KONKURENTSIAMET

 

Otsus

Tallinn  20.02.2001 nr 10-L

 

Juhtumi nr 22/99 menetlemise lõpetamine

06.09.1999.a alustas Konkurentsiameti peadirektor käskkirjaga nr 57-u juhtumi nr 22/99 menetlemise, seoses sellega, et OÜ Hawaii Express poolt nii Interneti aadressil www.hawaii.ee kui muul viisil reklaamitavad jalgrataste jaemüügihinnad langesid kokku teistele ettevõtjatele kuuluvates kauplustes müüdavate sama marki jalgrataste jaemüügihindadega, mistõttu tegemist võis olla konkurentsivabadust kahjustavate kokkulepetega konkurentsiseaduse § 4 lg 1 mõttes.

OÜ Hawaii Express tegeleb spordivarustuse impordiga, jae-ja hulgimüügiga ja on järgmisi kaubamärke kandvate kaupade maaletoojaks ja/või hulgimüüjaks: Scott, Schwinn, Giant, Naish, Mistral, North Sails, O’Neill, Classic, Cannondale, Shimano, Rollerblade, Rossignol. OÜ Hawaii Express poolt imporditavaid kaupu müüakse jaetasandil nimetatud ettevõtjale kuuluvas seitsmes jaekaupluses ja juriidiliselt iseseisvate edasimüüjate poolt. Konkurentsiamet analüüsis OÜ Hawaii Express edasimüügikokkuleppeid järgmiste edasimüüjatega: AS Anome, AS Electrum Trading, OÜ Elmosport, OÜ Estem Tehnikakaubad, OÜ Lõunaratas, OÜ Kerttu T&V, AS Kiviõli Kaubahoov, OÜ Ossirianda, OÜ Paasmar, AS Rakser Sport, Spantal OÜ, OÜ Sulint, AS Tallinna Kaubamaja, AS Timex Top, OÜ TipTop Sport, OÜ Triin Tran, FIE Andrus Abel, OÜ Kerttu Sport ja Keila TÜ.

OÜ Hawaii Express poolt 1999 aastal levitatud reklaammaterjalid sisaldasid nimekirja jaemüügikauplustest, kus toimus OÜ Hawaii Express poolt imporditud kaupade müük. Nimekiri sisaldas nii OÜ-le Hawaii Express endale kui ka teistest ettevõtjatest edasimüüjatele kuuluvaid jaemüügikauplusi. Kõikides reklaamides oli ära toodud osa OÜ Hawaii Express poolt imporditavate kaupade jaehindu. Reklaamides sisalduvast informatsioonist nähtub, et seal toodud jaehinnad kehtisid kõikides jaemüügikauplustes, kus OÜ Hawaii Express poolt imporditud kaupu müüdi.

 

Kaubaturu määratlus

Konkurentsiseaduse (KonkS) § 3 lg 1 sätestab, et kaubaturg on hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal. Käesolevas juhtumis on vaatluse all jalgrataste müük OÜ Hawaii Express ning edasimüüjate poolt.

OÜ Hawaii Express müüs 1998. a. suvel umbes 60-t erinevat jalgrattamudelit, mille hinnad jäid täiskasvanutele ette nähtud jalgrattamudelite osas vahemikku 2990 – 79 000 krooni. Seega müüs OÜ Hawaii Express erinevates hinna- ja kvaliteedikategooriates jalgrattaid. Nimetatud põhjusel ei ole otstarbekas eraldi kaubaturuna vaadelda erinevaid jalgrattakategooriaid, vaid piiritleda kaubaturuks jalgrataste turg tervikuna. OÜ Hawaii Express poolt imporditud kaupu müüakse jaetasandil kõikides Eesti maakondades. Seega on asjakohase kaubaturu geograafiliseks alaks piiritletud kogu Eesti.

 

Konkurentsivabadust kahjustavad kokkulepped

 

Konks § 4 lg 1 kohaselt on leping, muu tehing ja kokkuleppe (edaspidi kokkulepe) või kooskõlastatud tegevus, mis on vaba ettevõtlust kahjustava ja konkurentsivabadust piirava, takistava, kitsendava või moonutava eesmärgi või tagajärjega keelatud.

