PEADIREKTOR

 Väljavõte

Otsus

Tallinn  21.05.2001 nr 24-L

 

Juhtumi nr 04/01 menetlemise lõpetamine

Menetlemise alustamine

Juhtumi menetlemist alustati Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 01.03.2001 käskkirjaga nr 4-A AS Uninet ja Levicom BroadBand OÜ kaebuse 19.02.2001 nr AA0145 alusel. Menetlemise eesmärk oli kontrollida konkurentsiseaduse võimalikku rikkumist EMT poolt.

Kaebuse sisu

Kaebuse kohaselt on EMT äritegevuses kõlvatu konkurentsi ilmingud järgmistel põhjendustel.

EMT on ehitanud oma mobiiltelefonivõrgu ja kliendi vahendusjaama vahele ISDN PRI 2 Mbit ühendused. Selle ühenduse tulemusel on mobiiltelefonivõrk muutunud telefonivõrguks, mis annab EMT-le võimaluse müüa oma klientidele teenust minutihinnaga alates 1 kroonist, mis on teiste telekommunikatsiooni operaatorite suhtes diskrimineeriv. Kaebuse esitajad on seisukohal, et lisaks telekommunikatsiooniseaduse ( edaspidi TKS ) ja selle seaduse alusel kehtestatud määrustega sätestatud nõuete rikkumisele on EMT tegu vaadeldav kõlvatu konkurentsina, kuna tegemist on heade kommete ja tavadega vastuolus oleva teoga.

Kaebuse esitajad taotlevad juhtumi menetlemise alustamist kõlvatu konkurentsi ilmingute kindlakstegemiseks EMT tegevuses konkurentsiseaduse ( edaspidi KonkS) § 4 lg 1 ja lg 8, § 28 lg 1 ja lg 2, § 34 lg 1 ja § 39 lg 1 alusel.

Menetlemise subjekt

Menetlemise subjekt on AS EMT ( edaspidi EMT ), äriregistri kood 10096159, aadress Lasnamäe 64, Tallinn.

Faktilised asjaolud

AS Eesti Telefon ja EMT on sõlminud sidumislepingu, mille kohaselt nende kui kahe telekommunikatsiooniteenuse operaatori võrgud seotakse vastavalt sidumislepingus toodud tingimustele. See võimaldab ühel operaatoril kasutada teise operaatori võrku teenuste osutamiseks oma klientidele, arveldades ise kliendiga ja tasudes teisele operaatorile võrgu kasutamise eest. Nimetatud lepingud on sõlmitud AS Eesti Telefon ja kõigi mobiilsideoperaatorite vahel vastavalt TKS-le.

EMT-l ei ole võrgutoodet nimetusega ISDN PRI 2Mbit. EMT osutab kliendile kõneteenust mobiiltelefonilt PBX-le (s.o kodukeskjaamale) ja PBX-lt kliendi mobiiltelefonile. Kodukeskjaama otseühendust pakub EMT suurtele lõpptarbijatele, kellel on olemas tehniline baas ühenduse loomiseks ( sh kodukeskjaam).

Sideameti peadirektori 20.04.2001 käskkirjast nr 1-22/8 nähtub, et ISDN PRI 2Mbit ühenduse ehitamisel on tegemist juurdepääsu loomisega telekommunikatsioonivõrgule ning et püsiühendusega ISDN PRI 2Mbit loodud võrgu näol ei ole tegemist EMT opereeritava telekommunikatsioonivõrguga, vaid selle vahendusel pakub EMT kliendile juurdepääsuteenust mobiiltelefonivõrgule.

ISDN PRI 2Mbit kanalite rentimine on AS-i Eesti Telefon poolt pakutav teenus. Analoogiliste lepingute sõlmimine on võimalik AS Eesti Telefon ja teiste äriühingute, sh ka kõigi teiste operaatorite vahel. Rendikanali kasutamise eest tasub klient kuumaksu ja siin ei ole tegemist EMT opereeritava telekommunikatsioonivõrguga.

