lihtsalt asus kaubamärgi OMA TAKSO (OÜ Oma Takso) asemele.
 2. OÜ Oma Takso esiuksele ja taksoplafooni esiküljele on paigutatud OMA TAKSO kaubamärk, plafooni tagavaatel on ärinimi OMA TAKSO ja telefoni number 6460460.
 3. OÜ Oma Takso reklaambrošüür, selles takso tellimine 6460460, OÜ Oma Takso Jõe 5 Tallinnas.
 4. OÜ Fennostar internetileheküljel on seisuga 01.07.2000 uudis - alapealkirja all “1. juulist muutus meie kaubamärk” seisab teade: ”Seoses firma sisemiste ümberkorraldus-tega muutus 1. juulist k.a meie kaubamärgi nimi. Nüüdsest teenindab Teid PERE TAKSO. Teid teenindav personal ja autod jäid samaks ja teenindushinnad ei muutu. Endiselt kehtivad PERE TAKSO autos ka Oma Takso kliendikaardid ja nendega saadavad soodustused aasta lõpuni.” Lisaks on teade uuest tellimise numbrist.
 5. OÜ Fennostar poolt klientidele jagatud visiitkaart on sarnane OÜ Oma Takso 1999.a ja 2000.a kliendikaardiga, telefoninumbri 6460460 asemel on vaid 6460006.
 6. Tallinna Politseiprefektuuri 14.07.2000 kirjaga nr 3-13/2-2-9/5378 teatati, et Kalju Ojametsa poolt kaubamärgi “Oma takso + kuju” ebaseadusliku kasutamise suhtes on 13.07.00 algatatud kriminaalmenetlus (kriminaalasi nr 00231000639).

OÜ Fennostar 11.12 2001 vastusega Konkurentsiameti 29.11.2001 teabenõudele esitati järgmised dokumendid.

 1. OÜ Fennostar ja teiste ettevõtjate vahel kuni 31.12.2000 sõlmitud taksoteenuste osutamise lepingute koopiad, millistest BMR Ärireklaam OÜ-ga, Põhja-Eesti Verekeskusega ja Tarplani Kaubanduse OÜ-ga 01.06.2000 sõlmitud lepingud sisaldavad p-i 1, mille kohaselt tellitakse taksoteenus vajadusel O.M.A. takso telefonil 6460006, mobiiltelefoni lühinumbril 1611 või internetileheküljelt http//www.omatakso.ee, ja p-i 2, mille kohaselt kohustub O.M.A. takso saatma takso Tallinnas ette 10 minuti jooksul või tellija poolt soovitud ajal tellija poolt näidatud aadressil, ning p-i 4, mille kohaselt kohustub OÜ Fennostar sularahata arveldustega O.M.A. takso teenuse eest arveldama panga kaudu.
 2. OÜ Fennoster ja Peep Lõokese vahel 25.05.2000 sõlmitud ruumide Roopa 20 Tallinnas, üldpinnaga 26 m², rendileping.

 3. 01.06.2000 OÜ Fennostar ja endiste OÜ Oma Takso töötajate Kadri Rüütli, Tiia Nõmmiku, Eva Tobiase ja Tiina Roosi vahel sõlmitud töölepingud.

Vastuseks Konkurentsiameti19.12.2001 teabenõudele nr 8-1/867 esitas OÜ Oma Takso varemesitatule järgmised täiendused.

