KONKURENTSIAMET

 

Otsus

Tallinn  05.01.2001 nr 1-L

 

Juhtumi nr 15/00 menetlemise lõpetamine

Menetlemise eesmärk

19.07.2000 alustas Konkurentsiamet peadirektori käskkirjaga nr 15-a juhtumi nr 15/00 menetlemise seoses OÜ Oma Takso 10.07.2000 avaldusega. Avalduses soovitakse teada, kas OÜ Fennostar on osutanud OÜ-le Oma Takso kõlvatut konkurentsi.

Juhtumi menetlemise eesmärgiks oli kontrollida võimalikku konkurentsiseaduse § 28 rikkumist OÜ Fennostar poolt.

Konkurentsiamet avaldas ametliku teate juhtumi nr 15/00 menetlemise alustamise kohta ajalehes “Eesti Päevaleht” 28.07.2000 a, milles ühtlasi palus kolmandatel isikutel või nende esindajatel, kellel on asjakohast teavet, teatada sellest Konkurentsiametile. Kolmandatelt isikutelt juhtumiga seotud teavet ei laekunud.

 

Menetlemise subjekt

Käesoleva juhtumi puhul on menetlemise subjektiks OÜ Fennostar.

 

Avalduse sisu

Avalduse esitas OÜ Oma Takso juhatuse esimees Lembit Poolak. Avaldaja väidab, et kaubamärki “Oma Takso” kasutati selle omanike nõusolekuta OÜ Fennostar dispetšerite poolt helistajatele vastates ja OÜ Fennostar taksojuhtide poolt, kes kasutasid klientidega suhtlemisel “Oma Takso” kaubamärgi ja OÜ Fennostar telefoninumbriga visiitkaarte ning OÜ Fennostar poolt taksoteenust pakkuvate autode esiustel, plafoonidel ja printerist väljatrükitaval tšekil. Samuti väidab avaldaja, et OÜ Fennostar juhatuse esimees Kalju Ojamets saatis omal algatusel OÜ Oma Takso kliendiklubi liikmetele teatise “Oma Takso” tellimistelefoni numbri muutusest, kasutades selleks OÜ Oma Takso kliendibaasi, teatisele märgitud telefoninumber kuulub OÜ-le Fennostar. Avaldaja väitel on OÜ Fennostar teenindusdirektor sõlminud 01.06.2000 teeninduslepingu firmaga Skymedia Ltd. taksoteenuste osutamiseks OÜ Fennostar poolt, lepingu punktides 1 ja 2 on kasutatud kaubamärki “Oma Takso” ja sellele on lisatud OÜ Fennostar telefoninumber ja viide “Oma Takso” veebilehele internetis.

 

I Asjaolud

OÜ Oma Takso registreeriti 10.07.1997. OÜ Oma Takso omanikeks olid Lembit Poolak (juhatuse esimees) ja Kalju Ojamets (tegevdirektor). Ettevõtja põhikirjajärgseks tegevuseks oli taksoteenindus, dispetšer- ja renditeenused.

OÜ Oma Takso pakkus teenust “Oma Takso” kaubamärgi all. Nimetatud kaubamärk registreeriti patendiametis 01.10.1997. Kaubamärgitunnistusele on kaubamärgi “Oma Takso” omanikena kantud Lembit Poolak, Kalju Ojamets ja Janika Poolak.

Dispetšerteenistuseks vajalik eetrileping oli sõlmitud OÜ Oma Takso ja Estrola Kaubanduse OÜ vahel. Nimetatud leping lõpetati OÜ Oma Takso tegevdirektor K. Ojametsa poolt 26.05.2000.

OÜ Oma Takso pakkus taksoteenust renditud autodega. Autode rendilepingud olid sõlmitud OÜ Oma Takso ja AS Veho Eesti (rendileandja) vahel. OÜ Oma Takso poolt anti autod juhtidele kasutada eraldi rendilepingu alusel, milles olid kindlaks määratud juhtide poolt ettevõtjale tasutavad rendimaksed. Osal juhtidest tekkisid probleemid rendimaksete tasumisega OÜ-le Oma Takso. Osaühing Oma Takso jäi võlgu autode rendileandja (AS Veho Eesti) ees.

Taksojuhid (autodega) ja dispetšerteenistus lahkusid OÜ-st Oma Takso 2000. a mai lõpus ja OÜ Oma Takso lõpetas teenuste pakkumise peale töötajate lahkumist.

OÜ Fennostar omanik on alates 02.05.2000 Kalju Ojamets, kes omab 100 % OÜ Fennostar osakapitalist. 17.05.2000 lisati osaühingu tegevusalade nimekirja takso- ja operaatorteenused, samast kuupäevast alates on Kalju Ojamets OÜ Fennostar juhatuse liige.

