PEADIREKTOR ASETÄITJA

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus

Tallinn  03.10.2001 nr 35-L

Juhtumi nr 08/01 menetlemise lõpetamine

Konkurentsiamet alustas 23.03.2001. a füüsilise isiku kaebuse alusel peadirektori käskkirjaga nr 8-A juhtumi nr 08/01 menetlemist konkurentsiseaduse (RT I 1998, 30, 410, edaspidi KonkS)
§ 39 lg 1 p 1 alusel, eesmärgiga kontrollida KonkS § 4 lg 1 p 3 võimalikku rikkumist maamõõtjate poolt Põlva maakonnas ning KonkS § 14 võimalikku rikkumist AS-i Elker RMT poolt. Sellekohase ametliku teate avaldas Konkurentsiamet 10.05.2001. a Ametlikes Teadaannetes nr 18, paludes kolmandatel isikutel teatada antud juhtumiga seotud asjaoludest, sealhulgas juhtumitest, kui vastuseks pöördumisele maamõõtja poole sooviga tellida maaüksuse mõõtmist Põlvamaal, soovitati tegevuspiirkondade jaotuse tõttu pöörduda teise maamõõtja poole. Kolmandatelt isikutelt asjakohast teavet ei laekunud.

Konkurentsiamet viis läbi 18.04.2001 – 19.04.2001. a avalduses nimetatud ettevõtjate asukoha kontrollimise, mille käigus esitati küsimused, saadi andmeid ning kontrolliti võimalike kontaktide, sealhulgas KonkS § 4 lg 1 p 3 mõttes keelatud kokkulepete olemasolu ettevõtjate vahel.

Avalduse sisu

Eraisiku poolt Konkurentsiametile 13.03.2001. a esitatud avalduse kohaselt jäi 2000. a juunis maamõõduga tegeleva AS-i Elker RMT tegevusetuse tõttu välja mõõtmata avaldajale kuuluva Põlva maakonnas asuva maaüksuse välispiir.

AS-i Elker RMT konkurendid, OÜ Kaar AT ja OÜ A. ja O. Maamõõdubüroo keeldusid aga avalduse esitajale maamõõdu teenust osutamast põhjendades seda AS-i Elker RMT sellekohase keeluga.

Viidates KonkS § 4 lg 1 p 3, § 8, § 35 lg 1 ja § 39 lg 1, palus avalduse esitaja algatada menetlus võimaliku seaduserikkumise kohta ning lõpetada AS-i Elker monopoolne võimutsemine Räpina ümbruse maamõõdu turul.

Menetlemise subjektid

Käesoleva menetlemise subjektid on maakorraldustöödega tegelevad AS Elker RMT, asukohaga Tartu, Ringtee 25, OÜ A. ja O. Maamõõdubüroo asukohaga Põlva Käisi 1-1, ning OÜ Kaar AT asukohaga Põlva 2a-15.

Faktilised asjaolud

Ettevõtjate asukoha kontrollimise käigus saadi alljärgnevaid seletusi:

1. AS Elker RMT

AS-i Elker RMT juhataja hr Peep Krünvald’i seletuste kohaselt ei ole AS Elker RMT keeldunud maakorraldustöid teostamast, ei ole jaganud töid konkurentidega ega keelanud konkureerival ettevõtjal töid teostada. Ettevõtja esindaja selgitas, et tööde teostamisest keeldumise ainus võimalik põhjus on ostja võlg varem teostatud tööde eest või ostjaga kokkuleppe mittesaavutamine teenuse hinna või hinnaalanduse suhtes.

Võimaliku teenuse osutamisest keeldumise juhtumina kirjeldas AS Elker RMT olukorda, kui äriühing ei osutanud teenuseid isikule, kellelt äriühing nõuab kohtu kaudu võla tasumist varem teostatud maakorraldustööde eest, esitades Konkurentsiametile ärakirja hagiavaldusest koos lisadega, mille ettevõtja esitas Tallinna Linnakohtule tööettevõtu korras teostatud tööde eest tasu nõudes.

AS-i Elker RMT hinnangul on tema põhilised konkurendid AS E. O. Map. AS Kobras, OÜ A. ja O. Maamõõdubüroo ja tegutsemise piirkonnad Tartumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa.

2. OÜ A. ja O. Maamõõdubüroo

OÜ A. ja O. Maamõõdubüroo juhataja hr August Parts’i seletuste kohaselt teostab äriühing maakorraldustöid nii Põlvas kui ka Põlva maakonnas ning teenindab kliente ka mujalt. Seletuste kohaselt on tööde teostamisest keeldumise võimalik põhjus potentsiaalse ostja võlg teisele maamõõtjale. Seletuste kohaselt ei soovi äriühing osutada teenust isikule, kelle kohta on teada, et tal on võlg teisele maamõõtjale talle teostatud tööde eest.