KonkS § 7 kohaselt on grupierandiks rahandusministri ettepanekul Vabariigi Valitsuse antud luba sõlmida KonkS § 6 sätestatud tingimustele vastavaid teatud ühte liiki konkurentsivabadust kahjustavaid või kahjustada võivaid kokkuleppeid.

Vabariigi Valitsuse 23. märtsi 1999. a määruse nr 111 "Konkurentsivabadust kahjustavate või kahjustada võivate eri liiki kokkulepete (grupierandite) sõlmimiseks loa andmine" lisa nr 3 "Grupierand ainuõiguslike turustuskokkulepete suhtes" (edaspidi: ainuõiguslike turustuskokkulepete grupierand) punkt 1 sätestab, et käesolevaga lubatakse sõlmida ainuõiguslikke turustuskokkuleppeid (edaspidi kokkulepe), milles kokkuleppepoolteks on ainult kaks ettevõtjat - tarnija ja edasimüüja, kes lepivad kokku järgmises:

1) tarnija tarnib kokkuleppe objektiks olevaid kaupu ainult edasimüüjale edasimüügiks kokkuleppega määratud territooriumi piires;

2) tarnija ei tarni kokkuleppe objektiks olevaid kaupu teisele edasimüüjale edasimüügiks sama territooriumi piires, mis on kokku lepitud kokkuleppepooleks oleva edasimüüjaga, s.t kokkuleppega määratud territooriumi piires;

3) edasimüüja ostab kokkuleppe objektiks olevaid kaupu edasimüügiks ainult teiselt kokkuleppepoolelt.

Ainuõiguslike turustuskokkulepete grupierandi punkt 6.1 sätestab, et keelatud on kokkuleppesse võtta käesoleva grupierandiga mittelubatud konkurentsivabadust kahjustavaid või kahjustada võivaid tingimusi, eelkõige kokkuleppepoole loobumist võimalusest ise hindu või äritingimusi määrata või ostjaid vabalt valida.

Konkurentsiamet analüüsis OÜ Hawaii Express edasimüügikokkuleppeid järgmiste edasimüüjatega: AS Anome (sõlmitud 05.04.1999), AS Electrum Trading, OÜ Elmosport (25.08.1999), OÜ Estem Tehnikakaubad (20.05.1999), OÜ Lõunaratas (14.05.1999), OÜ Kerttu T&V (30.03.1999), AS Kiviõli Kaubahoov (23.03.1999), OÜ Ossirianda (05.04.1999), OÜ Paasmar (24.05.1999), AS Rakser Sport (28.05.1999), Spantal OÜ, OÜ Sulint (06.05.1999), AS Tallinna Kaubamaja (06.04.1999), AS Timex Top, OÜ TipTop Sport (15.03.1999), OÜ Triin Trans (16.06.1999).

OÜ Hawaii Express edasimüügikokkulepetes edasimüüjatega AS Timex Top, OÜ Lõunaratas, AS TipTop Sport, OÜ Rakser Sport, AS Electrum Trading, OÜ Kerttu T&V, AS Kiviõli Kaubahoov, OÜ Paasmar, OÜ Estem Tehnikakaubad, OÜ Sulint ja OÜ Ossiranda oli sätestatud, et edasimüüja omandab asjakohasel territooriumil ainumüügiõiguse OÜ Hawaii Express poolt tarnitavatele kaubagruppidele. Nimetatud lepingupunkt vastas ainuõiguslike turustuskokkulepete grupierandi punktidele 1.1 ja 1.2. Samuti oli nimetatud lepingutes sätestatud, et edasimüüja ei müü OÜ Hawaii Express poolt tarnitavate kaupadega konkureerivaid kaupu, mis on tarnitud kolmandate isikute poolt. Nimetatud lepingupunkt vastas ainuõiguslike turustuskokkulepete grupierandi punktile 1.3, sest keeld müüa konkureerivaid kaupu võrdub kohustusega osta kaupu üksnes teiselt kokkuleppepoolelt. Seega olid OÜ Hawaii Express edasimüügilepingud ettevõtjatega AS Timex Top, OÜ Lõunaratas, OÜ TipTop Sport, OÜ Rakser Sport, AS Electrum Trading, OÜ Kerttu T&V, AS Kiviõli Kaubahoov, OÜ Paasmar, OÜ Estem Tehnikakaubad, OÜ Sulint ja OÜ Ossiranda ainuõiguslikud turustuskokkulepped ainuõiguslike turustuskokkulepete grupierandi mõistes.