 1. OÜ Oma Takso tegevdirektori K. Ojametsa ja klienditeenindusdirektori Tiina Roosi ühise tegutsemise tulemusena katkestati klientidega OÜ-le Oma Takso olulised klienditeeninduslepingud, lõpetati ruumide rendileping ning kanditi dispetšerteenistuse raadiosidevahendite kapitalirendilepingud üle OÜ-le Fennostar, millega oli loodud olukord, et dispetšerid, samuti taksojuhid said jätkata tööd ja taksoteenuste osutamist alates 01.06.2000 ainult OÜ-s Fennostar. K. Ojametsal kui juhatuse liikmel ja tegevdirektoril, samuti klienditeenindusdirektoril Tiina Roosil oli teada, et OÜ-l Oma Takso puuduvad rahalised vahendid töötasu maksmiseks dispetšeritele, kui osaühing ei osuta täies mahus taksoteenuseid, see omakorda välistas dispetšerite töölepingute lõpetamise pärast kohustusliku etteteatamsaja möödumist. Sellega kasutasid nad OÜ Oma Takso ärisaladusi, tekitades OÜ-le Oma Takso materiaalset kahju. K. Ojamets ja T. Roos informeerisid dispetšereid ja taksojuhte juba 2000.a mai alguses sellest, et alates 01.06.2000 jätkatakse tööd OÜ-s Fennostar, selleks peavad dispetšerid esitama enne 31.05.2000 K. Ojametsale OÜ-st Oma Takso avaldused töölepingu lõpetamiseks, uued taksoteeninduse koostöölepingud OÜ Fennostar ja taksojuhtide vahel lubati sõlmida alates 01.06.2000.

 2. Koopia OÜ Oma Takso ja Kadri Rüütli vahel 01.09.1997 sõlmitud töölepingust nr 3/97 koos K. Rüütli 15.05.2000 avaldusega vabastada ta töölt omal soovil alates 25.05.2000 ja tööraamatu CT-I nr 0146748 väljavõttega, kust nähtub, et Kadri Rüütli on 02.09.1997 tööle asunud OÜ-sse Oma Takso dispetšeriks ning temaga on 26.05.2000 tööleping lõpetatud, sellekohast kannet kinnitab K. Ojametsa allkiri.
 3. Koopia OÜ Oma Takso ja Tiia Nõmmiku vahel 01.07.1998 sõlmitud töölepingust nr 4/98 koos T. Nõmmiku 25.05.2000 avaldusega vabastada ta töölt omal soovil alates 31.05.2000 ja tööraamatu CT-I nr 0423517 väljavõttega, kust nähtub, et T. Nõmmik on 01.07.1998 tööle võetud OÜ-sse Oma Takso dispetšeriks ning temaga on 31.05.2000 tööleping lõpetatud, sellekohast kannet kinnitab teenindusdirektori T. Roosi allkiri.
 4. Koopia OÜ Oma Takso ja Eve Tobiase vahel 01.02.1998 sõlmitud töölepingust nr 1/98 koos T. Nõmmiku 31.05.2000 avaldusega vabastada ta töölt omal soovil alates 31.05.2000 ja tööraamatu CT-I nr 0278221 väljavõttega, kust nähtub, et T. Nõmmik on 01.02.1998 tööle võetud OÜ-sse Oma Takso dispetšeriks ning temaga on 31.05.2000 tööleping lõpetatud, sellekohast kannet kinnitab teenindusdirektori T. Roosi allkiri.

Vastuseks Konkurentsiameti 18.03.2002 teabenõudele teatas Patendiamet 26.03.2002 kirjaga nr 1-17/505, et OÜ Fennostar kaubamärgi “Pere Takso + kujutis” nr 7/M200000981 taotlus saabus Patendiametisse 06.07.2000, otsus selle registreerimise kohta tehti 29.08.2001, kaubamärgi registreerimine annab õiguskaitse alates registreerimistaotluse esitamise kuupäevast, Tööstusomandi apellatsioonikomisjon ei ole selle kaubamärgi registreerimise kohta veel otsust teinud.

Endiste OÜ Oma Takso töötajate Kadri Rüütli, Tiia Nõmmiku, Eva Tobiase ja Tiina Roosi 19.04.2002 Konkurentsiametis antud seletusest nähtub järgmist.

