Seoses AS Uninet ja Levicom BroadBand OÜ 19.03.2001 kaebusega alustas Konkurentsiamet peadirektori 26.03.2001 käskkirjaga nr 10-A juhtumi 10/01 menetlemist eesmärgiga kontrollida AS Eesti Telefon tegevuse vastavust konkurentsiseaduse §-le 14.

AS Eesti Telefon avaldas 28.02.2001 pressiteate, et ühtlustab oma võrgus kaugekõne ja kohaliku kõne hinna. Samas teatati, et Eesti Telefoni kliendile hakkavad kehtima eraldi tariifid riigisisestele võrkudevahelistele kõnedele, mis olid tunduvalt kõrgemad Eesti Telefoni oma võrgusisese kõne hinnast. Lisatud oli märkus, et hinnad võivad muutuda lähtuvalt teise operaatori hinnakujundusest.

03.03.2001 tutvustas AS Eesti Telefon oma 03.04.2001 jõustuvat uut internetiteenuste hinnakirja, mille kohaselt rakendab enda ja rea teiste internetiteenuste osutajate internetiserveritesse sissehelistamiseks oluliselt madalamat minutitasu, kui vastavale telefoniteenusele sissehelistamiseks Tele2 ja Unineti internetiserveritesse, samuti ei rakendunud teate kohaselt viimastele Atlas Internet 901 Boonus soodustariif.

Juhtumi menetlemise käigus selgus, et 29.03.2001 tegi Sideamet telekommunikatsiooniseaduse kohaselt AS-le Eesti Telefon ettekirjutused, mida AS Eesti Telefon asus 01.04.2001 täitma. Seega ei pannud AS Eesti Telefon toime konkurentsiseaduse rikkumist § 14 p 1-3 ja § 33 lg 1 p 1 ning § 28 lg 2 kohaselt kuna eelloetletud §-des sätestatu rikkumine eeldab reaalselt toime pandud tegevust.

Juhtumi menetlemine lõpetati peadirektori 06.06.2001 otsusega nr 27-L õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Tagasi

e();">Tagasi