KonkS § 4 lg 1 p 3 sätestab, et kokkulepet loetakse konkurentsivabadust kahjustavaks, kui sellega otseselt või kaudselt jagatakse kaubaturgu, sealhulgas varustusallikat.

OÜ Hawaii Express edasimüügilepingutes ettevõtjatega AS Anome, OÜ Spantal, OÜ Triin Trans ja OÜ Elmosport oli edasimüüjale antud müügiõigus teatud kindla territooriumi ulatuses. Nimetatud lepingupunktidest tulenes, et edasimüüjal ei olnud õigust tegutseda väljaspool kokkuleppelist ala. Sellise tegevuse tulemusena jagati kaubaturgu ning kahjustati konkurentsi, sest edasimüüja ei saanud konkureerida kaupade müügil väljaspool kokkuleppelist territooriumi. Nimetatud kokkulepetele ei laienenud ainuõiguslike turustuskokkulepete grupierand kuna edasimüüjatele ei antud asjakohase territooriumi osas ainuõiguslikku edasimüügiõigust. Seega oli nimetatud ettevõtjatega sõlmitud edasimüügilepingute tingimus vastuolus KonkS § 4 lg 1 p 3-ga.

KonkS § 4 lg 1 p 1 sätestab, et kokkulepe või kooskõlastatud tegevus on konkurentsivabadust kahjustav, kui sellega otseselt või kaudselt määratakse kindlaks hinnakujundamise tingimust, sealhulgas kolmanda isiku suhtes kohaldatavat kauba ostu- või müügihinda, tariifi, juurde- või mahahindlust, intressimäära, renti või üüri.

AS Tallinna Kaubamaja (ostja) ja OÜ Hawaii Ekspress (müüja) 06.aprilli 1999.a lepingu nr 248 kohaselt kohustus müüja müüma ostjale kaupu ostja kirjalike tellimuste alusel, milles on näidatud kaupade kogus, sortiment ja hinnad. Nimetatud leping määras ostjale juurdehindluskoefitsendi jalgratastele ja lisavarustusele nii tavalise kui ka allahindlusega müügi korral.

OÜ Hawaii Ekspress ja ettevõtjate AS Anome, OÜ Lõunaratas, OÜ Tip Top Sport, OÜ Rakser Sport, OÜ Spantal ja AS Elektrum Trading, OÜ Kerttu T&V, AS Kiviõli Kaubahoov, OÜ Paasmar, OÜ Estem Tehnikakaubad, OÜ Sulint, OÜ Triin Trans, OÜ Ossirianda, OÜ Elmosport vaheliste edasimüügilepingute kohaselt esitas edasimüüja OÜ Hawaii Ekspressile kaupade tellimused ning OÜ Hawaii Ekspress kohustus edasimüüjale müüma tellitud kaupu vastavalt hulgimüügitingimustele, millised kehtisid tellimuste esitamise hetkel. Kõigis nimetatud edasimüüjatega sõlmitud lepingutes kohustus edasimüüja müüma kõiki OÜ Hawaii Expressi käest ostetud kaupu sama jaehinnaga või kuni 5% kallimalt, kuid mitte odavamalt kui OÜ Hawaii Express. Jaehinnad tehti edasimüüjale teatavaks OÜ Hawaii Express poolt. Lepingute kohaselt oli OÜ-l Hawaii Express õigus muuta jaehindu hooaja vältel vastavalt turukonjunktuurile ja valuutakursside kõikumistele. Jaehinna muutustest pidi OÜ Hawaii Express informeerima edasimüüjat. Edasimüüjal oli soovitav järgida OÜ Hawaii Express hinnamuutusi.

