PEADIREKTOR ASETÄITJA

Otsus

Tallinn  31.10.2001 nr. 39-L

Juhtumi nr 22/00 menetlemise lõpetamine

Kaebuse esitaja

AS VTÜ Varumine.

Menetlemise subjektid

MTÜ Viljandimaa Kaupmeeste Selts;
Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi liikmed:
AS Arumäe V.J.K.;
AS Feldmann;
AS Kadri Viljandi;
AS Monopol;
FIE Margus Alamaa Aasa;
FIE Raul Song;
FIE Reinu Talu Vana-Võidu Aiand;
Lavo Kaubanduse OÜ;
OÜ Aed;
OÜ Aimor;
OÜ Brite AV;
OÜ Kastan;
OÜ Känd Kaubandus;
OÜ Lete Kaubandus;
OÜ Münditare;
OÜ Rema 1000 Viljandi;
OÜ Vivante;
Võhma Aianduse ja Mesinduse Selts.

 

I Faktilised asjaolud

Kaebuse sisu

Kaebuse kohaselt on Viljandimaa Kaupmeeste Selts sõlminud kokkuleppe leivatootjate toodete turustamise takistamiseks Viljandi turul (nimetatud kokkuleppe sõlmimise ajal oli Viljandimaa Kaupmeeste Selts asutamisel ja registreeriti ametlikult 04.09.2000.a.). Sellise kokkuleppe tulemusena on Viljandi turul tegutsenud kolm leivatootjat oma kauplemise Viljandi turul lõpetanud.

Menetlemise alustamine

28.09.2000.a. alustati ajaperioodil 01.10.1998.a. kuni 01.10.2001.a. kehtinud konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 39 lg 1 p 1 alusel Konkurentsiameti peadirektori käskkirjaga 22-a juhtumi nr. 22/00 menetlemist, seoses AS VTÜ Varumine poolt 22.09.2000.a. esitatud kaebusega. Nimetatud käskkirjaga alustati uurimist Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi tegevuse vastavusest KonkS §-le 4. Ametlik teade juhtumi nr. 22/00 alustamise kohta avaldati ajalehes “Eesti Päevaleht” 10.10.2000.a. Kolmandatelt isikutelt juhtumi kohta andmeid ei laekunud.

Toimunu kirjeldus:

2000.a. alguses müüdi Viljandi turul, mida valdab AS VTÜ Varumine, AS-i Leibur, AS-i Vilma ja AS-i Saile Türi Leivatehase leiva- ja saiatooteid.

06.05.2000.a. toimus Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjate koosolek, kus üheks päevakorrapunktiks oli leivatoodete müük turul. Koosolekul osales 12 ettevõtjat. Võeti vastu otsus pöörduda leiva- ja saiatootjate poole palvega lõpetada 13.juuniks 2000.a. Viljandi turul leiva- ja saiatoodete müümine.

2000.a. maikuus saatis eelnimetatud 12 ettevõtja poolt valitud esindaja Eldur Kalmann Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi nimel AS-le Leibur, AS-le Vilma ja AS-le Saile kirja, milles palus lõpetada nimetatud leiva- ja saiatootjatel alates 30.05.2000.a. leiva-ja saiatoodete müügi Viljandi turul. Põhjendusena toodi: "Viljandimaa Kaupmeeste Selts ei pea õigeks, et leiva- ja saiatooted on turukaup. Turukaubandus tekitab oma tegevusega tõsist majanduslikku kahju kõigile jaekaubanduslikele firmadele, kes on teinud tõsiseid investeeringuid legaalse jaekaubanduse arendamiseks Viljandis. --- Kui teie firmad ei soovi lõpetada leiva- ja saiatoodete müüki Viljandi turul, soovime teile edukat müüki Viljandi turul, aga mitte Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi kuuluvate firmade poodides." Kirjas nimetati ka kõik Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutavad ettevõtjad (lisaks 06.05.2000 koosolekul osalenutele veel 6 ettevõtjat), kellele kuuluvates kauplustes nimetatud leiva- ja saiatootjate toodete müük oleks lõpetatud.

Nimetatud kirjale reageerisid AS Leibur ja AS Saile Türi Leivatehas oma leiva- ja saiatoodete müügi lõpetamisega Viljandi turul, vastavalt 03.06.2000.a. ja 21.06.2000.a. Oma leiva- ja saiatoodete müügi Viljandi turul lõpetas 01.06.2000.a. ka AS Vilma, tuues Konkurentsiametile põhjendusena turul renditud kioski kahjumiga töötamise, kuna AS Vilma esinduskauplus asub turu kõrval.