EMT 20.03.2001 vastusest nr 6-1-1/1010 Konkurentsiameti teabenõudele ja selle lisadest, sh arvete koopiatest nähtub, et EMT ei paku oma klientidele telefoniteenust alla omahinna. EMT selgituste ja Konkurentsiametile esitatud kirjalike andmete kohaselt sõltub teenuse omahind ka helistatud minutite mahust ja kohast, kuhu otseühenduse rendikanal rajati. Tegelik minutihind eeltoodud dokumentidest lähtudes on vahemikus (…) krooni ( ilma käibemaksuta), mitte aga alates 1 kroonist nagu kaebuses märgitud. Samuti tõendavad internetis EMT (allikas: /www.emt.ee/est/html4/pdf/aruanne_1999.pdf) ja AS Eesti Telekom (allikas: /www.telekom.ee/est/) avaldatud viimaste aastate majandustulemused, et EMT teenuste hinnad sisaldavad kasumit, kuna nende majandusaastate tulemused näitavad märkimisväärselt suuri puhaskasumeid.

EMT ei ole seni Sideameti poolt tunnistatud olulise turujõuga ettevõtjaks (OTE), mille tulemusena rakenduks temale, kui OTE-le TKS-s sätestatud teiste operaatoritega telekommunikatsioonivõrkude sidumise kohustused.

TKS § 8 lg 9 järgi juhul, kui üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse osutaja turuosa on vähemalt 40 protsenti konkreetse üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse turu käibest, reguleerib tema kui turgu valitseva ettevõtja tegevust lisaks telekommunikatsiooniseadusele ka konkurentsiseadus. Turgu valitsevale ettevõtjale kohaldatakse olulise turujõuga ettevõtjale sätestatut.

Tallinna Halduskohtu arvates ( haldusasi 3-579/2001) tuleneb TKS §-st 8 lg 9, et turgu valitsevale ettevõtjale kohaldatakse olulise turujõuga ettevõtja kohta TKS-s sätestatut ilma turgu valitsevat ettevõtjat Sideameti käskkirjaga olulise turujõuga ettevõtjaks tunnistamiseta. Kohus tugineb oma arvamuses mitte ainult nimetatud sätte sõnastusele, vaid ka TKS § 8 ülesehitusele ja TKS § 8 lg 1, 2, 3 ja 9 koostoimele, millest tulenevalt TKS §8 lg 9 on käsitletav erinormina sama paragrahvi teiste lõigete suhtes, samuti kinnitab seda arvamust TKS rakendussäte - § 109.

Kaubaturu piiritlemine. Konkurentsi olukord kaubaturul

Vastavalt KonkS § 3 lg 1 on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal. KonkS § 3 lg 2 kohaselt on Konkurentsiametil õigus piiritleda kaubaturg iga konkreetse kauba osas.

Kõneteenuse minutihind on kõigis mobiiltelefoniteenuse pakettides oluliselt kallim kui statsionaarses telefonivõrgus osutatava telefoniteenuse minutihind, samuti on ostjal vajalik omada erinevaid, spetsiaalseid telefoniaparaate mobiiltelefonivõrgu ja telefonivõrgu teenuse kasutamiseks. Seetõttu on ostja seisukohalt lauatelefonilt statsionaarses telefonivõrgus osutatav telefoniteenus asendatav mobiilsideteenusega üksnes piiratud ulatuses.

Seega ei osutata Eesti territooriumil telefoniteenust mobiiltelefonivõrgus mobiiltelefonilt ja statsionaarses telefonivõrgus lauatelefonilt samal kaubaturul.

Üldkasutatava mobiiltelefonivõrgu opereerimiseks on Sideamet väljastanud tegevusload ( allikas: www.sa.ee/sa/MNS.htm ) kolmele operaatorile: EMT, Radiolinja Eesti AS ja AS Ritabell.

