PEADIREKTORI ASETÄITJA

 

Otsus

Tallinn  08.03.2001 nr 13-L

 

Juhtumi nr 21/00 menetlemise lõpetamine

Kaebuse sisu

AS NOM kaebuses 14.09.2000 nr 96 väidetakse, et alates 1999. aastast ehitab AS Telset Maardus ebaseaduslikult kaabeltelevisioonivõrku ja samal ajal opereerib selle juba valmisehitatud osa. Kaebaja leiab, et selline tegevus on vastuolus "Kaabelleviseaduse" (edaspidi KLS ) §-ga 41, mille kohaselt on ajutise tegevusloa kehtivuse ajal keelatud opereeritavas võrgus ehitustegevus. AS NOM kaebuses väidetakse, et AS Telset osutab Maardus abonentidele programmide edastamise teenust alla omahinna ja see tegevus on vastuolus KLS § 28 lg 4 nõuetega, kuna edastatavate programmide levitamise õiguse eest ei ole AS Telset autoritasu maksnud. Kaebusele on lisatud kirjade koopiad Eesti Autorite- ja Leviliidult, Teleprogrammide Eesti Esinduse MTÜ-lt ja Eesti Autorite Ühingult kui televisiooniprogrammide esindajatelt Eestis.

Lisaks KLS mittetäitmisele levitab AS Telset Maardus AS NOM kaabeltelevisiooni abonentidele valeteavet ja annab ebaõiget informatsiooni. Väite kinnituseks on AS NOM kaebusele lisatud koopiad kahe AS NOM abonendi avaldusest, mis kirjeldavad AS Telset töötajate poolt kuulduste levitamist selle kohta, et AS NOM osutab teenust ebaseaduslikult ning temalt võetakse peagi ära transleerimise litsents, samuti soovitatakse üle tulla AS Telset abonentideks.

AS NOM leiab, et AS Telset selline tegevus on vastuolus "Konkurentsiseaduse" (edaspidi KonkS) §-des 4, 28, 29, 30 ja 33 toodud nõuetega ning palub rakendada meetmeid AS Telset ebaseadusliku tegevuse lõpetamiseks.

I FAKTILISED ASJAOLUD
Menetlemise subjekt

AS TELSET asukohaga Tallinn, Õismäe tee 57A.

Sideameti poolt on nimetatud ettevõtjale 24. märtsil 2000 väljastatud ajutine tähtajaline luba nr CA 004193, kaabeltelevisioonivõrgu opereerimise jätkamiseks Maardus 221 majas liitunud abonentidele, edastades 63 programmi.

Kaebuse esitaja

AS NOM asukohaga Tallinn, Spordi 5a . Sideameti poolt on nimetatud ettevõtjale 05. aprillil 2000 välja antud ajutine tähtajaline luba nr CA 99069 kaabeltelevisioonivõrgu opereerimise jätkamiseks Maardus 168 majas liitunud abonentidele, edastades 57 programmi.

Toimunu kirjeldus

Konkurentsiamet alustas peadirektori asetäitja 22.09.2000 käskkirja nr 21-A alusel ja KonkS § 39 lg 1 p 1 kohaselt juhtumi 21/00 menetlemist seoses AS NOM juhatuse esimehe 14.09.2000 kaebusega nr 96 võimalikust KonkS rikkumisest Maardu kaabellevi kaubaturul tegutseva ettevõtja AS Telset poolt. Juhtumi menetlemise eesmärgiks oli kontrollida AS Telset tegevuse vastavust KonkS § 14, § 28, § 29, § 30 ja § 33.

Juhtumi kohta eelinfo kogumisel selgus, et AS-le NOM Sideameti poolt väljastatud ajutise tegevusloa lisas on loetletud opereeritavad majad Maardu linna tänava- nimetuste ja majade numbrite kaupa ja opereerimisele on antud 168 maja. AS Telset opereerimisele on samasuguse tegevusloa alusel antud 221 maja. Tänavate nimed ja paljude majade numbrid kattuvad.

27.10. 2000 saatis AS NOM faksi teel kaks avaldust abonentidelt. Neis on väidetud, et liiguvad kuuldused AS NOM tegevuse peatsest lõpetamisest Maardus ja et neid kuuldusi levitavad AS Telset töötajad.

01. 11. 2000 laekus Konkurentsiameti teabenõudele AS Telset vastus nr 01009-512 , mis kannab 09. oktoobri 2000 kuupäeva.