01.06.2000.a. alustas Viljandi turul AS-i Leibur leiva- ja saiatoodete müüki füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi nimetatud FIE) Indrek Sabul. Seepeale saatis Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjate poolt valitud esindaja Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi nimel AS-le Leibur 06.05.2000.a. koosolekul vastuvõetud otsuse, milles paluti leivatootjal lõpetada nende leiva- ja saiatoodete müük Viljandi turul alates 13.06.2000.a. FIE Indrek Sabul lõpetas AS-i Leibur leiva- ja saiatoodete müümise Viljandi turul 01.07.2000.a.

25.10.2000.a. Konkurentsiametile saadetud kirjas teatas AS Leibur, et müügi lõpetamise Viljandi turul tingis Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjate pöördumine AS-i Leiburi poole. AS-i Leibur Konkurentsiametile saadetud müügiaruannetest selgus, et peale AS-i Leibur toodete müügi lõpetamist Viljandi turul, kasvas Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjatele kuuluvates Viljandi linna kauplustes AS-i Leibur leiva- ja saiatoodete müük. Ühtlasi kinnitas AS Leibur nimetatud kirjas oma huvi müüa oma leiva- ja saiatooteid Viljandi turul.

2000.a. juulikuus Viljandi turul AS-i VTÜ Varumine ja eelmainitud leiva- ja saiatootjate andmetel leiva- ja saiatooteid ei müüdud. Vastavalt tarbijate pretensioonidele otsis Viljandi turgu valdav AS VTÜ Varumine leiva- ja saiatootjaid, kes oleksid nõus oma leiva- ja saiatooteid Viljandi turul müüma. Augustis hakkas Viljandi turul leiva- ja saiatooteid müüma FIE Aare Viil, kes müüs AS-i Vanapagar ja OÜ-le IS Engineering Service kuuluva pagaritööstuse Koidu Pagari (edaspidi Koidu Pagar) leiva- ja saiatooteid.

2000.a. septembris saatis Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjate esindaja Koidu Pagarile 01.09.2000.a. toimunud Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjate koosolekul vastuvõetud otsuse, milles paluti leivatootjal lõpetada nende leiva- ja saiatoodete müük Viljandi turul alates 08.09.2000.a. Koidu Pagar ei lõpetanud oma leiva- ja saiatoodete müüki Viljandi turul.

05.10.2000.a. AS-i VTÜ Varumine kontrolör Merle Veldemann'i poolt Konkurentsiametile antud seletuste kohaselt on AS-l VTÜ Varumine, kui Viljandi turu valdajal, kehtiv kauplemisluba vastavalt Viljandi linnavolikogu 25.09.1998 määrusele nr. 44 "Viljandi linna turgudel ja tänavatel kauplemise eeskirja kinnitamine" (edaspidi eeskiri). Vastavalt nimetatud eeskirjale on turg kohaliku omavalitsuse poolt määratud maa-alal asuv tarbija kaubanduslikuks teenindamiseks kohandatud paik, kus kindlatel lahtiolekuaegadel toimub vastavate müügikohtade kaudu kauba pakkumine ja selle ost-müük ning müüjad tegutsevad müügipileti alusel. Kauplemisluba väljastatakse turu valdajale, kes vastutab eeskirja täitmise eest turul. Kui eeskirja on rikutud või pole täidetud kontrollorganite esitatud nõudmisi, võib loa väljaandja kauplemisloa kehtivuse peatada.

19.10.2000.a. vastas Viljandimaa Kaupmeeste Selts Konkurentsiameti teabe nõudele, et leiva- ja saiatootjatele saadetud pöördumise põhjuseks oli asjaolu, et Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi liikmete arvates ei toimi võrdne konkurents, kuna kauplustelt nõutavad tingimused ja kontroll nende üle on tunduvalt rangemad kui müüjatele turul. Koosolekul ei võetud vastu otsust, et kaupmehed keelduvad nende tootjate toodangu müügist, kes jätkavad turul kauplemist. Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi taotluseks oli toidukaupade jõudmine lõpptarbijani kvaliteetsena ja legaalset teed pidi.

Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi juhataja Kalvi Märtin'i sõnul kuulub Viljandi linna toidukauplustest käibe poolest suurem osa Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi.

23.10.2000.a. vastas AS Vanapagar Konkurentsiameti teabe nõudele, et AS-l Vanapagar on Viljandi linnas ja maakonnas eraisikust edasimüüja, kuid millistes punktides ta täpselt müüb, selle kohta AS-l Vanapagar andmed puuduvad. Otselepingud on AS-l Vanapagar sõlmitud Viljandi ja selle lähiümbruse suuremate kauplustega. Viljandimaa Kaupmeeste Selts ei ole AS-i Vanapagar poole pöördunud. Samuti ei ole turul kauplemine mõjutanud AS-i Vanapagar suhteid kauplustega, kellega on sõlmitud otselepingud.

