PEADIREKTOR

Otsus

Tallinn  13.06.2001 nr 30-L

 

Juhtumi nr 23/00 menetlemise lõpetamine

Konkurentsiameti peadirektor alustas 16.10.2000 käskkirjaga nr 23-a juhtumi nr 23/00 menetlemist seoses Tänavapuhastuse ASi 06.10.2000 avaldusega, mille kohaselt OÜ Tiimust on osutanud Tänavapuhastuse AS-ile kõlvatut konkurentsi, kuritarvitades konfidentsiaalset teavet ning kasutades ära Tänavapuhastuse ASi töötajaid konkurentsieeliste saamiseks, mistõttu OÜ Tiimust tegevus on väidetavalt vastuolus konkurentsiseadusega. Juhtumi menetlemise käigus kontrolliti konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 28 lg 1 p-de 3 ja 4 võimalikku rikkumist OÜ Tiimust poolt.

 

Menetlemise subjekt

Käesoleva juhtumi puhul on menetlemise subjektiks OÜ Tiimust (äriregistri kood 10280621).

 

Avaldaja

Avalduse esitas Tänavapuhastuse AS (äriregistri kood 10346917) 06.10.2000.

 

Avalduse sisu

Tänavapuhastuse ASi 06.10.2000.a avalduses on järgmised väited:

Tänavapuhastuse ASi juhatuse poolt 25.09.2000.a algatatud kontrolli käigus tuvastati, et Tänavapuhastuse ASi pearaamatupidajana töötav Juta Ojasoo on arvates 01.10.1997.a tegev OÜ Tiimust seadusliku esindajana. OÜ Tiimust ja Tänavapuhastuse AS teostavad mõlemad teede ja tänavate hooldustöid ning on seega omavahel konkureerivad äriühingud.

Kontrolli käigus selgus samuti, et OÜ Tiimust on 31.08.2000.a andnud välja volikirja, millega on volitanud Tänavapuhastuse AS-is töötavat autojuht – varustajat Allan Ringot sõlmima ostu-müügi lepinguid Tänavapuhastuse AS-ilt sõidukite (reg. nr. 602 AMM; 288 AFH; 120 AMK; 628 AMM ja 412 AFC) ostmiseks. 31.08.2000.a sõlmitud ostu-müügi lepingute alusel OÜ Tiimust väidetavalt eelnimetatud sõidukid ka omandas. Lisaks nendele on OÜ Tiimust väidetavalt 08.09.2000.a omandanud sõiduki registreerimisnumbriga 087 AFD. Sõidukite ostu-müügi lepingutes ei ole fikseeritud nende müügihinda, samuti ei kajasta Tänavapuhastuse ASi raamatupidamine, et OÜ-lt Tiimust oleks laekunud nimetatud ostu-müügi lepingute alusel mingeid makseid.

Vastavalt avaldusele leiab Tänavapuhastuse AS, et OÜ Tiimust võis hakata nii eelnimetatud sõidukitega kui ka Tänavapuhastuse AS-ile kuuluvate sõidukitega osutama Tänavapuhastuse ASi senistele klientidele tänavapuhastuse teenust.

Avalduse kohaselt on väidetavalt OÜ Tiimust mõjutanud Tänavapuhastuse ASi tegevdirektorit A. Kuivkaevu tegutsema OÜ Tiimust huvides. Väidetavalt on teinud Tänavapuhastuse ASi müügijuht U. Must tegevdirektori A. Kuivkaev palvel OÜ Tiimusti nimel mõned hinnapakkumised senistele Tänavapuhastuse ASi lepingupartneritele talvetööde kohta. Samuti on väidetavalt Tänavapuhastuse ASi tegevdirektor kutsunud Tänavapuhastuse ASi autojuhti Vambola Mitti tööle Tänavapuhastuse AS-iga konkureerivasse äriühingusse.

Väidetavalt on OÜ Tiimust mõjutanud nii Juta Ojasood, Aivar Kuivkaevu kui ka Allan Ringot tegutsema enda huvides konkurentsieeliste saamiseks ning OÜ Tiimust on kuritarvitanud Tänavapuhastuse ASi konfidentsiaalset teavet. Seega on OÜ Tiimust vastavalt avaldusele väidetavalt osutanud Tänavapuhastuse AS-ile kõlvatut konkurentsi vastavalt KonkS § 28 lg 1 p 3 ja 4.