Teabenõude vastusest selgub, et alates 1998. aastast pidas ettevõtja läbirääkimisi Maardu Linnavalitsusega kaabellevivõrgu ehitamiseks Maardus, mis lõppesid vastava lepingu sõlmimisega. Alates 01.03.2000 said abonendid juurdepääsu AS Telset kaabellevivõrgule. 1998-1999 oli teostatud majasiseste võrkude ehitustööd. Nende majade kohta on Sideameti poolt 24. 03. 2000 väljastatud ka ajutine kaabellevivõrgu opereerimise luba. Elamukooperatiividega on sõlmitud lepingud. AS Telset kaabellevivõrk võimaldab abonendile saada mitut teenust.

AS Telset vastusele Konkurentsiameti teabenõudele on lisatud Maardus ajutise tähtajalise võrguopereerimise loa lisas märgitud majades levitatud infolehe eksemplar.

Teatatakse, et liituda soovivatel abonentidel on võimalus vaadata enam kui 50 TV kanalit, kasutada internetiühendust ja saada 2001. aastast ka telefoniteenust. Soovijatel palutakse pöörduda klienditeeninduspunkti liitumislepingute sõlmimiseks. TV signaali sisselülitamist pakutakse tasuta. Täispaketi hinnaks märgitakse 54 krooni ja pensionäridele pakutakse 50 % allahindlust.

Infoleht kannab AS Telset logo ja sellele on märgitud ka Sideameti poolt väljastatud ajutise opereerimise loa number, abonentosakonna ( klienditeeninduse punkti) aadress Kallaveres, Keemikute 37 (REMA 1000), selle lahtioleku ajad ja telefoni number.

09.11.2000 saatis AS NOM e-postiga nimekirja 2000. a I poolaastal liitumislepingu lõpetanud abonentidest. Selgitamaks, kas abonendid liitusid AS-ga Telset, küsitles Konkurentsiamet 27 Maardu elanikku telefoni teel, valides aadresside järgi 1-3 elanikku ühest majast nimekirjas.

Küsitlusest selgus, et kaabellevi operaatori vahetamise põhjused olid järgmised:

  • Peamiseks põhjuseks oli see, et AS Telset osutab parema kvaliteediga teenust

ja parem programm (märgiti ka teenuse odavamat hinda) - 23

- Peamiselt seepärast, et teenus on odavam - 3

  • Lihtsalt otsustas vahetada - 1.

Teavet saadi postkastis olnud infolehelt ( AS Telset esitas selle Konkurentsiametile ), mõnel juhul saadi eelinfot tuttavatelt. AS Telset kohta ei saanud keegi küsitletutest infomatsiooni AS Telset töötajatelt.

Kõik 27 abonenti vormistasid AS-ga Telset liitumislepingu teeninduspunktis.

Konkurentsiameti järelepärimisele vastasid varem AS-le NOM avalduse esitanud neli (A, B, C, D ) Maardu elanikku järgmiselt:

A - Maardus liiguvad kuuldused AS NOM tegevuse peatse lõpetamise kohta ja mul on kahtlus, et sellist teavet levitavad AS Telset töötajad.

B - Küsimusele, millal hakkab tööle AS Telset võrk, AS Telset töötaja mulle ei vastanud, kuid ütles, et AS NOM töötab vana tehnoloogiaga ja võib varsti oma tegevuse seetõttu lõpetada,

C - AS Telset töötaja andis infot tariifide kohta ja pakkus vormistamiseks lepingut,

D - AS Telset töötaja soovitas mul minna klienditeeninduspunkti lepingut vormistama ja ütles, et AS NOM pankrotistub ja Maardus enam teenust edaspidi ei paku.

Konkurentsiameti küsitlusele vastasid AS Telset töötajad 13 - 21. veebruar 2001 et, trepikodades lõhutud kaablite asemel uusi kaableid paigaldavatelt töötajatelt küsivad majaelanikud tihti millega nad tegelevad ja missugust teenust firma osutab. Samuti on elanikud tundnud huvi teenuse hinna ja pakettide osas. Lepingu blankette töötajatel nende sõnul ja juhtkonna selgituste kohaselt ei ole. Levitamiseks on antennimeister pannud postkastidesse infolehti AS Telset teenuspakettide kohta. Montöörid selgitasid, et nemad soovitavad elanikel lepingute sõlmimiseks pöörduda klienditeenindusesse ja ise nad mingit kirjalikku liitumislepingut ning muud informatsiooni ei levita.

