PEADIREKTORI ASETÄITJA

 

Otsus

Tallinn  22.04.2001 nr 22-L

 

Juhtumi nr 16/00 menetlemise lõpetamine

Konkurentsiamet alustas peadirektori 3.08.2000.a käskkirja nr 16-a kohaselt juhtumi menetlemist füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) Jane Antoni 20.07.2000.a ja 2.08.2000.a avalduste alusel, milles väidetakse, et Eesti Autoettevõtete Liit ja AS SEBE on oma tegevusega kahjustanud konkurentsi seoses täiendavate autobussiliinide avamisega FIE Jane Antoni poolt

1. Juhtumi osapooled

Kaebuse esitaja

FIE Jane Anton (edaspidi Anton) on riigisisest kaugbussitransporditeenust pakkuv väikeettevõtja, kes alates augustist 2000. a teostab liinivedusid, s.o opereerib väikebussidega Tallinna ja Võru vahelist kaugbussiliini, millel on iga päev 2 väljumist kummaski suunas.

Menetluse subjektid

AS SEBE (edaspidi SEBE) üheks tegevusalaks on kaugbussitransporditeenuse pakkumine Eestis, seisuga 21.08.00 opereeris ta riigis 73 kaugbussiliini.

Autoettevõtete Liit (edaspidi Liit) on erinevaid autoveondusega tegelevaid ettevõtjaid, sealhulgas kaugbussitransporditeenust pakkuvaid ettevõtjaid koondav mittetulundusühing. Vastavalt teede- ja sideministri 4. augusti 1997. a määruse nr 31 "Sõitjateveo eeskiri" (edaspidi Eeskiri) lisale nr 1 "Riigisisese kaugbussiliini avamise ja pidamise loa väljaandmise kord" (edaspidi Kord) on Liit kaasatud kaugbussiliinilubade väljaandmise protsessi.

2. Kaubaturg

Konkurentsiseaduse § 3 lg 1 järgi on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Antoni 02.08.2000.a kaebuses märgitud kaup on bussidega liinivedude teostamine kaugliiniveo korras (edaspidi: kaugliinivedu) Tallinna ja Tartu vahel. Liinivedude teostamist reguleerib Eeskiri. Vastavalt Eeskirja p-le 4 on liinivedu sõitjate vedu kindlaksmääratud marsruudil ja sõiduplaani alusel. Sama punkti kohaselt on riigisisene kaugliin sõitjateveo liin, mis ühendab eri maakondades paiknevaid asustatud punkte.

Eri maakondades paiknevaid asustatud punkte võib ühendada ka rahvusvaheline liinivedu, kuid Tartut ja Tallinna ei ühenda ükski rahvusvaheline bussiliin. Ülejäänud liiki liiniveod, s.o maakonnaliinivedu ja linna/vallaliinivedu ei ühenda eri maakondades paiknevaid asustatud punkte. Seega toimub bussiühendus sõiduplaani alusel Tallinna ja Tartu vahel üksnes kaugliiniveona.

Tarbijatel on bussidega teostatava kaugliiniveo kõrval võimalik Tallinna ja Tartu vahel sõita veel bussidega teostatava tellimusveo korras. Tellimusvedu teostatakse üksnes eelnevalt gruppideks koondunud reisijatele ning seega ei ole see tarbijate põhiosa seisukohalt kaugliiniveoga asendatav. Seega ei asu tellimusvedu kaugliiniveoga samal kaubaturul konkurentsiseaduse § 3 lg 1 mõistes.