Lähtudes eeltoodust oli kõikides OÜ Hawaii Express ja edasimüüjate vahel sõlmitud edasimüügilepingutes OÜ Hawaii Express määranud kindlaks edasimüüjatele nende edasimüügihinna, millega kahjustati kokkuleppe poole võimalust ise hindu määrata. Nimetatud tegevusega lepiti otseselt kokku kolmandate isikute suhtes kohaldatav kauba müügihind. Selline jaehindade suuruse kindlaksmääramine on vastuolus ka ainuõiguslike turustuskokkulepete grupierandi punktis 6.1 sätestatuga, mille kohaselt ei tohi kokkuleppesse võtta konkurentsivabadust kahjustavaid tingimusi, eelkõige kokkuleppepoole loobumist võimalusest ise hindu määrata. Seega olid OÜ Hawaii Express ja edasimüüjate vahel sõlmitud lepingute tingimused, millega määrati edasimüüjate edasimüügihinna kujunemine, vastuolus KonkS § 4 lg 1 p-ga 1.

24.01.2000 toimus Konkurentsiametis juhtumi nr 22/99 suuline arutelu, millest võtsid osa OÜ Hawaii Express juhatuse liige Taivo Luik ja OÜ Hawaii Express esindaja advokaat Tõnu Tuulas ning Konkurentsiameti esindajad. Konkurentsiameti esindajad selgitasid millised OÜ Hawaii Express poolt edasimüüjatega sõlmitud lepingute tingimused on vastuolus konkurentsiseadusega. OÜ Hawaii Express esindajad soovisid, et Konkurentsiamet esitaks asjakohased seisukohad kirjalikult. OÜ Hawaii Express esindajad lubasid ühtlasi, et peale kirjalike seisukohtade laekumist teatatakse Konkurentsiametile, mis tähtajaks viiakse lepingutingimused vastavusse konkurentsiseadusega.

25.02.2000 teatas OÜ Hawaii Express, et viib Konkurentsiameti seisukohtadest lähtudes läbi kõikide lepingute kontrolli hiljemalt 31.03.2000 ja kõrvaldab tuvastatud vastuolud konkurentsiseadusega hiljemalt aprillikuu lõpuks 2000. a.

Aprillis 2000. a ilmus erinevates ajalehtedes OÜ Hawaii Express poolt imporditavate jalgrataste reklaam. Analoogiliselt varasemate reklaamidega oli 2000. a. aprillikuu reklaamides ära toodud OÜ Hawaii Express poolt imporditavate jalgrataste jaehinnad ning edasimüüjate loetelu. Nimetatud reklaamid väljendasid, et toodud jaehinnad kehtivad nii OÜ Hawaii Express enda jaemüügikauplustes kui ka iseseisvate jaemüüjate juures.

10.05.2000 esitas OÜ Hawaii Express edasimüüjatega sõlmitud kokkulepetele aluseks olnud tüüpkokkuleppe ning selle põhjal koostatud OÜ Hawaii Express ja OÜ Estem Tehnikakaubad vahel 28.04.2000 sõlmitud ainuõigusliku turustuskokkuleppe. OÜ Hawaii Express sõlmis 28.04.2000 sarnased ainuõiguslikud turustuskokkulepped veel järgmiste edasimüüjatega: AS Kiviõli Kaubahoov, OÜ Spantal, AS Elektrum Trading, FIE Andrus Abel, OÜ Kertu Sport, OÜ Lõunaratas, OÜ Rakser Sport, OÜ Paasmar, AS Timex Top ja OÜ Ossirianda ning 06.04.2000 Keila TÜ-ga. Vastavalt nimetatud ainuõiguslikele turustuskokkulepetele kohustub tarnija tarnima edasimüügiks territooriumi piires kaupu ainult edasimüüjale ning mitte tarnima territooriumi piires edasimüügiks kaupu kolmandatele isikutele. Edasimüüja kohustub müüma kaupu ainult territooriumi piires ning mitte ostma kaupu edasimüügiks kolmandatelt isikutelt, kui ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti. Ainuõiguslikud turustuskokkulepped sõlmiti juhindudes Vabariigi Valitsuse 23. märtsi 1999. a määruse nr 111 lisa 3 “Grupierand ainuõiguslike turustuskokkulepete suhtes”.