23.10.2000.a. ja 02.02.2001.a. AS-i ETK Leib Türi Leivatehase poolt Konkurentsiametile saadetud müügiaruannetest ilmnes, et AS-i ETK Leib Türi Leivatehase leiva- ja saiatoodete müügimahud kahanesid Viljandi linnas peale leiva-saiatoodete müügi lõpetamist Viljandi turul. Ühtlasi kinnitas AS ETK Leib 23.10.2000.a. Konkurentsiametile huvi müüa oma leiva- ja saiatooteid Viljandi turul.

25.10.2000.a. AS Vilma poolt Konkurentsiametile saadetud müügiaruannete põhjal on näha, et Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjatele kuuluvate kaupluste osatähtsus AS-i Vilma leiva- ja saiatoodete müügis ei ole peale AS Vilma leiva- ja saiatoodete toodete müügi lõpetamist Viljandi turul suurenenud, kuna varasem leiva- ja saiatoodete müük Viljandi turul on kandunud Viljandi turu kõrval asuvasse AS-i Vilma kauplusesse, suurendades tunduvalt kaupluse läbimüüki.

06.12.2000.a. teatas Koidu Pagar Konkurentsiametile saadetud kirjas, et Koidu Pagari leiva- ja saiatoodete müük Viljandi turule ei oma Koidu Pagarile erilist tähtsust ning 18.12.2000.a. kirjas, et mõned kauplused lõpetasid Koidu Pagari toodangu müügi seoses toodangu kvaliteedi langusega, mis oli tingitud ahjude väljavahetamisest.

Koidu Pagari 06.12.2000.a. ja 18.12.2000.a. Konkurentsiametile esitatud müügiaruannetest selgus, et Viljandi turul leiva- ja saiatoodete müügi jätkamine viis selleni, et enamik Koidu Pagari klientideks olnud Viljandimaa Kaupmeeste liikmetele kuuluvatest kauplustest lõpetasid nimetatud tootja leiva- ja saiatoodete müügi, mistõttu kahanes Koidu Pagari toodangu müük.

Koidu Pagari müügiaruannetest nähtub, et 2000.a. augustis olid Koidu Pagari 52-st kliendist 12 Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutavat ettevõtjat. 2000. aasta septembris-oktoobris lõpetasid Koidu Pagari toodete müügi eelnimetatud 12-st ettevõtjast 8, kes kõik kuulusid Koidu Pagari suuremate klientide hulka. Samal ajal tellisid Koidu Pagari teised 39 klienti, nii väikesed kui suured, Koidu Pagari tooteid edasi sarnastes kogustes mis varemgi.

Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi liikmete saadetud seletustes ilmnes:

OÜ Kastan teatas 03.04.2001.a. kirjas Konkurentsiametile, et neile ei ole tehtud Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi poolt mingeid ettekirjutusi ega sõlmitud kokkuleppeid seoses leivatoodete turustamisega oma kauplustes.

Võhma Aianduse ja Mesinduse Selts teatas 03.04.2001.a. kirjas Konkurentsiametile, et ei ole sõlminud ei kirjalikke ega suulisi kokkuleppeid takistamaks kauplemist Viljandi turul. Samuti ei ole kunagi tehtud koostööd Konkurentsiametile esitatud kaebuses mainitud ettevõtetega.

AS Kadri Viljandi teatas 06.04.2001.a. kirjas Konkurentsiametile, et AS Kadri Viljandi ei ole sõlminud teiste Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi liikmetega kokkuleppeid leivatootjate toodete turustamise takistamiseks. 28.05.2001.a. kirjas teatas AS Kadri Viljandi, et leiva- ja saiatoodete nomenklatuur AS Kadri Viljandi kauplustes sõltub ainult ostjate eelistustest.

OÜ Rema 1000 Viljandi teatas 06.04.2001.a. kirjas Konkurentsiametile, et OÜ Rema 1000 Viljandi ei ole sõlminud ühtegi kokkulepet leivatootjate toodete turustamise takistamiseks Viljandi turul.

AS Feldmann teatas 06.04.2001.a. kirjas Konkurentsiametile, et Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi üldkoosolekul 06.05.2000.a. võeti vastu otsus pöörduda leivatootjate poole palvega lõpetada nende leivatoodete müük Viljandi turul, mis ei olnud ultimatiivse iseloomuga. Otsus võeti vastu ajendatuna turul valitsevast korralagedusest. 28.05.2001.a. teatas AS Feldmann, et Koidu Pagari leiva-ja saiatoodete müük lõpetati seoses sellega, et poolte vahel ei sõlmitud kirjalikku lepingut.

OÜ Birte AV teatas 07.04.2001.a. kirjas Konkurentsiametile, et ei müü AS ETK Leib Türi Leivatehase ega AS-i Leibur tooteid ning pole ka sellist kavatsust. OÜ Birte AV kaupluses on müügil AS-i Vilma, Koidu Pagari ja Valga Leivakombinaadi tooted.