KonkS § 13 lg 1 tähenduses on kaubaturgu valitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle majanduslik positsioon võimaldab tal antud kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Vastuseks Konkurentsiameti 06.04.2001 teabenõudele esitasid kõik kolm Eestis mobiiltelefonivõrgu opereerimiseks tegevusluba omavat ja mobiilside kaubaturul eelneval majandusaastal tegutsenud operaatorit - EMT, Radiolinja Eesti AS ja AS Ritabell - realiseerimise netokäibed ja teised nõutud andmed 2000. majandusaasta kohta.

EMT on mobiiltelefoniteenuse kaubaturgu valitsevaks ettevõtjaks, kuna tema turuosa on lähtuvalt 2000. majandusaasta kasumiaruannete realiseerimise netokäibest (…)%, seega kuulub talle nimetatud kaubaturul üle 40 protsendi käibest ja tema turguvalitsev positsioon võimaldab tal antud kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest.

Õiguslik hinnang

Tulenevalt TKS § 40 lg 1 võivad telekommunikatsioonivõrkude operaatorid telekommunikatsioonivõrgud siduda, sõlmides selleks telekommunikatsioonivõrkude vastastikuse sidumise lepingu (edaspidi sidumisleping). TKS § 41 lg 3 kohaselt peab olulise turujõuga ettevõtjast üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu operaator koostama TKS § 40 lõike 3 sätteid sisaldava näidissidumislepingu, avalikustama selle ning esitama Sideametile.

AS Eesti Telefon ja EMT vahel sõlmitud sidumisleping on kooskõlastatud Sideametis ja selle tekstist , mis on avaldatud internetis (allikas: /www.et.ee/images/1121.pdf ) ei nähtu, et leping sisaldaks sätteid, mis kahjustaksid konkurentsivabadust KonkS § 4 lg 1 loetletud viisil.

EMT ja AS Eesti Telefon vahel sõlmitud püsiühenduste liitumislepingud ja ISDN PRI 2Mbit kanalite rentimine on AS-i Eesti Telefon poolt pakutavad teenused. Analoogilisi lepinguid võib AS Eesti Telefon sõlmida ka teiste äriühingutega, sh ka kõikide teiste operaatoritega ja tegemist ei ole keelatud kokkuleppega. Seega ei ole selliste lepingute sõlmimine kvalifitseeritav rikkumisena KonkS § 4 lg 1 tähenduses.

TKS § 2 lg-s 3 eristatakse kahte liiki telekommunikatsiooniteenuse kasutajaid, kelleks on:

  1. isik, kellel on lõppkasutajana (edaspidi tarbija) sõlmitud telekommunikatsiooniteenuse osutajaga üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse kasutamise leping;
  2. isik, kellel on telekommunikatsiooniteenuse osutajana sõlmitud teise telekommunikatsiooniteenuse osutajaga üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse kasutamise leping.

Tulenevalt eeltoodust ei ole teise operaatoriga (telekommunikatsiooniteenuse osutajaga) võrkude vastastikuse sidumise leping samaväärne lepinguga, mis on sõlmitud tarbijaga (lõppkasutajaga). Seetõttu ei ole antud asjas kohaldatav KonkS § 14 p 3, mille kohaldamise tingimuseks on võrdväärsete kokkulepete olemasolu. Lõpptarbijaga sõlmitud lepingud ei ole käsitletavad konkurentsivabadust kahjustavate lepingutena KonkS § 4 mõistes, kuna lõppkasutaja (tarbija) ei osale ettevõtjana teenuse osutajaga samal kaubaturul.