 • Eve Tobiase tööülesanne dispetšerina oli telefoni teel tellimuse vastuvõtmine ja eetri kaudu selle edastamine taksojuhile. Üleminek FENNOSTARi ei muutnud dispetšerite jaoks  eriti  midagi,  klientide ja tööhulk vähenes. OMA TAKSO toimis  veel  hiljemgi, hr Poolak teenindas kliente. Hr Poolak lõpetas dispetšeritega töölepingud ja ei olnud põhjust mitte minna mujale tööle. Kui hr Poolak oleks ka tööd edasi pakkunud, oleks ta ikkagi otsustanud FENNOSTARi kasuks, kus oli 10 – 15 taksot, OMA TAKSOs vaid üks takso, millega firmat ära ei toida, kuigi olid olemas telefoninumbrid ja kliendibaas. Umbes kuu aega kasutati OÜ-s Fennostar veel OMA TAKSO kaubamärki. Kaubamärgi kasutamine seisnes logodes taksodel.
 • Kadri Rüütliga lõpetas Kalju Ojamets töölepingu OMA TAKSOs 26. mail 2000.a, tehes ka kande tööraamatusse ning tegi talle ettepaneku tulla FENNOSTARi tööle. Üleminek mingeid muutusi ette ei toonud, sama töö jätkus edasi samas kohas. Dispetšeritel polnud lihtsalt valikut, kui nad tahtsid tööd edasi teha, pidid jääma firmasse, kus oli piisavalt taksosid, et neid kõiki (5 inimest) ära toita.
 • Tiia Nõmmik töötas kuni 2000.a mai lõpuni OMA TAKSOs, siis vormistati ümber FENNOSTARi. Hr Poolak kogus dispetšeritelt tööraamatud ja dispetšerite käes olevad lepingu eksemplarid ning vormistas lõpetamise. Dispetšerite töö jäi samaks, nad võtsid klientidelt tellimusi vastu ja edastasid taksojuhtidele. Telefonile vastasid dispetšerid alguses “OMA TAKSO kuuleb”, pärast “PERE TAKSO”, siis, kui uus telefoninumber tuli. FENNOSTAR on väike taksofirma, umbes 30 taksojuhti. Kliendibaas jäi samaks, mingil määral oli kaotusi mõlemal pool, nii OMA TAKSOl kui ka FENNOSTARil. Visiitkaardid olid nii OMA TAKSOs kui ka FENNOSTARis. Toimikus (lisa 16) olevad kliendikaardid on OMA TAKSO omad, mida dispetšerid andsid taksojuhile, taksojuht andis need kliendile, kes sai soodustust sellega 10%, need kliendikaardid olid tasulised. FENNOSTARi tegevuse alguses kehtis OMA TAKSO kaart, pärast kehtis PERE TAKSO kaart. Tööandjat vahetas ta seepärast, et töökohta säilitada, OMA TAKSO oleks nagunii ära kadunud, kuna taksojuhid siirdusid teistesse firmadesse. Dispetšerite käes olid ankeedi plangid, mis jagati taksojuhtidele, kes andsid need klientidele täitmiseks ja tagastasid kontori poolele.
 • Tiina Roos töötas OMA TAKSOs 2000.a maikuus pisteliselt, ainult tegevdirektori Kalju Ojametsa nõustamiseks, kuna oli vormistatud lapsehoolduspuhkusele 1998.a teisest poolest. K. Ojamets oli ainus, kes OMA TAKSO tegevtöödega tegeles. Mais 2000 lõpetati töötajatega OMA TAKSOs leping, nende lepingus ei olnud piirangut, mis keelaks konkureerivas firmas töötada, kedagi ei viidud üle FENNOSTARi, vaid nad sõlmisid uue lepingu FENNOSTARiga. T. Roosi ülesanne FENNOSTARi tekkides oli sõlmida lepingud FENNOSTARi ja kliendi vahel. T. Roosile pakkus hr Poolak võimalust jääda OMA TAKSOsse tööle, mis tõendab, et kaks firmat jäid paralleelselt tööle. OMA TAKSOle jäid küll kliendid, kuid kui tal polnud ühtki taksot, siis ei saanud ju firma eksisteerida. Seepärast vist töötajad otsustasidki kõik OMA TAKSOga lepingud lõpetada ja sõlmida lepingud FENNOSTARiga. Lepingulised kliendid jäid lepingute alusel kõik OMA TAKSOle, iseasi, et kui pole taksosid, ei saa ka teenust osutada, kuigi leping kehtib edasi ja selle alusel võivad kliendisuhted toimida. Üksikkliendid (kliendikaartide omanikud, nö kliendiklubi liikmed) hakkasid teenuse saamiseks FENNOSTARi poole pöörduma. T. Roos teavitas, mis numbrilt nad edaspidi teenust saavad. Kliendikaartide ostjate kohta oli register, tehtud miniankeedi alusel, mille alusel saatis T. Roos välja teatisi ja visiitkaarte uue numbri kohta. OMA TAKSO kõrvale tekkis OÜ FENNOSTAR, kelle juhid (13 osanikku) pakkusid kõigile OMA TAKSO töötajatele, ka hr Poolakule võimalust osaleda FENNOSTARi töös, ka osanikuna. Enamus OMA TAKSO töötajad läksid üle FENNOSTARi tööle, kuna OMA TAKSOsse ei jäänud kedagi, Hr Poolak ise sõitis mitu kuud veel OMA TAKSOt. Esimesel kuul, 2000.a juunis, tegi FENNOSTAR ka OMA TAKSO kaubamärgi all tööd. 1. juulist 2000 alates, kui mindi PERE TAKSO kaubamärgile üle, ei töötanud hr Poolak enam FENNOSTARis. 2000.a juunis jagati FENNOSTARis klientidele teatisi uue telefoninumbriga, mis on toimikus (lisa 16), ja visiitkaarte OMA TAKSO kaubamärgiga, mis on toimikus (lisa 15). Paljud kliendid olid mures, et nad ei saa helistada numbritele, kust nad olid harjunud saama teenust ning et ka uusi andmeid ei ole. Selle situatsiooni vältimiseks saadeti neid teatisi ja kaarte. Tegelikult kõik need lepingud, mis sõlmiti FENNOSTARi ja klientide vahel 2000.a juunis, olid sõlmitud OMA TAKSO kaubamärgi all.