OÜ Hawaii Express ja edasimüüjate vahel sõlmitud ainuõiguslike turustuskokkulepete peatükk IV p 9 kohaselt võis tarnija anda edasimüüjale hinnasoovitusi viimase poolt kasutatavate jaehindade kohta.

Enne 10.05.00 OÜ Hawaii Express poolt avaldatud reklaamidest nähtus, et seal esitatud jaehinnad kehtisid kõikides jaemüügi kohtades, kus müüdi OÜ Hawaii Express poolt imporditud toodangut, sh iseseisvatest edasimüüjatest ettevõtjate juures. OÜ Hawaii Express, tellides kirjeldatud reklaami avaldamist, pidi olema veendunud, et jaehinnad kehtivad kõikide edasimüüjate juures. Seega pidi OÜ Hawaii Express olema veendunud, et edasimüüjad järgivad neile edastatud soovituslikke jaehindu. Samuti tuleb arvestada, et edasimüüjatel oli seoses kirjeldatud reklaamide avaldamisega sõltumatu hinnakujundus raskendatud, sest tarbijad võisid olla endale teadvustanud, et antud edasimüüja juures kehtisid reklaamis avaldatud jaehinnad. Konkurentsiameti poolt küsitletud 8-st edasimüüjast kattusid hinnakirjad OÜ Hawaii Express omaga täielikult 3-l, ülejäänud 5-l kattusid hinnakirjad vähemalt 90%-liselt.

Eeltoodust nähtub, et OÜ Hawaii Express ja edasimüüjate vahel sõlmitud ainuõiguslike turustuskokkulepete peatükk IV p 9 alusel soovituslike jaehindade edastamine OÜ Hawaii Express poolt edasimüüjatele kujutas endast keelatud kokkulepet KonkS § 4 lg 1 mõistes. Nimetatud kokkuleppe tulemusena kehtisid OÜ Hawaii Express poolt maale toodud kaupade edasimüüjate juures 90-100% ulatuses samasugused jaehinnad.

13-14.05.2000 ja 3-6.06.2000 ilmusid "Sõnumilehes" OÜ Hawaii Express reklaamid, millele oli lisatud lause "Hinnad kehtivad kauplustes Hawaii Express. " Muus osas olid nimetatud reklaamid identsed varem avaldatutega. Nimetatud reklaamid väljendasid seega, et seal toodud jaehinnad ei laiene iseseisvate edasimüüjate juures müüdavale kaubale.

07.07.2000 toimus kohtumine OÜ Hawaii Express esindaja Tõnu Tuulase ning Konkurentsiameti esindajate vahel. Nimetatud kohtumisel teatasid Konkurentsiameti esindajad, et OÜ Hawaii Express ning edasimüüjate vahel sõlmitud ainuõiguslike turustuskokkulepete peatükk IV punkt 9 on vastuolus KonkS § 4 lg 1 p 1.

12.07.2000 teatas OÜ Hawaii Express, et vastavalt 07.07.2000. a toimunud kohtumisel selgitatule muudab OÜ Hawaii Express oma turustuskokkulepetes punktid, milliste järgi oli võimalik anda jaehindade kohta hinnasoovitusi, teavitades Konkurentsiametit täiendavalt vastavate lepingu lisade allkirjastamisest lepingupartneritega.

 

02.11.2000 edastas OÜ Hawaii Express Konkurentsiametile koopiad edasimüüjatega sõlmitud lepingute lisadest nr 1. Vastavalt nimetatud lepingute lisadele jäeti lepingutest välja punkt nr 9, mille kohaselt tarnija võis anda edasimüüjale hinnasoovitusi viimase poolt kasutatavate jaehindade kohta. Edasimüüjad, kellega sõlmitud lepingute lisad OÜ Hawaii Express Konkurentsiametile esitas, olid järgmised: FIE Andrus Abel (allkirjastatud 30.10.2000), Electrum Trading AS (30.10.2000), OÜ Estem Tehnikakaubad (10.10.2000), OÜ Lõunaratas (04.10.2000), AS Kiviõli Kaubahoov (05.09.2000), Keila TÜ (12.07.2000), OÜ Kerttu Sport (17.10.2000), OÜ Ossirianda (06.11.2000), OÜ Paasmar (12.10.2000), OÜ Rakser Sport (13.10.2000), OÜ Spantal (12.07.2000) ja AS Timeks Top (10.10.2000).