 

Faktilised asjaolud

Tänavapuhastuse AS on munitsipaalettevõtte Tallinna Eriautobaas õigusjärglasena tegutsev ettevõtja, kelle üheks põhitegevusalaks on teede, tänavate puhastamine ning libedustõrje. Tänavapuhastuse AS on kantud äriregistrisse 19.12.1997.a ning ettevõtja 1999.a realiseerimise netokäive oli 23,8 miljonit krooni. Tänavapuhastuse ASi 02.01.2001.a kirjast Konkurentsiametile tuleneb, et Tänavapuhastuse ASi käibest moodustab 90% alltöövõtuleping AS-iga Jaakson & KO. Tänavapuhastuse ASi 2000.a septembrikuu käive oli näiteks 1 440 220 krooni, sellest alltöövõtt AS-ile Jaakson & KO moodustas 1 300 498 krooni.

Tänavapuhastuse ASi 02.01.2001.a kirjas andmeil on Tallinna tänavapuhastuse teenuse turg on 80-85% ulatuses hõivatud kahe suurema ettevõtja – AS Vare ja AS-i Jaakson & KO – poolt. Kokku puhastatakse Tallinna Linnavalitsuse tellimusel ca 40% Tallinna tänavatest, millest omakorda 60% puhastab AS Vare ja 40% AS Jaakson & KO. Ülejäänud tänavad puhastatakse linnaosavalitsuste tellimusel, kus samuti eelnimetatud ettevõtjad on põhitegijad, kuid kellele lisandub 8-10 väiksemat ettevõtjat.

Juta Ojasoo asus ME-sse Tallinna Eriautobaas, mille õigusjärglaseks on Tänavapuhastuse AS, tööle 03.07.1995.a sõlmitud töölepingu nr 560 alusel pearaamatupidaja ametikohale, Allan Ringo 28.04.1995.a sõlmitud töölepingu nr 493 traktoristi ning 21.01.2000.a sõlmitud kokkuleppe kohaselt autojuht-varustaja ametikohale ning Aivar Kuivkaev 26.01.1998.a sõlmitud töölepingu alusel tegevdirektori ametikohale.

Tänavapuhastuse AS-i juhatuse liikme Olev Mägi 04.10.2000.a otsuse kohaselt lõpetati tööleping Juta Ojasooga seoses töökohustuste jämeda rikkumisega ning usalduse kaotamisega. Otsuse kohaselt sai 25.09.2000.a tööandjale Äriregistri andmete kontrollimisel teatavaks, et Juta Ojasoo kuulub tööandjaga samal tegevusalal tegutseva OÜ Tiimust juhatusse. Tänavapuhastuse AS-i ja Juta Ojasoo vahel sõlmitud töölepingu punkti 6.3 kohaselt kohustus töötaja muuhulgas hoidma tööandja äri- ja tootmissaladusi ning mitte osutama tööandjale ebaausat konkurentsi või töötama tööandja konkurendi juures. Otsuse kohaselt on Juta Ojasoo põhjustanud Tänavapuhastuse AS-ile ka varalist kahju, andes OÜ Tiimust juhatuse liikmena 31.08.2000.a välja volikirja, volitades Allan Ringot sõlmima ostu-müügi lepingud Tänavapuhastuse AS-i sõidukite (reg. nr. 602 AMM, 288 AFH, 120 AMK, 628 AMM ja 412 AFC) ostmiseks.

Tänavapuhastuse AS-i juhatuse liikme Olev Mägi 04.10.2000.a otsusega lõpetati tööleping ka Allan Ringoga seoses töökohustuste jämeda rikkumisega ning usalduse kaotamisega. Otsuse kohaselt on Allan Ringo esindanud tööandjaga konkureerivat äriühingut ning teinud viimase nimel tööandjaga tehinguid, mistõttu on Allan Ringo rikkunud töölepingu p 6.3 kohustusi mitte osutada tööandjale ebaausat konkurentsi või töötama tööandja konkurendi juures.

Tänavapuhastuse AS-i juhatuse liikme Olev Mägi 04.10.2000.a otsusega lõpetati tööleping samuti Aivar Kuivkaevuga. Otsuse kohaselt lõpetati tööleping seoses töötaja poolt 08.08.2000.a ja 16.08.2000.a ilma volituseta sõlmitud sõidukite ostu-müügi lepingutega, millega pidi toimuma sõidukite võõrandamine füüsilistele isikutele Raido Ainole ja Jüri Robertile, sai võimalikuks sõidukite tasuta võõrandamine tööandja konkurendile, millega tekitati tööandjale otsest varalist kahju. Samuti on otsuse kohaselt Tänavapuhastuse AS-i müügijuht Urmas Must teinud Aivar Kuivkaevu nimel mõned pakkumised OÜ Tiimust nimel ning Aivar Kuivkaev on kutsunud Tänavapuhastuse AS-i autojuhti tööle konkureerivasse äriühingusse, mistõttu on töötaja käitunud Tänavapuhastuse AS-i konkurendi huvides.