Tarbijale, kes valib Tallinna ja Tartu vaheliste kaugliinide vahel, on üheks valiku kriteeriumiks sõidu kestus. Pikema kestusega kaugliinid ei ole lühema kestusega kaugliinidega tarbija seisukohalt omavahel asendatavad ega asu samal kaubaturul. 2000. a oktoobris ulatus 25-l Tallinna ja Tartu vahelisel kaugliinil sõidu kestus (edaspidi kestus) 2 tunnist 25 minutist 3 tunni 40-ne minutini. Antoni poolt opereeritaval kaugliinil nr 101 on kestus 2 tundi 30 minutit. Eelpool nimetatud 25-st kaugliinist 19-e kestus erines Antoni omast kuni 15 minutit. Nimetatud 19 kaugliini olid Antoni poolt opereeritava kaugliiniga tarbija seisukohalt asendatavad. Ülejäänud kuue kaugliini kestus oli vähemalt 25 minuti võrra pikem, jäädes vahemikku 2 tundi 55 minutit kuni 3 tundi 40 minutit, mistõttu need kaugliinid (nr. 41, 72, 150, 158, 716 ja 879) ei olnud Antoni poolt opereeritava kaugliiniga asendatavad. Lähtudes eeltoodust on kaubaturuks kaugliinivedu 20 Tallinna ja Tartu vahelisel kaugliinil, mille kestus on kuni 2 tundi 45 minutit ehk kaugliinid nr. 51, 53, 75, 86, 99, 101, 112, 152, 155, 292, 715, 719, 723, 724, 836, 878, 880, 884 ja 889.

3. Faktilised asjaolud

Liit ja Komisjon

Anton esitas 20.07.2000.a Konkurentsiametile kaebuse Liidu tegevuse suhtes. Anton väitis, et Liit keeldus põhjendamatult Antoni 24.05.2000.a esitatud liiniloa taotlust vastu võtmast. Peale nimetatud keeldumist pöördus Anton Teede- ja Sideministeeriumi poole, mispeale Liit taotluse vastu võttis ning selle 20.06.2000.a Liinilubade Komisjonile (edaspidi Komisjon) edastas. Samuti leidis Anton, et Liit keeldus põhjendamatult Komisjoni poolt 13.07.2000.a heaks kiidetud sõiduplaani kinnitamisest ning et Liit kinnitas ebaseaduslikult SEBE kaugliini nr 152 uue sõiduplaani, mille väljumisajad kattusid osaliselt Antoni 24.05.2000.a taotluses sisaldunud sõiduplaani omadega.

Vastavalt Eeskirja p-le 12 peab vedaja sõitjate liiniveoks riigisisesel kaugliinil omama kehtestatud korras väljaantud liiniluba. Kaugliinide liinilubade väljaandmise protseduur on sätestatud Korras.

Korra p 7 sätestab liiniloa taotlemise esimese sammuna, et liiniluba taotlev ettevõtja esitab Liidule taotluse koos vajalike dokumentidega.

24.05.2000.a esitas Anton Liidule liiniloa taotluse Tallinn-Tartu-Võru kaugliinile, mille väljumised oleksid Tallinnast kell 10.15 ja 19.15 ning Tartust 6.45 ja 15.45 (siin ja edaspidi on toodud üksnes väljumisajad Tallinnast ja Tartust). Oma 02.06.2000.a kirjas vastas Liit Antonile, et 30.04.2000.a Antoni poolt esitatud taotlust ei saa lugeda vastuvõetuks, sest dokumentatsioon ei ole esitatud vormikohaselt (kord p 7.8 ja kord p 31 näidis 3), liini avamise põhjendus ei ole kooskõlas Eeskirja p-ga 18 ja korra p-dega 30, 36 ja 38, sõiduplaanis toodud ajad peatustevaheliste kauguste läbimiseks sunnivad bussijuhte ületama teedel kehtivaid piirkiiruseid. Liidu kirja kohaselt Antoni avalduses näidatud bussijuhtide tööaeg ei olnud kooskõlas Vabariigi Valitsuse 12.05.1998.a määrusega nr 101 kinnitatud "Mootorsõidukijuhi töö- ja puhkeaja korralduse eeskirjaga" ning esitatud sõiduplaan ei sobinud olemasoleva liinivõrguga.

Korra p 7.8 sätestab, et liiniloa taotlemisel esitab ettevõtja Liidule teiste dokumentide hulgas Autoregistrikeskuse poolt tõendatud andmed kaugbussiliinidel kasutatavate busside kohta. Antoni 24.05.2000.a taotluses nimetatud tõend puudus.

16.06.2000.a esitas Anton Liidule samasisulise korduva taotluse, milles ei nõustunud Liidu 02.06.2000.a kirjas toodud seisukohtadega. Liit edastas Antoni 16.06.2000.a taotluse 20.06.2000.a Komisjonile.