OÜ Vivante teatas 09.04.2001.a. kirjas Konkurentsiametile, et ei ole sõlminud kokkuleppeid, takistamaks leivatoodete müüki Viljandi turul.

OÜ Lete Kaubandus teatas 09.04.2001.a. kirjas Konkurentsiametile, et ei ole sõlminud Viljandimaa Kaupmeeste Seltsiga kokkuleppeid ega võtnud kohustusi leivamüügi piiramise osas.

09.05.2001.a. toimus Konkurentsiametis juhtumi suuline arutelu, kus osalesid Konkurentsiameti ametnikud ja Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi liikmete: AS Kadri Viljandi, AS Feldmann ja OÜ Rema 1000 Viljandi esindajad. OÜ Rema 1000 Viljandi esindaja sõnul tingis Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjate käesolevas juhtumis kirjeldatud käitumise Viljandi turul toimuv varimajandus ning sellest tulenev ebaaus hinnakonkurents. AS-i Feldmann esindaja ütluste kohaselt on nende huviks, et leiva- ja saiatootjad ei müüks Viljandi turul oma toodangut FIE-de kaudu, sest FIE-d müüvad leiva- ja saiatooteid odavamalt kui kauplustes. Samuti soovis AS-i Feldmann esindaja küsida Majanduspolitseist andmeid, mis kinnitaksid tema sõnul ebaseaduslikku tegevust Viljandi turul.

04.06.2001.a. saatis Viljandimaa Kaupmeeste Selts AS-le Leibur, OÜ-le IS Engineering Service (Koidu Pagar), AS-le ETK Leib ning OÜ-le Vändra Leib teate, et Viljandimaa Kaupmeeste Selts ei tee leivatootjatele Viljandi turul kauplemiseks takistusi.

20.06.2001.a. saatis AS ETK Leib Konkurentsametile kirja, et 2001.a. ei ole AS ETK Leib Viljandi turul oma leiva- ja saiatooteid müünud. Samuti ei ole Viljandimaa Kaupmeeste Selts teinud 2001.a. takistusi nende toodangu müümiseks Viljandi turul.

21.06.2001.a. saatis Koidu Pagar Konkurentsiametile kirja, milles teatas, et 2001. aastal ei ole Viljandimaa Kaupmeeste Selts teinud takistusi Koidu Pagari leiva- ja saiatoodete müügile ning samuti ei sea enam takistusi Koidu Pagari toodete müümisel Viljandi turul.

 

II Õiguslik hinnang

Kaubaturu määratlus

KonkS § 3 lg 1 kohaselt rakendatakse KonkS-t kaubaturul osalevate või osaleda soovivate isikute vahelise konkurentsivabaduse kaitseks. Kaubaturg on hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Käesolevas juhtumis on kaubaturuks leiva- ja saiatoodete jaemüügiturg. Nimetatud kaubaturul osalevad omavahel konkureerivad leiva- ja saiatooteid müüvad jaemüüjad. Leiva- ja saiatoodete müügiturul käibivaks kaubaks on leiva- ja saiatooted.

Leiva- ja saiatooted on esmatarbekaup, mis kuulub igapäevaostude hulka, mille tõttu on tõenäoline, et tarbija ostab seda elukoha lähedalt. Järelikult võivad Viljandis elava tarbija seisukohalt olla omavahel asendatavad Viljandi kauplustes vm müügikohtades müüdavad leiva- ja saiatooted. Seega on leiva- ja saiatoodete jaemüügiturg, kus ostjaks on Viljandis elav tarbija, geograafiliselt piiritletud Viljandi linnaga.

Subjekti määratlus

KonkS § 2 lg 1 kohaselt on KonkS subjektiks ettevõtja ning ettevõtjale rakendatavad sätted laienevad ka kaubaturul osalevale või ettevõtjate huvides tegutsevale mittetulundusühingule, sihtasutusele või teisele isikule.

MTÜ-sse Viljandimaa Kaupmeeste Selts kuulub 18 Viljandi linnas ja maakonnas tegutsevat ettevõtjat. Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi põhikirjajärgseteks eesmärkideks on esindada oma liikmeid suhetes seadusandliku- ja täitevvõimuga ning töövõtjate esindajatega, kaitsta oma liikmete huve, samuti esindada liikmesettevõtteid ja organisatsioone nii Eestis kui ka välisriikides. Seega on Viljandimaa Kaupmeeste Selts ettevõtjate huvides tegutsev mittetulundusühing ning talle laienevad KonkS sätted.

Äriseadustiku § 1 järgi on äriühingute kõrval ettevõtjateks ka füüsilised isikud, keda loetakse ettevõtjateks juhul, kui nad pakuvad oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade või teenuste müük on neile püsivaks tegevuseks. Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi liikmeteks on äriregistrisse kantud 15 äriühingut ning 3 füüsilisest isikust ettevõtjat, seega laienevad neile KonkS sätted.