III Õiguslik hinnang

KonkS § 3 lg 1 kohaselt rakendatakse konkurentsiseadust kaubaturul osalevate või osaleda soovivate isikute vahelise konkurentsivabaduse kaitseks. Kaubaturg on hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Nii OÜ Oma Takso kui ka OÜ Fennostar tegevusalaks on taksoteenuste osutamine. Taksoteenus on piirkondliku iseloomuga, seda osutatakse tavaliselt kindla linna või maakonna piires, mistõttu erinevates piirkondades osutatavad taksoteenused ei ole ostja seisukohalt omavahel asendatavad. Lähtuvalt eeltoodust piiritletakse juhtumis kaubaturg Tallinna linnaga, vaadeldes käibiva kaubana  taksoteenust ning OÜ-t Oma Takso ja OÜ-t Fennostari samal kaubaturul osalejatena.

KonkS § 28 lg 1 p-de 1, 2 ja 3 järgi on kõlvatuks konkurentsiks vaba ettevõtlust kahjustavad heade kommete ja tavadega vastuolus olevad teod, sealhulgas eksitava teabe avaldamine, avaldamiseks esitamine või tellimine, konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine ning teise ettevõtja töötaja või esindaja ärakasutamine.  Kõlvatu konkurents on keelatud (KonkS § 28 lg 2).

KonkS § 29 lg 3 kohaselt on kauba tootja, selle päritolu ja muude omaduste märkimine eksitav ka juhul, kui kaubal endal, selle pakendil, saatedokumentides või mujal on kasutatud märki, teavet, tunnust või nimetust, mis tavalise tähelepanelikkuse juures võib viia eksitusele kauba valmistamise koha, tootja või kauba omaduste suhtes.