Korra p 10 sätestab, et Liit koondab taotlejalt või vedajalt saadud dokumentatsiooni (punkt 7) ning esitab sellest Komisjonile 20 päeva jooksul pärast läbivaatamist koopia koos veondusalase turusituatsiooni hinnangu ja omapoolse ettepanekuga.

20.06.2000.a esitas Liit taotluse Komisjonile. Taotlusele lisatud 20.06.2000.a kirjas nr. 1-10/63 asus Liit seisukohale, et antud hetkel puudus vajadus uute vedajate turuletulekuks Tallinn-Tartu vahelisel marsruudil, mis oli praegu täielikult kaetud käigusolevate liinidega (bussid väljusid iga 15 minuti tagant). Liit põhjendas oma seisukohta järgmiste asjaoludega:

- Antoni väljumisaeg Võrust oleks 5.25, kuid olemasolev liin nr 152 väljub 5.20;

- Antoni väljumisaeg Tartust Võrru oleks 12.45, kuid olemasolev liin nr 716 väljub 12.50;

- Antoni väljumisaeg Tartust Tallinnasse oleks 6.45 ja 15.45, kuid olemasolevad liinid väljuvad 6.30, 6.45, 7.00, 15.00 ja 15.30;

- Antoni väljumisaeg Tallinnast Tartusse oleks 10.15 ja 19.15, kuid olemasolevad liinid väljuvad 10.00, 10.30, 18.45, 19.00, 19.15 ja 19.30;

- Antoni väljumisaeg Tartust Põlva-Võru suunas oleks 21.45, kuid olemasolev liin nr 292 väljub 21.35;

- Antoni väljumisaeg Võrust Põlva-Tartu suunas oleks 14.25, kuid olemasolev liin nr 628 väljub 14.35,

 • Tallinnast Tartusse sõiduks on ajavahemik 2 h 25 min ebapiisav.

Korra p 12 sätestab, et Komisjon teeb otsuse taotluse kohta hiljemalt 20 päeva jooksul ja teatab sellest kirjalikult Liidule viie tööpäeva jooksul. Liit teatab Komisjoni otsusest taotlejale või vedajale kirjalikult viie tööpäeva jooksul.

13.07.2000.a toimus Komisjoni koosolek, millel võeti vastu otsus rahuldada Antoni taotlus ja anda välja kaugbussiliini luba kaugliini Võru-Põlva-Tartu-Tallinn teenindamiseks kehtivusajaga 4 kuud järgmistel tingimustel:

1. Teede- ja Sideministeeriumi algatusel viiakse läbi liini marsruudil kontrollsõit kiiruste normeerimiseks (esimene võimalik kuupäev 17. juuli k.a);

2. Kontrollsõidu tulemuste alusel viiakse vajadusel sõiduplaani projekti sisse vastavad muudatused sõiduaegades.

3. Sõiduplaani projekt vaadatakse üle seoses sobivusega olemasolevasse liinivõrku ja vajadusega viia sisse vähemalt 5-minutilised vahepeatused suuremates linnades sõitjatele väljumiseks ja sisenemiseks ning juhtidele piletimüügiks.

17.07.2000.a toimus Komisjoni 13.07.2000.a otsuse punktis 1 märgitud kontrollsõit. Kontrollsõidu tulemuste kohta koostati dokument "Kontrollsõidu andmed", milles fikseeriti andmed keskmiste kiiruste ning ajakulude kohta. Otsust võimalike muudatuste kohta taotletava liini sõiduplaanis (13.07.2000.a otsuse punkt 2) kirjalikult ei fikseeritud, seda vajadust märgiti suuliselt. Nimetatud otsuse kohaselt vaadati Võru-Põlva-Tartu-Tallinn sõiduplaani projekt üle seoses sobivusega liinivõrku ja vajadusega viia sisse vähemalt 5-minutilised peatused suuremates linnades.

Korra p 13 kohaselt esitab taotleja või vedaja Liidule kinnitamiseks sõiduplaani (kaks originaaleksemplari) viie tööpäeva jooksul. Korra p-s 14 on sätestatud, et kui Komisjon teeb ettepaneku sõiduplaani projekti muutmiseks, siis esitab taotleja või vedaja Liidule asjaomaste maa- ja linnavalitsuste uued kooskõlastused ja sõiduplaani (kaks signaaleksemplari) 20 päeva jooksul.