Mittetulundusühingute seaduse §-i 2 lg 1 kohaselt tekib mittetulundusühingu õigusvõime mittetulundusühingu kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse (edaspidi register) ja lõpeb mittetulundusühingu kustutamisega registrist. Vastavalt nimetatud seaduse §-i 2 lg-le 2 ei ole mittetulundusliku iseloomuga isikute ühendused, mis ei ole kantud registrisse, juriidilised isikud ja neile kohaldatakse seltsingute kohta sätestatut. Sellise ühenduse nimel tehtud tehingute eest vastutavad tehingu teinud isikud isiklikult ja solidaarselt.

Viljandimaa Kaupmeeste Selts kanti registrisse 04.09.2000.a. Seega enne seda kuupäeva asutamisel Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi nimel tehtud tehingute eest vastutavad Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjad isiklikult ja solidaarselt.

Konkurentsivabadust kahjustav kokkulepe

06.05.2000.a. toimus Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjate koosolek (edaspidi Koosolek), kus võeti vastu otsus pöörduda leiva- ja saiatootjate poole, et nad lõpetaksid Viljandi turul oma leiva- ja saiatoodete müümise. Koosolekul osalesid:

OÜ Aed, OÜ Brite AV, AS Feldmann, AS Kadri Viljandi, OÜ Kastan, OÜ Känd Kaubandus, OÜ Rema 1000 Viljandi, FIE Reinu Talu Vana-Võidu Aiand, OÜ Aimor, FIE Raul Song, OÜ Vivante, Võhma Aianduse ja Mesinduse Selts.

Vastuvõetud otsus on Koosolekul osalenud ettevõtjate vaheline mitmepoolne kokkulepe.

Koosolekul vastuvõetud otsuse saatis leiva- ja saiatootjatele Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi nimel eelnimetatud ettevõtjate poolt valitud esindaja. Leiva- ja saiatootjatele saadetud kirjades laiendati Koosolekul kokkuleppe sõlminud isikute ringi, lisades ka need 6 Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutavat ettevõtjat, kes Koosolekul ei osalenud. Samuti sisaldus nendes kirjades võimalik sanktsioon, et juhul kui leiva- ja saiatootjad ei lõpeta oma toodete müüki Viljandi turul, loobuvad Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutavad ettevõtjad nendele kuuluvates kauplustes antud tootjate leiva- ja saiatoodete müügist.

Konkurentsivabadust kahjustav kooskõlastatud tegevus

Oma tegevuse kooskõlastasid kokkuleppe sõlminud pooltega ehk oma konkurentidega, AS Arumäe V.J.K ja Lavo Kaubanduse OÜ. Nimetatud ettevõtjad kuulusid küll Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjate hulka, kuid Koosolekul ei osalenud.

Kooskõlastatud tegevus on ettevõtjate vaheline teadlik koostöö, kus (kirjalikku) lepingut sõlmitud pole, kuid mis sellele vaatamata omab turule konkurentsivabadust kahjustavat mõju. Kooskõlastatud tegevus ei pea sisaldama kõiki lepingutele olulisi elemente. Kui ettevõtjate sarnane ja samaaegne käitumine viib turul selliste konkurentsitingimuste tekkimiseni, mida turu normaalse toimimise juures tavaliselt ei oleks, siis on tegemist kooskõlastatud tegevuse, mitte ettevõtjate juhusliku paralleelse käitumisega.

Antud juhtumis tõendab kooskõlastatud tegevust AS Arumäe V.J.K ja Lavo Kaubanduse OÜ ning Koosolekul kokkuleppe sõlminud Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjate samasugune käitumine. AS Arumäe V.J.K ja Lavo Kaubanduse OÜ järgisid teiste Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjate kokkulepet ning kui Viljandi leiva- ja saiatootja Koidu Pagar ei loobunud oma leiva- ja saiatoodete müügist Viljandi turul, lõpetasid AS Arumäe V.J.K ja Lavo Kaubanduse OÜ koos enamiku Koidu Pagari klientideks olnud teiste Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi liikmetega Koidu Pagari toodete müügi. On väga ebatõenäoline, et nimetatud kaks ettevõtjat lõpetasid Koidu Pagari toodete müümise enam-vähem samal ajal kui Koosolekul osalenud Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi liikmed, omal algatusel ja teadmata teiste Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi liikmete käitumisest. Ainus seletus sellele käitumisele on kooskõlastatud tegevus nimetatud kahe ettevõtja ja teiste Viljandi Kaupmeeste Seltsi liikmete vahel. Seda enam, et kokkulepe Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjate vahel sõlmiti Koosolekul, mille protokollid olid kõigile Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjatele kättesaadavad ja mis andis Koosolekul mitteosalenud ettevõtjatele võimaluse käituda samamoodi kui Koosolekul osalenud ettevõtjad. Protokollid olid kättesaadavad seetõttu, et peale asutamislepingu allakirjutamist käsitlesid Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjad Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi juba kui juriidilist isikut ning käitusid sellele vastavalt. Seda tõendavad leiva- ja saiatootjatele saadetud kirjad, mis saadeti mitte üksikute ettevõtjate, vaid Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi, kui juriidilise isiku, nimel.