Kaubamärgiseaduse (KMS) § 4 lg 1 järgi, kauba- ja teenindusmärk (edaspidi kaubamärk) on tähis, mida füüsiline või juriidiline isik kasutab või kavatseb kasutada majandus- ja äritegevuses oma kaupade või teenuste eristamiseks teiste füüsiliste või juriidiliste isikute samaliigilistest kaupadest ja teenustest. KMS § 5 lg 2 kohaselt kaitseb riik õiguskaitse saanud kaubamärgi omaniku ainuõigust kaubamärgile. Kaubamärgi OMA TAKSO  (reg tunnistuse nr 29726, prioriteet 21.11.1997) omanikud on Lembit Poolak, Kalju Ojamets ja Janika Poolak ühiselt. Asjaõigusseaduse (AõS) § 70 lg 5 järgi on ühine omand kaasomand, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. AõS § 72 lg 1 kohaselt valdavad ja kasutavad kaasomanikud ühist asja kokkuleppe või kaasomanike enamuse otsuse kohaselt, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas. Lähtudes eeltoodust kuulub K. Ojametsale 1/3 osa kaubamärgist, mistõttu K. Ojametsa ainuisikuliselt OÜ-le Fennostar 30.05.2000 antud luba kaubamärgi OMA TAKSO kasutamiseks taksoteenuste osutamisel klassis 39 ei tugine kaasomanike enamuse otsusele ega kokkuleppele. See luba on tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-st lg 2 ja lg 3 tulenevalt õigustühine ja tuleb sama § lg-st 4 lähtuvalt jätta tähelepanuta, olukorras, kus teised kaasomanikud vaidlevad kaubamärgi selliseks kasutamiseks loa andmisele vastu.

Sõnaline osa OMA TAKSO on kaubamärgi “OMA TAKSO + kujund” domineeriv osa, sest mõjub tarbijale nii visuaalselt, semantiliselt kui ka kõlaliselt. Nii näiteks ei ole suuliselt, sh telefonitsi, seda kaubamärki üldse võimalik taasesitada teisiti kui ainult sõnalise osa kaudu. Seetõttu võib juba üksnes selle kombineeritud kaubamärgi sõnalise osa, aga ka ärinime eristusvõimelise osa - Oma Takso - kasutamine viia tavalise tähelepanelikkuse juures eksitusele kauba tootja (teenuse osutaja) suhtes. Seega võib tarbija, kellele vastatakse telefonitsi “oma takso” arvata, et talle pakub taksoteenust OÜ Oma Takso.

Kaubamärgi “OMA TAKSO + kujund” sõnalise osa ja ärinime osa OMA TAKSO kasutamine OÜ Fennostari poolt nähtub järgmistest tõenditest kogumis.