II ÕIGUSLIK HINNANG

Kaubaturu määratlus

KLS § 3 lg 1 kohaselt on kaabeltelevisioonivõrk territoriaalselt piiritletud kaabellevivõrk ja § 12 lg 1 kohaselt määrab kohaliku omavalitsuse volikogu kohaliku omavalitsuse territooriumile rajatavate kaabeltelevisioonivõrkude piirkonnad, jagades omavalitsuse territooriumi kas üheks või mitmeks võrgupiirkonnaks. Maardu Linnavalitsuse poolt on AS-le NOM väljastatud 14.06.2000 tegevusluba nr 418. AS Telset ja Maardu Linnavalitsuse vahel on 09.02.1999 sõlmitud kaablivõrgu väljaehitamise ja selle kasutamise leping.

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel asendatavate kaupade käibimisala. § 3 lg 2 kohaselt on Konkurentsiametil õigus piiritleda kaubaturg iga konkreetse kauba osas.

Ostja seisukohalt ei ole kaabeltelevisiooni operaatorite poolt kaabellevivõrgu kaudu programmide edastamise teenus asendatav mingi teise teenusega. Ühisantennisüsteem ei võimalda vaadata sellises mahus hea kvaliteediga programme, kui on võimelised pakkuma ja edastama kaabellevivõrgu operaatorid. Individuaalantennisüsteemi paigaldamisel on takistuseks nende antennide kõrge hind ja korrusmajades iga korteriomaniku soovile vastavalt paigaldamise võimaluse komplitseeritus.

Maardu linnas on ostjal võimalik kaabeltelevisiooni teenust osta ainult seal piirkonnas programme edastavatelt kaabellevivõrgu operaatoritelt.

Lähtudes eeltoodust on kaubaturg piiritletav Maardu linnaga.

KLS ( RT I 1999, 25, 364 ) ülesanne on luua Eestis tingimused toimiva konkurentsi tekkimiseks telekommunikatsiooni valdkonnas ja kaitsta tarbijat ebakvaliteetse kaabelleviteenuse eest. Järelevalve teostamine kaabeltelevisioonivõrgu rajamise ja opereerimise üle on seaduse § 21 lg 1 kohaselt pandud Sideametile. Viimane teostab järelevalvet kaabelleviseaduse alusel ning teede- ja sideministri kehtestatud korras.

Tulenevalt KLS §-st 12 lg 2 ja lg 3 annab Sideamet igas kohaliku omavalitsuse poolt määratud kaabeltelevisioonivõrgu piirkonnas avaliku konkursi alusel välja ühe või mitu kaabeltelevisioonivõrgu luba. Kuni konkursside toimumiseni väljastas Sideamet enne KLS jõustumist ehitatud kaabellevivõrgu omanikele vastavalt KLS § 41 ajutised tähtajalised load kaabeltelevisioonivõrgu opereerimise jätkamiseks. Nii oli Sideameti poolt väljastatud ajutine tegevusluba AS-le NOM loa lisas loetletud 168 majas opereerimiseks ning AS-le Telset opereerimiseks 221 majas, kusjuures paljud majad kattuvad.

KLS § 28 lg 4 kohaselt on kaabellevi operaator kohustatud programmide edastamisel või taasedastamisel järgima autoriõiguse kaitsega seonduvaid nõudeid. Oma tegevusega neid õigusi rikkunud operaatoritel võib KLS § 22 lg 1 p 5 kohaselt tunnistada tegevusloa kehtetuks.

Kaabellevi võrkude ehitamise jätkamise ja programmide edastamise õiguslikkuse järelevalve on vastavalt KLS-le Sideameti pädevuses. Seega on Sideamet pädev lahendama kaebuses tõstatatud probleeme, mis puudutavad AS-i Telset kaabeltelevisiooni võrgu väljaehitamist Maardus ja selles opereerimist.

Konkurentsiameti pädevus on sätestatud KonkS § 35 lg 1, mille kohaselt Konkurentsiamet on pädev teostama KonkS alusel temale pandud toiminguid ja võtma tarvitusele meetmeid konkurentsivabaduse kaitseks.

Konkurentsiseaduse § 13 järgi on kaubaturgu valitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle majanduslik positsioon võimaldab tal antud kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Seisuga 01.09.2000 oli Maardu linnas kaabellevivõrkudega liitunud (…..) abonendist (…..)oli liitunud AS NOM kaabellevivõrguga ja (….) liitunud AS Telset kaabellevivõrguga. Seega oli Maardu kaabellevi kaubaturu piirkonnas turguvalitsevas seisundis kaebuse esitanud AS NOM, mitte aga AS Telset, kelle peale kaebus oli esitatud.