AS Monopol, FIE Margus Alamaa Aasa, OÜ Lete Kaubandus ja OÜ Münditare ei osalenud Koosolekul ega kooskõlastanud Konkurentsiameti andmetel oma tegevust kokkuleppe sõlminud pooltega, seega ei ole nende tegevus vastuolus KonkS § 4-ga.

Hinnang toimunule

06.05.2000.a. leppisid Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjad Koosolekul kokku, et soovitakse leiva- ja saiatoodete müügi lõpetamist Viljandi turul. Selle ning AS Arumäe V.J.K ja Lavo Kaubanduse OÜ kooskõlastatud tegevuse ning Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi nimel saadetud kirjade tagajärjel lõpetasid AS-i Leibur, AS-i Vilma ja AS-i ETK Leib ja nende tooteid Viljandi turul müünud FIE-d Viljandi turul leiva- ja saiatoodete müügi. Samuti lõpetasid enamik Koidu Pagari klientideks olnud Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi liikmetele kuuluvatest kauplustest nimetatud tootja leiva- ja saiatoodete müügi, mistõttu kahanes Koidu Pagari toodangu müük.

Konkurentsiamet loeb põhjendamatuks Koidu Pagari 18.12.2000.a. Konkurentsiametile saadetud kirjas toodud väidet, et kauplused lõpetasid Koidu Pagari toodangu müügi ahjude väljavahetamisest tingitud toodangu kvaliteedi languse tõttu. Kui tegemist oleks olnud toodete kvaliteedi langusega, oleks see mõjutanud kõikidele klientidele müüdavaid koguseid. Koidu Pagari esitatud müügiaruannetest seda ei ilmne.

Analüüsides Koidu Pagari poolt saadetud müügiaruandeid, on näha, et Viljandi turul Koidu Pagari tooteid müüv ettevõtja oli 2000. aasta augustis läbimüügilt Koidu Pagari 9 suurema kliendi hulgas ja 2000. aasta septembris oma läbimüügilt Koidu Pagari suurim klient. Seetõttu ei saa pidada Viljandi turul leiva-ja saiatooteid müünud ettevõtjat väheoluliseks kliendiks ning Konkurentsiamet ei loe põhjendatuks Koidu Pagari Konkurentsiametile 06.12.2000.a. saadetud kirjas esitatud väidet, et antud tootja leiva- ja saiatoodete müük Viljandi turule ei oma neile erilist tähtsust.

Eelpool toodud Konkurentsiameti seisukohti kinnitab ka Koidu Pagari 21.06.2001.a. Konkurentsiametile saadetud kiri, milles teatatakse, et 2001. aastal ei ole Viljandimaa Kaupmeeste Selts teinud takistusi Koidu Pagari leiva- ja saiatoodete müügile ning samuti ei sea enam takistusi Koidu Pagari toodete müümisel Viljandi turul.

Samuti ei pea Konkurentsiamet vajalikuks OÜ Rema 1000 Viljandi esindaja poolt 09.05.2001.a. Konkurentsiametis toimunud juhtumi suulisel arutelul esitatud soovi, et Konkurentsiamet küsiks majanduspolitseist andmeid ebaseadusliku tegevuse kinnitamiseks Viljandi turul, täitmist. Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi liikmete poolt mainitud seaduserikkumisi, mis Viljandi turul või Viljandi turgu valdava ettevõtja tegevuses oletatavalt aset leiavad, on pädevad uurima teised riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused, mitte Konkurentsiamet ning need ei puutu antud juhtumisse. Samuti ei ole õigustatud OÜ Rema 1000 Viljandi esindaja väide, et Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi tegevus antud juhtumis oli tingitud oletatavast varimajandusest Viljandi turul. Turgudel toimuvat reguleerivad kohalikud omavalitsused ja politsei, mitte teised ettevõtjad.

 

Vastavalt KonkS § 5 lg 1 ei loeta kokkulepet või kooskõlastatud tegevust vaba ettevõtlust kahjustada võivaks konkurentsivabadust piiravaks, takistavaks, kitsendavaks või moonutavaks, kui kokkulepet sõlmivate või kooskõlastatud tegevust arendavate poolte käivete summaarne osatähtsus ei ole kokkuleppest või kooskõlastatud tegevusest mõjutatud kaubaturul suurem kui viis protsenti. Samuti ka siis kui ettevõtja poolt mitme teise ettevõtjaga sõlmitud sarnaste kokkulepete, kooskõlastatud tegevust arendavate poolte käivete summaarne osatähtsus ei ole kokkuleppest või kooskõlastatud tegevusest mõjutatud kaubaturul suurem kui viis protsenti.