Tänavapuhastuse AS-i 02.01.2001.a kirjast Konkurentsiametile selgub, et Tänavapuhastuse ASi töötajate jaoks on ärisaladus määratletud raamatupidamise eeskirjade lisana, mille on kinnitanud tegevdirektor. Ärisaladuseks on nimetatud dokumendi põhjal peetav teave, mis on seotud mitmete majandusnäitajate ja majandustegevuse valdkondadega. Nimetatud dokumendi põhjal on Tänavapuhastuse ASi ärisaladuseks ka klientide kohta käiv igasugune teave.

OÜ Tiimust tegevusalaks on muude tegevusalade kõrval ka teede ja tänavate hooldustööde osutamine. OÜ Tiimust 1999.a käive oli 325 894 krooni ning tulenes kaubandus-vahendus tegevusest. OÜ Tiimust 06.11.2000.a kirjast Konkurentsiametile ilmneb, et 1999.a ei teostanud OÜ Tiimust tänavate ja territooriumite hooldustöid ning 2000.a teostas OÜ Tiimust territooriumite hooldustöid ainult septembrikuus. OÜ Tiimust 06.11.2000.a kirjast Konkurentsiametile selgub, et septembrikuus teostati teatud territooriumitel mehaaniliste puhastusharjade katsetamist koos tolmupühkmete koristamisega. OÜ Tiimust 06.11.2000.a kirja kohaselt teostati harjade katsetamist autoga registreerimisnumbriga 610 AMM, mis on Tänavapuhastuse AS-i poolt müüdud eraisikule. Nimetatud kirja kohaselt puuduvad OÜ-l Tiimust lepingud tänavate ja territooriumite hooldamise kohta.

OÜ-l Tiimust oli sõlmitud tööleping Allan Ringoga tähtajaga 03.05.1999.a – 31.12.2000.a. Tulenevalt OÜ Tiimust 06.11.2000.a kirjast Konkurentsiametile ja sõlmitud töölepingust ilmneb, et Allan Ringo on töötanud OÜ-s Tiimust Peterburi firma Transteh toodangu (polipropüleentooted, käsipühkimisharjad, pühkimisharjad kommunaaltehnikale) müüjana. Vastavalt OÜ Tiimust 06.11.2000.a Konkurentsiametile saadetud kirjale puudus Aivar Kuivkaevul tööleping ja seotus OÜ-ga Tiimust.

OÜ Tiimust 06.11.2000.a kirja kohaselt on OÜ-l Tiimust pühkimisharjade katsetuseks kolm hooajalist puhastusautot. OÜ Tiimust 07.05.2001.a kirja kohaselt kuulub OÜ-le Tiimust kaks puhastusautot: sahkhari-puisturid ZIL 43141 registreerimisnumbritega 120 AMK ja 087 AFD. Nimetatud autod on ostetud eraisikutelt. Tänavapuhastuse AS-ilt ei ole ostetud ühtegi autot.

OÜ Tiimust septembrikuus 2000.a väljastatud arved territooriumite hooldustööde osas on toodud tabelis 1.

Tabel 1. OÜ Tiimust väljastatud arved

Arve maksja

Arve väljastamise kuupäev

Tasumisele kuulunud summa, kroonides

Espak AS

08.09.2000

1414.40

Baltic Color AS

08.09.2000

707.20

Espak AS

22.09.2000

1518.05

Tarim AS

22.09.2000

1314.45

Baltic Color AS

22.09.2000

707.20

Espak AS

27.09.2000

1414.04

Baltic Color AS

27.09.2000

707.20

Kokku:

7782.54

Tabelist 1 nähtub, et 2000.a septembrikuu arvete maksjad olid Espak AS, Baltic Color AS ning Tarim AS, kes on Tänavapuhastuse ASi kliendid. Tänavapuhastuse AS osutas Espak AS-ile ja Baltic Color AS-ile teenust iga-aastase tellimiskirja alusel. Tulenevalt Tänavapuhastuse ASi kirjast Konkurentsiametile (saadud 06.11.2000.a) ilmneb, et Tänavapuhastuse AS osutas Espak AS-ile perioodilist teenust kuni 31.08.2000.a k.a. ja seejärel uuesti alates 02.10.2000.a ning Baltic Color AS-ile osutati perioodilist teenust kuni 29.08.2000.a ja uuesti alates 03.10.2000.a.