KonkS § 14 sätestab kaubaturgu valitseva ettevõtja seisundi kuritarvitamise juhud, sh oma positsiooni ärakasutamise ebaõiglaste hinnakujundamise tingimuste või muude ebaõiglaste äritingimuste rakendamiseks, sh kaupade põhjendamatuks müümiseks alla omahinna, mis kahjustab teise ettevõtja tegevust kaubaturul või tõrjub teda kaubaturult välja. Et AS Telset ei ole Maardu kaabellevi kaubaturu piirkonnas turguvalitsevas seisundis KonkS § 13 mõistes, siis ei ole AS Telset menetlemise subjektiks KonkS § 14 kohaselt. Seega puudus vajadus hinnata AS Telset käitumist Maardu kaabellevi kaubaturu piirkonnas vastavuse aspektist KonkS §-le 14, sh uurida AS-i Telset hinnakujundust.

Kaebuse esitaja viide KonkS §-le 4, mis kehtestab konkurentsivabadust kahjustava kokkuleppe ja kooskõlastatud tegevuse keelu, on asjakohatu, sest juhtumi menetlemisel ei tuvastatud niisuguse kokkuleppe ja tegevuse olemasolu, samuti pole seda tõendavaid asjaolusid esitatud ka kaebuses.

KonkS § 28 lg 1 p 1 kohaselt on kõlvatuks konkurentsiks vaba ettevõtlust kahjustavad heade kommete ja tavadega vastuolus olevad teod, sealhulgas eksitava teabe avaldamine, avaldamiseks esitamine või tellimine, konkurendi või tema kauba halvustamine ja kaupade müügi kõlvatu piiramine või soodustamine.

KonkS § 29 lg 1 järgi eksitav teave on ebatõeste andmete avaldamine või avaldamiseks esitamine või tellimine kas enda või teise samal kaubaturul osaleva ettevõtja või nende kauba kohta, mis võivad ostja tavalise tähelepanelikkuse juures tekitada pakkumisest eksliku mulje. Osundatud sätete kohaselt on kõlvatu konkurentsi olemasolu seotud 4 tingimuse üheaegse esinemisega:

  1. andmed peavad olema ebatõesed;
  2. andmed peavad olema avaldatud, avaldamiseks esitatud või tellitud kaubaturul osaleva ettevõtja poolt;
  3. andmed peavad käima nende avaldaja, avaldamiseks esitaja või tellija või teise samal kaubaturul osaleva ettevõtja kohta või nende kauba kohta;
  4. andmed võivad tekitada pakkumisest eksliku mulje ostjale, kes on tavaliselt tähelepanelik.

Menetluse käigus tuvastati, et eksitava teabe levitamise kohta AS-le NOM avalduse esitanud abonendid ( 4 Maardu elanikku) ei ole kaabellevioperaatorit vahetanud ja on endiselt AS NOM abonendid. Seega ei eksitanud väidetav vale- ja halvustav informatsioon AS NOM abonente tegelikkuses, kes eeldatavasti tegutsesid argiteadmistele tugineva tavalise tähelepanelikkusega.

AS NOM poolt esitatud kodanike avalduste väidetele, et AS Telset töötajad levitavad ebaõiget ja halvustavat teavet AS NOM tegevuse kohta Maardus, ei saadud Konkurentsiameti küsitluse peale ühest kinnitust. Avaldajate esialgset väidet ei kinnitanud ka Maardu elanike telefoniküsitlustes. Kõik küsitletud 27 abonenti väitsid, et nad vahetasid operaatorit AS Telset informatsioonilehe või naabritelt saadud eelinfo alusel ning et neile ei andnud informatsiooni AS NOM ja AS Telset kohta AS Telset töötajad.

Lähtudes eeltoodust ei leidnud tõendamist AS-i NOM väide, et AS Telset töötajad tegelevad vale- ja halvustava informatsiooni levitamisega AS NOM kohta, s.o konkurendi või tema kauba halvustamisega ja kaupade müügi kõlvatu piiramise või soodustamisega, mis on käsitletav kõlvatu konkurentsina KonkS §-de 28 lg 1 p-de 1,2 ja5, § 29, § 30 ja § 33 tähenduses.

Arvestades eeltoodut ja juhindudes KonkS § 40 lg 3 p 1

otsustan:

Lõpetada juhtumi menetlemine seoses õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Aini Proos

Tagasi