Statistikaameti andmetel (“Statistika kuukiri 11/00”) toodeti Eestis 2000.aasta septembrikuus leiva- ja saiatooteid 75,4 mln krooni eest. 2000.a. elas Eestis umbes 1 439 190 inimest ning seega toodeti 2000. aasta septembrikuus Eestis leiva- ja saiatooteid 1 inimese kohta 75 400 000 : 1 439 200 = 52,4 krooni eest. Viljandi linnas elas 21 530 inimest ning seega toodeti 2000.aasta septembris Viljandi linna elanike kohta
21 530 ´ 52,4 = 1 128 172 krooni eest leiva- ja saiatooteid. Kuna leiva- ja saiatooteid toodetakse ja tarbitakse enamasti samas mahus, siis müüdi arvestuslikult Viljandi linnas septembrikuus leiva- ja saiatooteid 1 128 172 krooni eest.

Võttes aluseks Konkurentsiametile Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi liikmete poolt saadetud andmed, müüsid Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi liikmed Viljandi linnas 2000.a. septembris leiva- ja saiatooteid 841 916,5 krooni eest, millest tulenevalt oli Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi osatähtsus leiva- ja saiatoodete müügis Viljandi linnas ca 75% ehk tunduvalt rohkem kui 5% ning seetõttu KonkS § 5 antud kokkuleppele ja kooskõlastatud tegevusele ei kohaldu.

KonkS § 4 lg 1 p 4 rikkumine

KonkS § 4 lg 1 kohaselt on leping, muu tehing ja kokkulepe (edaspidi kokkulepe) või kooskõlastatud tegevus, mis on vaba ettevõtlust kahjustava ja konkurentsivabadust piirava, takistava, kitsendava või moonutava eesmärgi või tagajärjega, keelatud. KonkS § 4 lg 1 p 4 kohaselt loetakse nimetatud kokkulepet või tegevust konkurentsivabadust kahjustavaks, kui sellega otseselt või kaudselt piiratakse kolmanda isiku kaubaturule pääsu või püütakse teda kaubaturult välja tõrjuda.

Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjate poolt 06.05.2000.a. sõlmitud kokkuleppes sooviti Viljandi turul leiva- ja saiatoodete müügi lõpetamist.

Seega oli Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjate tegevuse eesmärgiks Viljandi turul leiva- ja saiatoodete jaemüügiga tegelevad konkurendid Viljandi jaemüügiturult välja tõrjuda.

Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjate ülalmainitud eesmärki tõendab 2000.a. maikuus leiva- ja saiatootjatele saadetud kirjades sisalduv Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi seisukoht, et leiva- ja saiatooted ei ole turukaup ning et turukaubandus tekitab kõigile jaekaubanduslikele firmadele majanduslikku kahju. Samuti avaldasid 09.05.2001.a. Konkurentsiametis läbi viidud suulisel arutelul Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi liikmed oma soovi, et leiva- ja saiatootjad ei müüks oma toodangut Viljandi turul läbi FIE-te, sest FIE-d müüvad seal kaupa odavamalt kui kauplustes. See tekitavat ebaausa hinnakonkurentsi.

Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjate ülalkirjeldatud tegevuse tagajärjel lõpetasid AS Leibur, AS Vilma ja AS ETK Leib ja nende tooteid Viljandi turul müünud FIE-d Viljandi turul leiva- ja saiatoodete jaemüügi.

Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjad olid oma tegevuses eesmärkide saavutamiseks järjekindlad, mida tõendab korduva kirja saatmine AS-le Leibur, kes peale esimese kirja saamist jätkas oma leiva- ja saiatoodete müüki Viljandi turul nagu ka kirja saatmine Koidu Pagarile, kui nimetatud tootja 2000. aasta augustis Viljandi turul oma tegevust alustas.

Lähtudes ülaltoodust on Koosolekul sõlmitud kokkulepe ja järgnev ettevõtjate kooskõlastatud tegevus, eesmärgiga püüda kolmandaid isikuid Viljandi linna leiva- ja saiatoodete jaemüügiturult välja tõrjuda, konkurentsivabadust kahjustav ning seega KonkS § 4 lg 1 p 4 kohaselt keelatud.

KonkS § 8 kohaselt on kokkulepped või nende tingimused, millel on KonkS §-s 4 märgitud eesmärgid või tagajärjed ning millele ei ole antud KonkS §-de 6 või 7 alusel erandit, tühised, välja arvatud KonkS §-le 5 vastavad kokkulepped või nende tingimused. Kuna 06.05.2000.a. toimunud Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjate Koosolekul sõlmitud kokkuleppele ei ole antud erandit, ning sellele ei kohaldu KonkS § 5, on nimetatud kokkulepe vastavalt KonkS § 8 tühine.