Ettevõtja kirjeldas juhtumit, kui OÜ A. ja O. Maamõõdubüroo keeldus teenust osutamast isikule, kellel teadaolevalt oli võlg teisele maamõõtjale teostatud tööde eest.

3.OÜ Kaar AT

OÜ Kaar AT juhataja Aino Troon’i seletuste kohaselt ei ole AS Elker RMT keelanud OÜ-l Kaar AT töid teostada. Teenuse teostamisest keeldumise juhtumeid ei suutnud ettevõtja meenutada, kuid esitas ärakirja 27.03.2000. a sõlmitud tööettevõtu lepingust nr 3/00 geodeetiliste täitemõõdistustööde teostamiseks ajavahemikus 4 kalendrikuu jooksul, s.o. avalduses kirjeldatud ajal, mille täitmisega olid hõivatud osaühingu kõik kolm töötajat.

Õiguslik hinnang

AS-i Elker RMT seisund kaubaturul

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

KonkS § 13 lg 1 kohaselt on kaubaturgu valitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle majanduslik positsioon võimaldab tal antud kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

KonkS § 14 järgi on keelatud kaubaturgu valitseva ettevõtja seisundi otsene või kaudne kuritarvitamine kaubaturul.

Räpina vallavanem teatas Konkurentsiametile 21.08.2001. a kirjaga nr 50-7/488, et Räpina valla maa üldpindalast on mõõdistanud ja vormistanud  31 % Põlva Maamõõdubüroo, 26 % AS-i  E. O. Map, 18 % AS-i Elker RMT ning 4 % teised ettevõtjad. Arvestades, et valla maa üldpindalast on 21 % mõõdistamata, on AS-i Elker RMT poolt mõõdistatud maa osa 22,7 %.

Arvestades seda, et võimalikud transpordikulud moodustavad vaid väikese osa maamõõdu teenusest, mille hind AS-i Elker RMT sisemise hinnakirja kohaselt on vahemikus […] krooni, ei ole asjakohane geograafiline turg piiratud Põlvamaaga, vaid hõlmab ka piirnevad maakonnad.

Käesoleva juhtumi puhul piiritles Konkurentsiamet kaubaks maakorraldustööd ning kauba käibimise alaks Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa ja Võrumaaga.

Seisuga 01.06.2000. a omas litsentsi maakorraldustööde läbiviimiseks Eestis 228 ettevõtjat, sealhulgas 4 ettevõtjat asukohaga Põlvamaal, 34 ettevõtjat asukohaga Tartumaal, 6 ettevõtjat asukohaga Võrumaal ja 1 ettevõtja asukohaga Valgamaal.

Arvestades vaid AS-i Elker RMT poolt nimetatud Põlvamaal ja Tartumaal asuvate põhikonkurentide AS-i E. O. Map, AS-i Kobras ning OÜ A. ja O. Maamõõdubüroo 1999. a käibeid omas AS Elker RMT 26 protsenti käibest, mistõttu ei olnud ta kaubaturgu valitsev ettevõtja, seega ei saanud ka kaubaturu valitsevat seisundit kuritarvitada AS Elker RMT.

Keelatud kokkuleppe või kooskõlastatud tegevus maamõõtjate vahel

KonkS § 4 lg-s 1 on sätestatud, et on keelatud leping, muu tehing ja kokkulepe või kooskõlastatud tegevus, mis on vaba ettevõtlust kahjustava ja konkurentsivabadust piirava, takistava, kitsendava või moonutava eesmärgi või tagajärjega. Nimetatud kokkulepet või tegevust loetakse konkurentsivabadust kahjustavaks, kui sellega otseselt või kaudselt jagatakse kaubaturgu, sealhulgas varustusallikat (KonkS § 4 lg 1 p 3).

Avaldajale teenuse müügist keeldumine kuulub Konkurentsiameti pädevusse kui sellega rikutakse konkurentsiseadust, antud juhul keelatud lepingu, tehingu, kokkuleppe või kooskõlastatud tegevuse kaudu KonkS § 4 lg 1 p 3 mõttes. 

Menetlemise käigus selgus, et kaks ettevõtjat on keeldunud ostjale teenust osutamast seoses ostja võlaga varem teostatud tööde eest, mille tasumist nõuti kohtu kaudu. Seega ei olnud nimetatud keeldumisel konkurentsivabadust piiravat, takistavat, kitsendavat või moonutavat eesmärki või tagajärge.

Menetlemise käigus ei tuvastanud Konkurentsiamet keelatud lepinguid, tehinguid, kokkuleppeid või kooskõlastatud tegevust subjektide vahel KonkS § 4 lg 1 p 3 mõttes.

Arvestades eeltoodut ja juhindudes KonkS § 40 lg 3 p-st 1

O t s u s t a n:

Lõpetada juhtumi nr 08/01 menetlemine õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse
seadustik § 9).

Aini Proos

Tagasi