Konkurentsiamet alustas peadirektori asetäitja 26.03.2001 käskkirja nr 9-A kohaselt juhtumi menetlemist seoses tulundusühistu Bitest (TÜ Bitest) 15.03.2001 avaldusega, milles väidetakse, et AS Petkam kui loomulik monopol, omades raudteeinfrastruktuuri objekti haruraudtee näol, ei võimalda TÜ-l Bitest sõlmida haruraudtee kasutamise lepingut mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel, mistõttu on tema tegevus vastuolus konkurentsiseadusega. Juhtumi menetlemise eesmärgiks on kontrollida konkurentsiseaduse § 18 lg 1 p 1 väidetavat rikkumist AS-i Petkam poolt

Vastavalt konkurentsiseaduse § 39 lg 3 palub Konkurentsiamet asjast huvitatud kolmandatel isikutel või nende esindajatel, kellel on asjakohast teavet, saata see kirjalikult, soovitavalt kahe nädala jooksul, peale käesoleva teate ilmumist aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn, e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee või võtta ühendust telefonil 6 113 951.

Tagasi

A>