 • T. Nõmmiku, E. Tobiase ja T. Roosi 19.04.2002 Konkurentsiametis antud seletused, sh sellest, et 2000.a juunis jagati FENNOSRARis klientidele teatisi uue telefoninumbriga, mis on toimikus (lisa 16), ja visiitkaarte OMA TAKSO kaubamärgiga, mis on toimikus (lisa 15), ning et umbes kuu aega kasutati OÜ-s Fennostar veel OMA TAKSO kaubamärki - telefonile vastasid dispetšerid alguses: “OMA TAKSO kuuleb”:
 • koopia 28.08.2000 interneti-leheküljest http://www.peretakso.ee, kus PERE TAKSO tšekilt nähtub OÜ Oma Takso registrikood 10230787;
 • koopia 01.09.2000 interneti-leheküljest http://www.peretakso.ee, kust nähtub teade: “Tehes reklaamilepingu otse meie firmaga, vastutab reklaami toime ja säilivuse kontrolli eest vahetult OMA TAKSO ise;
 • OÜ Fennostar 09.06.2000 Saateleht/Arve nr 4 Tarplani Kaubanduse OÜ-le koos selle aluseks olnud 2000.a mai- ja juunikuu tšekkidega, millele on muuhulgas märgitud “OMA TAKSO”, reg nr 10230707, Roopa 20, “Telli 6460460, GSM 1611”;
 • OÜ Fennostar 01.07.2000 Saateleht/Arve nr 13 Põhja-Eesti Verekeskusele koos selle aluseks olnud 2000.a juunikuu tšekkidega, millele on muuhulgas märgitud “OMA TAKSO”, reg nr 10230707, Roopa 20, “Telli 6460460, GSM 1611”;
 • OÜ Fennostar ja Tarplani Kaubanduse OÜ vahel 01.06.2000 sõlmitud leping, millele on OÜ Fennostar poolt alla kirjutanud teenindusdirektor Tiina Roos ja mille p-i 1 kohaselt tellib Tarplani Kaubanduse OÜ taksoteenuse vajadusel O.M.A. takso telefonil 6460006, mobiiltelefoni lühinumbril 1611 või internetileheküljelt http://www.omatakso.ee, ja p-i 2 kohaselt kohustub O.M.A. takso saatma takso Tallinnas ette 10 minuti jooksul või tellija poolt soovitud ajal tellija poolt näidatud aadressil ning p-i 4 kohaselt kohustub OÜ Fennostar sularahata arveldustega O.M.A. takso teenuse eest arveldama panga kaudu;
 • OÜ Fennostar 09.06.2000 Saateleht/Arve nr 1 ja 01.07.2000 Saateleht/Arve nr 8 AS-le Teabeliin koos nende aluseks olnud 2000.a juunikuu tšekkidega, millele on muuhulgas märgitud “OMA TAKSO”, reg nr 10230707, Roopa 20, “Telli 6460460, GSM 1611”;
 • OÜ BOGA 19.09.2000 õiend nr 00/09191 sellest, et OÜ Oma Takso alates 1999.a novembrist kasutusel olnud taksomeetrite printeri programmeerimise käigus on sattunud registrinumbrisse viga: 1+0230707 asemel peab olema 10230787;
 • OÜ Oma Takso esiuksele ja taksoplafooni esiküljele on paigutatud OMA TAKSO kaubamärk, plafooni tagavaatel on ärinimi OMA TAKSO ja telefoni number 6460460.
 • OÜ Oma Takso reklaambrošüür, millel takso tellimine 6460460, OÜ Oma Takso Jõe 5 Tallinnas;
 • OÜ Fennostar internetileheküljel on 01.07.2000 seisuga uudis - alapealkirja all “1. juulist muutus meie kaubamärk” seisab teade: ”Seoses firma sisemiste ümberkorraldustega muutus 1. juulist k.a meie kaubamärgi nimi. Nüüdsest teenindab Teid PERE TAKSO. Teid teenindav personal ja autod jäid samaks ja teenindushinnad ei muutu. Endiselt kehtivad PERE TAKSO autos ka Oma Takso kliendikaardid ja nendega saadavad soodustused aasta lõpuni.” Lisaks on teade uuest tellimise numbrist.
 • OÜ Fennostar poolt klientidele jagatud visiitkaart on sarnane OÜ Oma Takso 1999.a ja 2000.a kliendikaardiga, telefoninumbri 6460460 asemel on vaid 6460006.

Kaubamärgi “OMA TAKSO + kujund” sõnalise osa kasutamist OÜ Fennostar poolt ei vaidlusta ka K. Ojamets Konkurentsiameti toiduainete ja teenuste osakonna peaspetsialistile Martti Mallole 30.08.2000 antud seletuses.

Ülalesitatust nähtub, et OÜ Fennostar on pannud toime KonkS §-s 28 lg 1 p 1 ja lg 2 keelatud teo.

