Konkurentsiamet alustas peadirektori 11.05.2001 käskkirja nr 14-A kohaselt juhtumi menetlemist Saku Õlletehase AS 27.04.2001 avalduse alusel, eesmärgiga kontrollida konkurentsiseaduse § 18 lg 1 p 2 (käsitleb eri- või ainuõigust või loomulikku monopoli omava ettevõtja kohustust majandusarvestuste läbipaistvuse tagamiseks avalikustada kulutused tarbijatele ja nende esindajatele) võimalikku rikkumist AS Saku Maja poolt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni korraldamisel.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 39 lg 3 palub Konkurentsiamet asjast huvitatud kolmandatel isikutel või nende esindajatel, kellel on asjakohast teavet, saata see kirjalikult soovitavalt 2 nädala jooksul peale käesoleva teate ilmumist aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või võtta telefoni teel ühendust juhtumi vastutava täitjaga telefonil 6 113 950 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi

/P>