Tänavapuhastuse AS-i osakonna juhataja Richard Kaasiku 04.10.2000.a seletuskirjast Tänavapuhastuse AS-i juhatajale Olev Mägile tuleneb, et AS-is Espak ja AS-is Baltic Color lõpetati 2000.a septembri algul Tänavapuhastuse AS-i poolne puhastustöö tegevdirektori suulise korralduse põhjal. Samuti selgub nimetatud seletuskirjast, et septembri lõpupoole taastati Tänavapuhastuse AS-i puhastustöö nimetatud ettevõtetes tegevdirektori suulise korralduse alusel.

Tänavapuhastuse AS ei ole müünud OÜ-le Tiimust ühtegi autot. Vastavalt Tänavapuhastuse AS-i 06.11.2000.a kirjale Konkurentsiametile on raha avalduses toodud autode müügist laekunud tabelis 2 toodud eraisikutelt.

Tabel 2. Eraisikutelt autode eest laekunud summad

Auto reg. nr.

Maksja nimi

Summa, kroonides

602 AMM

Jüri Robert

2500

288 AFH

Manivald Luidre

2950

120 AMK

Raido Aino

2950

412 AFC

Raido Aino

3540

628 AMM

Olavi Rene

1770

Kokku:

13 710

Tallinna Politseiprefektuuri kriminaalosakonna majanduskuritegude talitus menetles ning lõpetas 26.04.2001.a määrusega kriminaalmenetluse Tänavapuhastuse AS-i põhivara võimaliku ebaseadusliku müügi osas ajavahemikul juuli-august 2000.a. Kriminaalmenetlus Aivar Kuivkaevu, Juta Ojasoo ning Allan Ringo suhtes lõpetati kuriteokoosseisu puudumise tõttu, kuna nimetatud isikud ei kuritarvitanud oma ametiseisundit ega tekitanud Tänavapuhastuse AS-ile kahju. Nimetatud määrus toob muuhulgas välja, et Tänavapuhastuse AS-i poolt eraisikutele müüdud autode müügihind vastas nende jääkmaksumusele ja nõudmise-pakkumise vahekorrale.

01.02.2001.a otsustas Tallinna ja Harjumaa Tööinspektsiooni Töövaidluskomisjon tunnistada Juta Ojasoo töölepingu lõpetamine Tänavapuhastuse AS-i poolt TLS § 86 p 6,7 alusel ebaseaduslikuks. Kuigi töövaidluskomisjon leidis, et Juta Ojasoo pani toime distsiplinaarsüüteo, mis seisnes töölepingus kokkulepitud tingimuse, tööandja konkurendi juures mittetöötamise kohustuse rikkumises, ei leidnud tõendamist, et Tänavapuhastuse AS-ile kuulunud transpordivahendite müügiga tekitatud kahju põhjustas just Juta Ojasoo süüline käitumine. Samuti ei leidnud töövaidluskomisjoni otsuse põhjal tõendamist, et Juta Ojasoo oleks OÜ Tiimust juhtorgani liikmena tööandjale kahjulikke tagajärgi põhjustanud.

Tänavapuhastuse AS palus oma 21.05.2001.a kirjas Konkurentsiametile lõpetada käesoleva juhtumi menetlus.

 

Õiguslik hinnang

KonkS § 3 lg 1 kohaselt rakendatakse konkurentsiseadust kaubaturul osalevate või osaleda soovivate isikute vahelise konkurentsivabaduse kaitseks. Kaubaturg on hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Käesolevas juhtumis on kaubaturuks tänavate ja territooriumite hooldamise kaubaturg. Tänavate ja territooriumite hooldamise kaubaturul on kaubaks tänavate ja territooriumite hooldamise teenus, mis seisneb tänavate ja territooriumite puhastamises ja koristustöödes. Tänavate ja territooriumite hooldamise teenust pakutakse suures osas linnavalitsuse ja linnaosavalitsuste tellimusel, vähemal määral ka eraomanduses olevate ettevõtjate tellimisel. Käesolev juhtum puudutab tänavate ja territooriumite hooldamise teenust Tallinnas ning seega on antud kaubaturul teenuse käibimise alaks piiritletud Tallinna linna territoorium.