Kuna Patendiameti 29.08.2001 otsust registreerida kaubamärk “Pere Takso + kujutis” (taotluse nr 7/M200000981) Kaljo Ojametsa ja Peeter Palmi nimele klassis 39 (reisijate ja kauba transport) ei ole tühistatud, siis aktsepteerib Konkurentsiamet Patendiameti arvamust sellest, et kaubamärgid “Pere Takso + kujutis” ja “Oma Takso + kujutis” ei ole äravahetamiseni sarnased. Seetõttu ei ole usaldusväärselt tõendatud OÜ Oma Takso juhatuse esimehe Lembit Poolaku 05.12.2001 kirjas väidetu sellest, et tarbijad võivad luua assotsiatiivse seose, arvates ekslikult, et OÜ Fennostar kaubamärk "PERE TAKSO + kuju" ja OÜ Oma Takso kaubamärk "OMA TAKSO + kuju" omavad ühtset ärilist päritolu ja et kaubamärk PERE TAKSO lihtsalt asus kaubamärgi OMA TAKSO asemele.

KonkS § 31 lg 1 p-de 1, 2 ja 4 kohaselt on konfidentsiaalne teave ettevõtja käsutuses olev tehniline, tehnoloogiline või muu ärialane teave, mille avaldamine ei ole kohustuslik, samuti andmed kaubanduslike läbirääkimiste, tehingute, turu-uuringute ja muude asjaolude kohta, mida avaldatakse teistele isikutele ainult konfidentsiaalselt, mille saladuses hoidmist peab see ettevõtja põhjendatult vajalikuks või mis ei ole kättesaadav vastaval kaubaturul tegutseva ettevõtja poolt või tema nimel teostatava järelepärimise abil. Konfidentsiaalne teabe kuritarvitamine on teise ettevõtja konfidentsiaalne teabe kasutamine, kui vastavad andmed on saadud seadusevastaselt või nende kasutamine on vastuolus teise ettevõtjaga sõlmitud kokkuleppega (KonkS § 31 lg 2).

Kapitalirendi-, töö- ja taksoteenuse osutamise uute lepingute sõlmimisega, kus OÜ Oma Takso asemele on uueks lepingupooleks asunud OÜ Fennostar, on OÜ Fennostar oma esindaja K. Ojametsa tegevuse läbi kuritarvitanud OÜ Oma Takso ärisaladust, s.o kasutanud seadusevastaselt saadud andmeid OÜ Oma Takso ärisidemete ja tehingute kohta konkurentsieeliste saamiseks. OÜ Oma Takso oli õigustatud saama lepingutest kasu selle kaudu, et nendele lepingutele tugines OÜ Oma Takso kasumitloov tegevus. K. Ojamets oli OÜ Oma Takso juhatuse liikmena kohustatud järgima OÜ Oma Takso huve ja olema äriühingule lojaalne. OÜ Fennostar asumine OÜ Oma Takso asemele

 • kapitalirendilepingutes nr 19991018-1, 19991018-2 ja 19991018-3,
 • 01.06.2000 sõlmitud töölepingutes endiste OÜ Oma Takso töötajate Kadri Rüütli, Tiia Nõmmiku, Eva Tobiase ja Tiina Roosi vahel,
 • 25.05.2000 OÜ Fennostar (tegevdirektori Kaljo Ojametsa isikus)  ja Peep Lõokese vahel sõlmitud ruumide Roopa 20 Tallinnas, üldpinnaga 26 m², rendilepingus,
 • 01.06.2000 OÜ Fennostar ja Tarplani Kaubanduse OÜ vahel sõlmitud lepingus,
 • 01.06.2000 OÜ Fennostar ja Sky Media Ltd vahel sõlmitud lepingus,
 • oli tegevus OÜ Fennostar huvides, mis kahjustas konkurenti, s.o OÜ-t Oma Takso.