 

KonkS § 5 lg 1 kohaselt kokkulepet või kooskõlastatud tegevust ei loeta vaba ettevõtlust kahjustada võivaks konkurentsivabadust piiravaks, takistavaks, kitsendavaks või moonutavaks, kui kokkulepet sõlmivate või kooskõlastatud tegevust arendavate poolte käivete summaarne osatähtsus ei ole kokkuleppest või kooskõlastatud tegevusest mõjutatud kaubaturul suurem kui viis protsenti.

 

Statistikaameti andmetel imporditi 1999. a esimese kaheksa kuu jooksul Eestisse 53 929 ning eksporditi 2359 jalgratast seega oli netoimport 51 570 jalgratast. Samal perioodil Eestis jalgrattaid ei toodetud. Seega oli nimetatud perioodil jalgrataste turu maht Eestis võrdne netoimpordi mahuga. OÜ Hawaii Express poolt 1999. a esimese kaheksa kuuga müüdud jalgrataste arvu järgi oli OÜ Hawaii Express turuosa jalgrataste kaubaturul ligikaudu 19%.

 

Lähtudes eeltoodust olid OÜ Hawaii Express ja järgmiste ettevõtjate: AS Anome (sõlmitud 05.04.1999), AS Electrum Trading, OÜ Elmosport (25.08.1999), OÜ Estem Tehnikakaubad (20.05.1999), OÜ Lõunaratas (14.05.1999), OÜ Kerttu T&V (30.03.1999), AS Kiviõli Kaubahoov (23.03.1999), OÜ Ossirianda (05.04.1999), OÜ Paasmar (24.05.1999), AS Rakser Sport (28.05.1999), Spantal OÜ, OÜ Sulint (06.05.1999), AS Tallinna Kaubamaja (06.04.1999), AS Timex Top, OÜ TipTop Sport (15.03.1999), OÜ Triin Trans (16.06.1999) vahel sõlmitud kokkulepete tingimused, millega määrati kindlaks edasimüüjate hinnakujundus, vastuolus KonkS § 4 lg 1 p 1; OÜ Hawaii Express ja järgmiste ettevõtjate: AS Anome (05.04.1999), OÜ Spantal, OÜ Triin Trans (16.06.1999) ja OÜ Elmosport (25.08.1999) vahel sõlmitud kokkulepete tingimused, millega piirati edasimüüja territoriaalset müügiõigust, vastuolus KonkS § 4 lg 1 p 3; 28.04.2000 OÜ Hawaii Express ja järgmiste ettevõtjate: AS Elektrum Trading, OÜ Estem Tehnikakaubad, FIE Andrus Abel, OÜ Lõunaratas, AS Kiviõli Kaubahoov, OÜ Kertu Sport, OÜ Ossirianda, OÜ Paasmar, OÜ Rakser Sport, OÜ Spantal, AS Timex Top, ning 06.04.2000 Keila TÜ vahel sõlmitud ainuõiguslikud turustuskokkulepped, soovituslike jaehindade edastamise osas vastuolus KonkS § 4 lg 1 p 1.

Juhtumi menetlemise käigus on OÜ Hawaii Express ja tema edasimüüjate vahel sõlmitud kokkulepete konkurentsivabadust kahjustavad tingimused muudetud ning soovituslike jaehindade süsteemi kasutamine lõpetatud.

Arvestades eeltoodut ja juhindudes konkurentsiseaduse § 4 lg 1 p 1 ja 3; § 40 lg 3 p 2

Otsustan:

Lõpetada juhtumi nr 22/99 menetlemine õiguserikkumise tuvastamisega.

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

Aini Proos
Peadirektori asetäitja

Tagasi