18.07.2000.a esitas Anton Liidule kinnitamiseks sõiduplaani, mida Liit ei kinnitanud, nõudes muudatuste tegemist sellesse. Läbirääkimiste tulemusena saavutasid Liit ja Anton 25.07.2000.a sõiduplaani aegade osas kokkuleppe ning Anton esitas samal päeval Liidule kinnitamiseks sõiduplaani, mis nägi ette väljumisi Tallinnast 10.45 ja 18.15 ning Tartust 6.20 ja 15.15 (Võrust 5.00 ja 13.45). 25.07.2000.a sõiduplaanil puudus Võru Maavalitsuse kooskõlastus, mistõttu Liit ei kinnitanud sõiduplaani koheselt. Juulikuus võttis Võru Maavalitsus vastu otsuse reisijateveo uuringu läbiviimise tõttu maakonnas mitte kooskõlastada 2000. a kaugliinide avamise taotlusi, kaasaarvatud neid, mis omavad peatust Võru linna bussiterminalis. 07.08.2000.a andis Võru Maavalitsus Antoni 25.07.2000.a sõiduplaanile telefoni teel suulise kooskõlastuse. Samal päeval kinnitas Liit Antoni 25.07.2000.a sõiduplaani. Nimetatud sõiduplaan hakkas kehtima alates 15.08.2000.a

Anton leidis, et 25.07.2000.a kinnitatud sõiduplaan oli talle ebasoodsam, kui esialgselt taotletud sõiduplaan. Seoses kinnitatud sõiduplaaniga pidi Anton ühe lisabussi hankima.

Korra p 15 järgi teeb Liit pärast sõiduplaani kinnitamist viie tööpäeva jooksul Teede- ja Sideministeeriumile taotluse liiniloa väljastamiseks. Taotlusele lisatakse sõiduplaani koopia. Korra p-s 18 on sätestatud, et liiniluba antakse taotlejale või vedajale välja Teede- ja Sideministeeriumi poolt Liidu kaudu sellekohasele taotlusele järgneva 10 päeva jooksul ning pärast Liidule dokumendi esitamist riigilõivu tasumise kohta.

08.08.2000.a väljastas Teede- ja Sideministeerium Antonile liiniloa. 15.08.2000.a alustas Anton asjakohase liiniloa alusel kaugliinivedusid väljumisaegadega Tallinnast 10.45 ja 18.15 ning Tartust 6.15 ja 15.00.

Juba tegutsevate kaugliinide sõiduplaanide muutmise protseduur on sätestatud Korra p-s 17, mille kohaselt maa- ja linnavalitsustega kooskõlastatud sõiduplaani muudatuste (täiendavad reisid, väljumisajad, peatused jne) taotlused esitab vedaja Liidule 30 päeva enne muudatuste rakendamise kuupäeva. Taotlused vaatab läbi ja lahendab Liit 15 päeva jooksul.

05.06.2000.a esitas SEBE Liidule taotluse, milles palus seoses Tallinn-Tartu maantee suuna kaugbussiliinide kompleksse reorganiseerimisega kinnitada 01. juulist 2000. a 14 kaugbussiliini, sh kaugbussiliini nr 152 uus sõiduplaan. Liit kinnitas kaugbussiliini nr 152 uue sõiduplaani 20.06.2000.a, mis hakkas kehtima 01.07.2000.a Nimetatud sõiduplaani järgi oli kaugliinil nr 152 nädalas kaks väljumist kummaski suunas. Samad või kuni 5 minutit erinevad väljumisajad sisaldusid juba Antoni 24.05.2000.a taotluses, mida Liit vastu ei võtnud, ja Antoni 16.06.2000.a esitatud taotluses, mille Liit 20.06.2000.a Komisjonile edastas.