Andmed OÜ Oma Takso lepingute, sh lepingupartnerite kohta on teave, mille saladuses hoidmist peab OÜ Oma Takso põhjendatult vajalikuks ja mis ei ole kättesaadav taksoteenuste turul tegutseva ettevõtja poolt või tema nimel teostatava järelepärimise abil, seega konfidentsiaalne teave KonkS § 31 lg 1 p-de 2 ja 4 tähenduses. K. Ojamets sai selle konfidentsiaalse teabe, töötades tegevdirektorina OÜ-s Oma Takso. Töösuhtest tulenevat lojaalsuskohustust rikkudes K. Ojametsalt saadud konfidentsiaalse teabe kasutamine OÜ Fennostar poolt on vastuolus nii töölepinguseaduse § 50 p 6 kui ka konkurentsiseadusega, seega on OÜ Fennostar saanud sellised andmed seadusevastaselt ning ei ole oluline, millisel viisil need andmed said teatavaks K. Ojametsale veel OÜ-s Oma Takso töötades. Lähtudes eeltoodust on OÜ Fennostar pannud toime KonkS §-s 28 lg 1 p 3 ja lg 2 keelatud teo.

KonkS § 32 järgi, teise ettevõtja töötaja või esindaja ärakasutamine on tema mõjutamine tegutsema mõjutaja või kolmanda isiku huvides konkurentsieeliste saamiseks.

Dispetšeritega töölepingute lõpetamisel on OÜ Fennostar kasutanud ära teise ettevõtja töötajaid konkurentsieelise saamiseks OÜ Oma Takso ees, s.o oma esindaja K. Ojametsa tegevusega kallutanud K. Rüütlit, T. Nõmmikut ja E. Tobiast töösuhet lõpetama OÜ-ga Oma Takso, et sõlmida tööleping OÜ-ga Fennostar. Selliseks tegevuseks oli töötajatele ettepaneku tegemine töösuhte lõpetamiseks OÜ-ga Oma Takso, et asuda sama tööd tegema OÜ-s Fennostar, koos OÜ Oma Takso tegevuse lõpetamisele suunatud tegevusega (OÜ Oma Takso, tegevdirektor Kaljo Ojametsa isikus, ja Peep Lõokese vahel 31.08.1998 sõlmitud ruumide Roopa 20 Tallinnas rendilepingu lõpetamine 25.05.2000 aktiga, OÜ Fennostar asumine OÜ Oma Takso  asemele kapitalirendilepingutes nr 19991018-1, 19991018-2 ja 19991018-3). OÜ Fennostar huvides tegutseva K. Ojametsa tegevus mõjutas dispetšerite otsust asuda tööle OÜ-sse Fennostar sel moel, et sellise tegevuse tagajärjel ei olnudki dispetšeritel võimalust sama töö jätkamiseks OÜ-s Oma Takso. Dispetšerite valikuvõimaluse puudumist tõendavad K. Rüütli, T. Nõmmiku ja E. Tobiase seletused sellest, et otsustati OÜ-sse Fennostar tööleasumise kasuks, kuna dispetšeritel polnud lihtsalt valikut, kui nad tahtsid tööd edasi teha, pidid jääma firmasse, kus oli piisavalt taksosid, ning et OÜ-sse Oma Takso jäi vaid üks takso, millega firmat ära ei toida. Lähtudes eeltoodust on OÜ Fennostar pannud toime KonkS §-s 28 lg 1 p 4 ja lg 2 keelatud teo.

Menetluses ei esitatud asjaolusid, mis langeksid kokku KonkS § 28 lg 1 p-des 2 ja 5 sätestatud teokoosseisudega või oleks mõnel teisel viisil vastuolus äritegevuse heade kommete ja tavadega, kahjustades ettevõtlust.

Lähtudes eeltoodust ja KonkS § 40 lg 3 p 2,

o t s u s t a n:

lõpetada juhtumi menetlemine õiguserikkumise tuvastamisega.

Aini Proos

Peadirektori asetäitja

Otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast.

Tagasi