PEADIREKTORI ASETÄITJA

Otsus

Tallinn  12. aprill 2002 nr 18-L

Juhtumi 13/01 menetlemise lõpetamine

Turu-uuringu eesmärk

Konkurentsiamet alustas 04.04.2001. a  peadirektori asetäitja   käskkirjaga nr 13-A juhtumi nr 13/01 menetlemist  konkurentsiseaduse (RT I 1998, 30, 410) (edaspidi KonkS)   § 39 lg 2 alusel eesmärgiga analüüsida konkurentsi olukorda kinnisvara teenuste kaubaturul ning kontrollida kaubaturul osalejate tegevuse vastavust konkurentsiseadusele. Sellekohase ametliku teate avaldas Konkurentsiamet 31.05.2001. a ajalehes "Eesti Päevaleht", paludes kolmandatel isikutel teatada antud juhtumiga seotud asjaoludest. Kolmandatelt isikutelt asjakohast teavet ei laekunud.

Käesoleva turu-uuringu eesmärgiks on analüüsida Eesti kinnisvara teenuste kaubaturgu üldiselt, lähtudes konkurentsiseaduse mõttest, sõltumata konkurentsiseaduse konkreetsest rakendumisest asjakohastes olukordades. Nimetatud põhjusel ei ole Konkurentsiamet turu-uuringu raames menetlenud ühtegi konkreetset võimalikku õiguserikkumist. Kõiki konkreetseid võimalikke õiguserikkumisi, nii kaebuse alusel kui ka omal initsiatiivil alustatavaid, menetletakse eraldi juhtumite raames.

Faktilised asjaolud

Konkurentsiamet analüüsis turu-uuringu käigus kinnisvara hooldus-, vahendus-, arendus- ja hindamisteenust. Lisaks vaadeldi riigi kinnisvarapoliitikat läbi Riigi Kinnisvara AS-i. Menetlemise käigus saadi teavet Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingult, Eesti Kinnisvarahindajatel Liidult, Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidult, Eesti Korteriühistute Liidult, Riigi Kinnisvara AS-lt ning muudest allikatest. Saadud teabe põhjal kaardistas Konkurentsiamet erinevate kinnisvaraga seotud teenuste pakkujad ning nendevahelised seosed. Erinevatelt erialaliitudelt laekunud teabe põhjal selgitati välja kinnisvaraga seotud teenuste turgudel toimuvad protsessid ning võimalikud tulevikusuundumused.

Hinnang

Vastavalt 1. oktoobril 2001. a jõustunud konkurentsiseaduse (RT I 2001, 56, 332; 2001 93, 565) §-le 87 lg 2 menetletakse juhtumeid, mille menetlemine on alustatud enne eelnimetatud seaduse jõustumist, juhtumi menetluse alustamise ajal kehtinud seaduse järgi.

Antud juhtumit on menetletud 1. oktoobril 1998. a jõustunud konkurentsiseaduse (RT I 1998, 30, 410; 1999, 89, 813; RT III 2000, 21, 232, RT I 2000, 53, 343) järgi.

Konkurentsiamet ei ole käesoleva turu-uuringu raames piiritlenud kaubaturgusid konkurentsiseaduse § 3 lg 1 mõistes ega hinnanud seetõttu ühegi ettevõtja võimalikku kaubaturgu valitsevat seisundit konkurentsiseaduse § 13 lg 1 mõistes. Konkurentsiamet on seisukohal, et üldjuhul saab ettevõtjat kaubaturgu valitsevas seisundis olevaks tunnistada lähtudes konkreetsetest asjaoludest. Samuti ei ole Konkurentsimamet menetlenud võimalikke ettevõtjatevahelisi konkurentsivabadust kahjustavaid kokkuleppeid või kooskõlastatud tegevusi konkurentsiseaduse § 4 mõistes. Konkurentsiamet ei ole, arvestades käesoleva turu-uuringu eesmärki, menetlenud konkreetseid võimalikke konkurentsiseaduse rikkumisi käesoleva juhtumi raames. Eeltoodu ei tähenda, et Eesti kinnisvaraga seotud teenuseid pakkuvate ettevõtjate poolt ei oleks käesoleva turu-uuringuga hõlmatud perioodil õiguserikkumisi toime panna võidud.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes kehtiva konkurentsiseaduse § 87 lg-st 2 ja kuni 30.09.2001. a kehtinud konkurentsiseaduse § 40 lg 3 p-st 1

Otsustan

Lõpetada juhtumi nr 13/01 menetlemine õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Aini Proos

Tagasi