SEBE

02.08.2000.a esitas Anton Konkurentsiametile kaebuse SEBE tegevuse kohta. Anton leidis nimetatud kaebuses, et SEBE, kehtestades oma kaugliinidele 10-15 minutit enne või pärast Antoni kaugliini väljumisi tavapärasest odavamad 40-60 kroonised piletihinnad, rikkus kaubaturgu valitseva ettevõtjana konkurentsiseadust. Paralleelselt eelpool nimetatud väljumiste hindade langetamisega tõstis SEBE ülejäänud väljumiste piletihindu 5 krooni võrra 65-95 kroonini (siin ja edaspidi on SEBE piletihindadena toodud hinnavahemik, kus ülemine piir tähistab tavahinda ning alumine piir soodushinda).

Anton leidis, et SEBE on turguvalitseva ettevõtjana rikkunud konkurentsiseadust müües kaupa põhjendamatult alla omahinna eesmärgiga kahjustada teise ettevõtja tegevust kaubaturul ning tõrjuda teda sealt välja.

2000. a. oktoobris tegutses kaubaturul 6 ettevõtjat, kelle poolt opereeritavate kaugliinide väljumiste arvud nädalas on toodud tabelis 1. Tabelis 1 on toodud üksnes Tartust lähtuvad väljumised. Arvestades, et Tallinnast lähtuvate väljumiste arv on sama, ei muudaks nende lisamine lõppjäreldusi.

Tabel 1. Kaubaturul tegutsevad ettevõtjad.


		    Väljumiste arv nädalas  Osakaal         
Ettevõtja 	    (Tartust Tallinna)                

SEBE          194           73,2%          

Võru Autobaas      21            7,9%          

MK Autobuss AS     15            5,7%          

Tallinna        14            5,3%          
Autobussikoondis                             

FIE Jane Anton     14            5,3%          

Vesterom As       7            2,6%          

Kokku          265           100%          Tabelist 1 nähtub, et ülekaalukalt suurima osakaaluga ettevõtjaks oli kaubaturul SEBE 73%-ga. Ülejäänud viie ettevõtja väljumiste arv kokku moodustas napilt üle neljandiku väljumiste arvust.

01.08.2000.a kehtestas SEBE osale Tartu ja Tallinna vaheliste kaugliinide väljumistest keskmisest odavamad, 40-60 kroonised piletihinnad. Ülejäänud väljumistele kehtestas SEBE senisest 5 krooni kõrgemad, 65-95 kroonised piletihinnad (edaspidi: ülejäänud väljumised). Eelnevalt oli kõigi nimetatud väljumiste piletihinnaks olnud 60-90 krooni.

Alates 01.08.00 alandatud piletihindadega väljumisajad olid Tallinnast 7:30, 9:00; 10:30, 15:00 ja 18:00 ning Tartust 6:30, 9:00, 11:30, 15:00 ja 18:00. Antoni kaugliini väljumisajad olid alates 15.08.00 Tallinnast 10:45 ja 18:15 ning Tartust 6:20 ja 15:15. Seega asusid kahe SEBE alates 01.08.00 alandatud piletihindadega kaugliini väljumisajad 10-15 minutit enne Antoni väljumisaegu.

SEBE 2000. a. eelarves oli kaugliinil nr 724 "Tallinn-Tartu" omahinnaks ette nähtud [...] kr/km ning kaugliinil nr 715 "Tallinn-Tartu-Põlva-Võru" [...] kr/km.

Arvestades, et kütusekulu tõusis 2000. a rohkem kui SEBE eelarve ette nägi, on eeltoodud omahindasid korrigeeritud lähtudes AS Statoil Eesti andmetest kütusehindade kohta. SEBE 2000 a. arvestuslikuks omahinnaks oli kaugliinil nr 724 juulis [...] kr/km ja augustis [...] kr/km ning kaugliinil nr 715 vastavalt [...] kr/km ning [...] kr/km.

Tabelis 2 on toodud andmed SEBE Tallinn-Tartu kaugliiniveo tasuvuse kohta ja see sisaldab andmeid SEBE poolt opereeritavate kaugliinide (nr. 155, 724, 53, 86, 715 ja 878) kõikide väljumiste (s.o väljumised nii Tallinnast kui ka Tartust) kohta. Tabel 2 ei sisalda andmeid kaugliinide nr 51, 112, 152 ja 723 kohta, mis on samuti Antoni poolt opereeritava kaugliiniga nr 101 tarbija seisukohalt omavahel asendatavad. Nimetatud neli kaugliini omavad nädalas kokku 13 väljumist ühes suunas, mis moodustavad 6,7% kõikidest SEBE vastavatest väljumistest (194 tk). Seega on nimetatud kaugliinide osatähtsus SEBE majandustegevuses väike.