KonkS § 14 p 1 järgi on keelatud kaubaturgu valitseva ettevõtja seisundi otsene või kaudne kuritarvitamine kaubaturul, s.o ühe või mitme ühiselt kaubaturul valitsevat seisundit omava ettevõtja poolt oma positsiooni ärakasutamine konkurentsivabaduse kahjustamiseks, mis seisneb otseselt või kaudselt ebaõiglaste hinnakujundamise tingimuste või muude ebaõiglaste äritingimuste rakendamises, sh kaupade põhjendamatu müümine alla omahinna, mis kahjustab teise ettevõtja tegevust kaubaturul või tõrjub teda kaubaturult välja.

EMT on mobiiltelefoniteenuse kaubaturgu valitsevaks ettevõtjaks.

EMT 20.03.2001 vastuse nr 6-1-1/1010 lisana Konkurentsiameti teabenõudele esitatud hinnakirjad ja EMT arveldused suurklientidega ning EMT viimaste aastate kohta (allikas: /www.emt.ee/est/html4/pdf/aruanne_1999.pdf ) avaldatud majandustulemused 1998 - 2000 tõendavad, et EMT teenuste hinnad sisaldavad kasumit, kuna majandusaastad on lõppenud ettevõtjale suure puhaskasumiga. Järelikult ei osuta EMT teenuseid alla omahinna. Seega ei kuritarvita EMT turguvalitseva ettevõtjana oma seisundit KonkS § 14 p-s 1 märgitud viisil.

Sideameti peadirektori 20.04.2001 käskkirjast nr 1-22/8 nähtub, et ISDN PRI 2Mbit ühenduse ehitamisel on tegemist juurdepääsu loomisega telekommunikatsioonivõrgule ning et püsiühendusega ISDN PRI 2Mbit loodud võrgu näol ei ole tegemist EMT opereeritava telekommunikatsioonivõrguga vaid selle vahendusel pakub EMT kliendile juurdepääsuteenust mobiiltelefonivõrgule.

Järelikult ei ole EMT loonud mobiiltelefonivõrgu asemele telefonivõrku ega rikkunud TKS- ga kehtestatud nõudeid. Seega ei kujuta kaebuses väidetu endast ka KonkS rikkumist.

KonkS § 28 lg 1 kohaselt on kõlvatuks konkurentsiks vaba ettevõtlust kahjustavad heade kommete ja tavadega vastuolus olevad teod, sealhulgas:

  1. eksitava teabe avaldamine, avaldamiseks esitamine või tellimine;
  2. konkurendi või tema kauba halvustamine;
  3. konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine;
  4. teise ettevõtja töötaja või esindaja ärakasutamine;
  5. kaupade müügi kõlvatu piiramine või soodustamine, mis KonkS § 33 kohaselt on ostjale müüdavate kaupade koguse või teenuste hulga piiramine või müügi sidumine mingite tingimustega, samuti üleskutse müügi- või ostukeelu rakendamiseks teise ettevõtja suhtes ning kaupade müügi kõlvatu soodustamine seotuna kohustustega osta teisi kaupu.

KonkS § 28 lg 2 järgi on kõlvatu konkurents keelatud.

Kuna EMT mobiiltelefonivõrgu ja kliendi kodukeskjaama ühendamisel kasutatud 2Mbit ühendust renditakse AS-lt Eesti Telefon, siis ei ole tegemist EMT opereeritava telefonivõrguga vaid juurdepääsu loomisega telekommunikatsioonivõrgule, mis on EMT poolt kliendile kõneteenuse müümiseks vajalik ja ei ole kvalifitseeritav seaduserikkumisena KonkS § 28 lg 1 p-de 1 - 5 ja lg 2 järgi. Juhtumi menetlemisel kogutud materjalidest ei nähtu, et sellise tegevusega EMT eksitaks tarbijat, halvustaks konkurenti, kuritarvitaks konfidentsiaalset teavet, kasutaks ära teise ettevõtja töötajat või kõlvatult piiraks või soodustaks kaupade müüki.

Lähtudes eeltoodust ja KonkS § 40 lg 3 p 1

otsustan:

Lõpetada juhtumi menetlemine õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Peeter Tammistu

Tagasi