Vastavalt KonkS § 28 lg 1 kohaselt loetakse kõlvatuks konkurentsiks vaba ettevõtlust kahjustavad heade kommete ja tavadega vastuolus olevad teod, sealhulgas on sellisteks tegudeks p 3 kohaselt konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine ja p 4 kohaselt teise ettevõtja töötaja või esindaja ärakasutamine.

Konfidentsiaalne teave on KonkS § 31 lg 1 kohaselt ettevõtja käsutuses olev tehniline, tehnoloogiline või muu ärialane teave, mille avaldamine ei ole kohustuslik, samuti andmed kaubanduslike läbirääkimiste, tehingute, turu-uuringute ja muude asjaolude kohta, mida avaldatakse teistele isikutele ainult konfidentsiaalselt, mille saladuses hoidmist peab see ettevõtja põhjendatult vajalikuks, mis ei ole ostjatele või potensiaalsetele ostjatele selle ettevõtja kohta üldiselt kättesaadav või mis ei ole kättesaadav vastaval kaubaturul tegutseva ettevõtja poolt või tema nimel teostatava järelepärimise abil. Tänavapuhastuse AS on ärisaladuse määratlenud raamatupidamise eeskirjade lisana.

KonkS § 31 lg 2 kohaselt on konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine teise ettevõtja konfidentsiaalse teabe kasutamine, kui vastavad andmed on saadud seadusevastaselt või nende kasutamine on vastuolus teise ettevõtjaga sõlmitud kokkuleppega. Antud juhul ei ole OÜ Tiimust kasutanud Tänavapuhastuse AS-i konfidentsiaalset teavet vastuolus nendevahelise kokkuleppega, kuna sellise kokkuleppe olemasolu juhtumi menetlemise käigus ei tuvastatud. Seega oleks OÜ Tiimust konfidentsiaalse teabe kuritarvitamiseks pidanud saama vastava teabe seadusevastaselt.

KonkS § 32 kohaselt on teise ettevõtja töötaja või esindaja ärakasutamine tema mõjutamine tegutsema mõjutaja või kolmanda isiku huvides konkurentsieeliste saamiseks. Seega tuleb arvesse võtta, kas OÜ Tiimust on ära kasutanud Tänavapuhastuse ASi töötajaid konkurentsieeliste saamiseks ja kuritarvitanud niiviisi saadud konfidentsiaalset teavet või mitte.

OÜ Tiimust poolt 06.11.2001.a kirjaga Konkurentsiametile esitatud materjalidest nähtub, et OÜ Tiimust osutas territooriumide puhastuse teenust 2000.a septembrikuus, mis seisnes harjade mehaanilises katsetamises, kokku summa 7782 krooni ulatuses. Vastavalt Tänavapuhastuse AS-i 02.01.2001.a kirjale oli Tänavapuhastuse AS-i 2000.a septembrikuu tänavate ja territooriumite hooldustööde käive 1 440 220 krooni. Hiljem on OÜ Tiimust osutanud territooriumite puhastust mõnede üksiktellimuste alusel väga väikestele klientidele, seejuures mitte kunagi Tallinna Linnavalitsuse või linnaosade valitsuste tellimusel. Tänavapuhastuse AS aga jätkas nende klientide teenindamist, kelle juures OÜ Tiimust oli 2000. a septembris harju katsetanud. Seega ei saa OÜ-t Tiimust pidada antud kaubaturul tegutsevaks ettevõtjaks, kes oleks pakkunud Tänavapuhastuse AS-ile reaalset arvestatavat konkurentsi ja kelle tegevuse tõttu Tänavapuhastuse AS-i positsioon tänavate ja territooriumite hooldamise kaubaturul oleks halvenenud. Ka ei tuvastanud Tallinna Politseiprefektuur kriminaalasja menetlemise käigus, et autode ostu-müügi tehingutega oleks Tänavapuhastuse AS-le kahju tekitatud ja seetõttu OÜ Tiimust konkurentsieeliseid saanud.

Tulenevalt eeltoodust on Konkurentsiamet seisukohal, et OÜ Tiimust ei ole osutanud Tänavapuhastuse AS-ile kõlvatut konkurentsi KonkS § 28 lg 1 p-de 3 ja 4 tähenduses.

Arvestades eeltoodut ja juhindudes KonkS § 40 lg 3 p 1

otsustan:

Lõpetada juhtumi nr 23/00 menetlus seoses õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Otsusele võib esitada kaebuse halduskohtule ühe kuu jooksul arvates otsuse kättesaamise päevale järgnevast päevast.

 

 

Peeter Tammistu

Tagasi