Arvestades, et SEBE kehtestas keskmisest odavamad piletihinnad 01.08.2000.a, on tabelis 2 toodud eraldi andmed 2000. a juuli ja augusti osas, s.o perioodil enne ja pärast hinnamuutust. Real "väljumised, mille hinda 01.08.00 alandati" on toodud üksnes nende väljumiste majandustulemused, mille osas SEBE 01.08.2000.a keskmisest odavamad piletihinnad kehtestas. Real "ülejäänud väljumised" on toodud kõikide ülejäänud väljumiste majandustulemused.

Tabel 2. Keskmisest odavamate piletihindade 01.08.2000.a kehtestamise mõju SEBE majandustulemustele


      Kokku            Keskmine Keskmine Kasum/  Kasumi/ 
      Reisijaid Tulu   Omahind reisijate pileti  Kahjum  Kahjumi 
           (km-ga)      hind arv  (km-ga)      muutus  
                    välju-            võrreldes 
                    misel             eelmise 
                                   kuuga     
      
Juuli 2000                                

Väljumised [...]   [...]   [...]   [...]   [...]   [...]   -    
, mille                                     
hinda                                      
01.08.00                                     
alandati                                     

Ülejäänud [...]   [...]   [...]   [...]   [...]   [...]   -    
väljumised                                    

Kokku   [...]   [...]   [...]   [...]   [...]   [...]   -    

August 2000                                

Väljumised [...]   [...]   [...]   [...]   [...]   [...]   [...]  
, mille                                     
hinda                                      
01.08.00                                     
alandati                                     

Ülejäänud [...]   [...]   [...]   [...]   [...]   [...]   [...]  
väljumised                                    

Kokku   [...]   [...]   [...]   [...]   [...]   [...]   [...]  Tabelist 2 ilmneb, et väljumiste, mille hinda 01.08.00 alandati, kasum kasvas augustis juuliga võrreldes 186 143 krooni võrra ning augustis olid nimetatud väljumised [...] krooniga kasumis. Sellise kasumi kasvu põhjuseks oli reisijate arvu [...]-kordne kasv, mille mõju ületas keskmise piletihinna [...]-kordset vähenemist.

Ülejäänud väljumiste kahjum suurenes augustis juuliga võrreldes [...] krooni võrra, olles augusti lõpuks [...] krooni. Arvestades, et keskmine piletihind jäi peaaegu muutumatuks (tõustes [...]-lt kroonilt [...]-le kroonile), oli kahjumi suurenemise põhjuseks reisijate arvu vähenemine [...] reisija võrra. Kahjumi suurenemise põhjuseks vähemal määral oli ka omahinna suurenemine [...] krooni võrra.

Kokkuvõtvalt olid Antoni kaugliiniga nr 101 asendatavad SEBE kaugliinid 2000 a. juulis [...]-kroonises kahjumis ja augustis [...]-kroonises kasumis.

4. Õiguslik hinnang
Liidu tegevus

Konkurentsiseaduse § 2 lg 1 kohaselt on seaduse subjektiks ettevõtja. Seadusega ettevõtjale rakendatavad sätted laienevad ka kaubaturul osalevale või ettevõtjate huvides tegutsevale mittetulundusühingule, sihtasutusele või teisele isikule.

Liit liinivedusid ei teosta ja seega liinivedude kaubaturgudel ei osale. Liidul on teede ja sideministri 4.augusti 1997.a määrusega nr 31 kinnitatud korra alusel antud avalik õiguslikud ülesanded seoses liinilubade taotluste vastu võtmise, läbi vaatamise, sõiduplaanide kinnitamise ja vedajate poolt korra täitmise kontrollimisega.

Liit on eelnimetatud toimingute läbiviimisel vaadeldav avalik-õiguslikku funktsiooni täitva isikuna. Avalik-õiguslikku funktsiooni täites ei tegutse Liit oma liikmete, vaid avalikes huvides.

Eelnevast tulenevalt ei ole Liit eelnimetatud ülesannete täitmisel vaadeldav ettevõtjate huvides tegutseva isiku ega kaubaturul osalejana.