 

 

 

 

KonkS § 4 lg 1 p 8 rikkumine

KonkS § 4 lg 1 p 8 kohaselt loetakse konkurentsi kahjustavaks ka kokkulepet või kooskõlastatud tegevust, millega kahjustatakse konkurentsivabadust KonkS § 4 lg 1 p-des 1-7 nimetamata viisil.

Nagu eespool kirjeldatud, püüti Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjate poolt Koosolekul sõlmitud kokkuleppe ja edaspidise ettevõtjate kooskõlastatud tegevusega kolmandaid isikuid Viljandi linna leiva- ja saiatoodete jaemüügiturult välja tõrjuda.

Nimetatud eesmärgi saavutamiseks saadeti Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjate valitud esindaja poolt Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi nimel leiva- ja saiatootjatele pöördumine, milles seati leiva- ja saiatootjate toodangu müümise tingimuseks Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjatele kuuluvates kauplustes see, et leiva- ja saiatootjad lõpetavad oma toodangu müümise Viljandi turul.

Leiva- ja saiatoodete müügi lõpetamise kuupäevaks Viljandi turul sooviti 30.05.2000.a., mis näitab kokkuleppijate tahet, et leiva- ja saiatootjad nende soovi täidaksid.

Kuna Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjate valitud esindaja poolt Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi nimel saadetud kirjades sisalduvad leiva- ja saiatootjate suhtes kohaldatavad sanktsioonid, järeldub, et Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjad olid nende sanktsioonide kohaldamises eelnevalt kokku leppinud. Eeltoodut tõestab Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjate käitumine, mis järgis leiva- ja saiatootjatele saadetud kirjades sisalduvaid sanktsioone.

KonkS § 1 kohaselt on nimetatud seaduse otstarve vaba ettevõtluse huvidest lähtuv konkurentsivabaduse kaitsmine toodete ja teenuste ostmisel ja müümisel ning konkurentsivabaduse kahjustamise ärahoidmine ja kõrvaldamine. Konkurentsivabaduse hulka kuulub ka ettevõtja õigus olla seadusega sätestatud piirides oma käitumise kujundamises iseseisev, k.a. isikute ja ettevõtjate valimises, kellelt ta ostab või kellele ta müüb.

Antud juhul oli Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjate eesmärk Koosolekul sõlmitud kokkuleppe ellurakendamiseks leiva- ja saiatootjaid boikoteerida, st loobuda ühiselt nende leiva- ja saiatootjate toodangu ostmisest, kes müüvad oma tooteid Viljandi turul. Leiva- ja saiatootjate tegevuse ehk nende toodete müügi takistamist Viljandi turul on Viljandimaa Kaupmeeste Selts Konkurentsiametile 06.06.2001.a. saadetud kirjas ise tunnistanud.

Boikott on täielik või osaline suhete katkestamine; läbikäimisest keeldumine, läbirääkimisest, osavõtust jm loobumine; teatud kaupade ostmisest või tarbimisest keeldumine; ühine hoidumine kellegagi suhtlemisest või millegi kasutamisest. (Võõrsõnastik, TEA, 1999, lk 92). Boikott piirab ettevõtja õigust olla oma käitumise kujundamises iseseisev ning kahjustab seeläbi konkurentsivabadust.

Seega, lubades boikoteerida leiva- ja saiatootjaid, piirasid Koosolekul osalenud ja kooskõlastatult tegutsenud ettevõtjad leiva- ja saiatootjate õigust olla oma tegevuses iseseisvad ning kahjustasid seeläbi konkurentsivabadust, mistõttu on selline käitumine KonkS § 4 lg 1 p 8 järgi keelatud.

 

Arvestades eeltoodut ja juhindudes KonkS § 4 lg 1 p-dest 4 ja 8, § 40 lg 3 p-st 2 ning § 40 lg 5 ja lg 6 p-dest 2, 3 ja 4:

Otsustan:

Lõpetada juhtumi nr 22/00 menetlemine seoses õiguserikkumise tuvastamisega.

Teha kohustuslik ettekirjutus järgmistele ettevõtjatele:

AS Feldmann;
AS Kadri Viljandi;
FIE Raul Song;
FIE Reinu Talu Vana-Võidu Aiand;
Lavo Kaubanduse OÜ;
OÜ Aed;
OÜ Aimor;
OÜ Brite AV;
OÜ Kastan;
OÜ Känd Kaubandus;
OÜ Lete Kaubandus;
OÜ Rema 1000 Viljandi;
OÜ Vivante;
Võhma Aianduse ja Mesinduse Selts

Mitte keelduda leiva- ja saiatoodete jaemüügist põhjusel, et nende tootjad müüvad oma tooteid ka teistes Viljandi linna müügikohtades, kas ise või vahendajate kaudu.

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

Aini Proos
Peadirektori asetäija

Tagasi