Seega ei ole Liit Korrast tulenevate ülesannete täitmisel konkurentsiseaduse subjektiks ja talle konkurentsiseaduse sätted antud juhtumi puhul ei laiene.

Avalik-õiguslikke haldusülesandeid täitva isiku avalik-õiguslikus suhtes tehtud toimingute peale kaebamise kord on sätestatud halduskohtumenetluse seadustikus.

Kuna Liidu puhul ei ole antud juhtumis tegu isikuga, kellele laieneksid konkurentsiseaduse sätted ning Konkurentsiametil puudub pädevus Liidu poolt Korra täitmise üle järelevalve teostamiseks, jätab Konkurentsiamet Liidu tegevusele hinnangu andmata.

SEBE tegevus

Konkurentsiseaduse § 13 lg 1 sätestab, et kaubaturgu valitsev ettevõtja on ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle majanduslik positsioon võimaldab tal antud kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Tabelist 1 nähtub, et SEBE osakaal kaubaturul on 73%. Seega on SEBE kaubaturgu valitsev ettevõtja konkurentsiseaduse § 13 lg 1 tähenduses.

Konkurentsiseaduse § 14 p 1 sätestab, et keelatud on kaubaturgu valitseva ettevõtja seisundi otsene või kaudne kuritarvitamine kaubaturul, s.o ühe või mitme ühiselt kaubaturul valitsevat seisundit omava ettevõtja poolt oma positsiooni ärakasutamine konkurentsivabaduse kahjustamiseks, mis seisneb otseselt või kaudselt ebaõiglaste hinnakujundamise tingimuste või muude ebaõiglaste äritingimuste rakendamises, sealhulgas kaupade põhjendamatu müümine alla omahinna, mis kahjustab teise ettevõtja tegevust kaubaturul või tõrjub teda kaubaturult välja.

Juhtumi menetlemisel selgus, et SEBE kümne odava piletihinnaga Tallinn-Tartu kaugliini väljumisaegadest nelja väljumise ajad asusid Antoni kaugliinide väljumisaegadest 10-15 minuti kaugusel. SEBE kehtestas nimetatud kümnele väljumisele keskmisest odavamad piletihinnad alates 01.08.2000.a.

Antonile väljastati liiniluba 08.08.2000.a ja Anton hakkas Tallinn-Tartu kaugliinil kaugvedu teostama alates 15.08.2000.a. ehk pool kuud hiljem kui toimus SEBE kaugliinidel hinnalangus.

Antoni kaebuse kohaselt müüs SEBE reisijateveoteenust alla omahinna ja rikub sellega kaubaturgu valitseva ettevõtjana konkurentsiseadust.

Alates 01.08.00 alandatud piletihindade kehtestamise tulemusena osale SEBE kaugliinide väljumistest langes nende keskmine pileti hind [...] korda, kuid reisijate arv kasvas [...] korda. Seeläbi suurenes nende väljumiste kasum ning 2000. a augustis moodustas see [...] krooni. Samas vähenes ülejäänud väljumiste poolt teenindatud reisijate arv 2000. a augustis võrreldes juuliga [...] võrra ning kahjum kasvas [...] krooni võrra [...] kroonini. Kokkuvõttes oli SEBE 2000. a augustis asjakohasel kaubaturul [...]-kroonises kasumis. Arvestades, et SEBE oli 2000 a augustis kaubaturul kasumis nii keskmisest odavamate piletihindadega väljumiste osas kui ka kõikide väljumiste osas kokku, ei müünud SEBE kaubaturul kaugliiniveo teenust alla omahinna.

Eelnevast tulenevalt ei olnud SEBE tegevus vastuolus konkurentsiseaduse § 14 p-s 1 sätestatuga.

Arvestades eeltoodut ja juhindudes konkurentsiseaduse § 40 lg 3 p 1

otsustan:

Lõpetada juhtumi nr 16/00 menetlus seoses õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Otsuse peale on õigus kaevata vastavalt "Halduskohtumenetluse seadustiku" §-le 9 kolmekümne päeva jooksul otsuse kättesaamisele järgnevast päevast Tallinna Halduskohtule.

Aini Proos

Tagasi