OÜ Fennostar alustas taksoteenuse pakkumisega 01.06.2000, osutades seda “Oma Takso” kaubamärgi all kuni 01.07.2000, mil võeti kasutusele kaubamärk “Pere Takso”. “Pere Takso” kaubamärk registreeriti Patendiametis OÜ Fennostar nimele 01.08.2000. OÜ Oma Takso juhatuse esimees Lembit Poolak töötas OÜ-s Fennostar taksojuhina 01.06.2000 - 01.07.2000 sõlmimata ettevõtjaga ühise tegutsemise lepingut. 28.07.2000. arvati OÜ Oma Takso juhatusest välja senine juhatuse liige Kalju Ojamets.

 

II Õiguslik hinnang

Konkurentsiseaduse (KonkS) § 28 lg 1 p 1 on sätestatud, et kõlvatuks konkurentsiks on vaba ettevõtlust kahjustavad heade kommete ja tavadega vastuolus olevad teod, sealhulgas eksitava teabe avaldamine, avaldamiseks esitamine või tellimine.

KonkS § 29 lg 1 sätestatakse, et eksitav teave on ebatõeste andmete avaldamine või avaldamiseks esitamine või tellimine kas enda või teise samal kaubaturul osaleva ettevõtja või nende kauba kohta, mis võivad ostja tavalise tähelepanelikkuse juures tekitada pakkumisest eksliku mulje.

KonkS § 29 lg 2 sätestatakse, et lõikes 1 nimetatud andmete all mõistetakse eelkõige teavet pakutavate kaupade päritolu, omaduste, valmistamisviisi, hankimisviisi või -allikate, hinna, tariifi, allahindluse, auhindamise, müügipõhjuste ja varude suuruse ning ettevõtja eesõiguste, finantsseisundi ja muude omaduste kohta.

KonkS § 29 lg 3 sätestatakse, et kauba tootja, selle päritolu ja muude omaduste märkimine on eksitav ka juhul, kui kaubal endal, selle pakendil, saatedokumentides või mujal on kasutatud märki, teavet, tunnust või nimetust, mis tavalise tähelepanelikkuse juures võib viia eksitusele kauba valmistamise koha, tootja või kauba omaduste suhtes.

Avaldaja väidab oma avalduses, et kaubamärki “Oma Takso” kasutati selle omanike nõusolekuta OÜ Fennostar dispetšerite poolt, helistajatele vastates ja OÜ Fennostar taksojuhtide poolt, kes kasutasid klientidega suhtlemisel “Oma Takso” kaubamärgi ja OÜ Fennostar telefoninumbriga visiitkaarte ning OÜ Fennostar poolt taksoteenust pakkuvate autode esiustel, plafoonidel ja printerist väljatrükitaval tšekil. Samuti väidab avaldaja, et OÜ Fennostar juhatuse esimees Kalju Ojamets saatis omal algatusel OÜ Oma Takso kliendiklubi liikmetele teatise “Oma Takso” tellimistelefoni numbri muutusest, kasutades selleks OÜ Oma Takso kliendibaasi, teatisele märgitud telefoninumber kuulub OÜ-le Fennostar.

OÜ Fennostar teatas, et kasutas kaubamärki “Oma Takso” kuna Kalju Ojamets, ühena nimetatud kaubamärgi omanikest, andis OÜ-le Fennostar loa kaubamärgi kasutamiseks. Taksoteenust pakkuva ettevõtja dispetšerteenistuse poolt teatati helistajatele kaubamärgi nimi, mille all teenust pakutakse, mitte ettevõtja ärinimi OÜ Fennostar.

Eeltoodust järeldub, et antud juhul ei ole OÜ Fennostar poolt kaubamärgi “Oma Takso” kasutamisel tegemist ebatõeste andmete avaldamisega KonkS § 29 tähenduses, kuna OÜ Fennostar jätkas enda nimel, kaubamärgi “Oma Takso” all tarbijatele sama teenuse osutamist, mida pakkus varem sama kaubamärgi all OÜ Oma Takso. Kuna OÜ Oma Takso lõpetas taksoteenuse pakkumise 2000 aasta mai lõpus ja OÜ Fennostar alustas tegevust 2000 aasta juuni alguses siis ajavahemikul 01.06.2000 – 01.07.2000 pakkus “Oma Takso” kaubamärgi all ainsa ettevõtjana taksoteenust OÜ Fennostar. Samal ajavahemikul töötas OÜ-s Fennostar ka OÜ Oma Takso juhatuse esimees Lembit Poolak.

Avaldaja väitel on OÜ Fennostar teenindusdirektor sõlminud 01.06.2000 teeninduslepingu firmaga Skymedia Ltd. taksoteenuste osutamiseks OÜ Fennostar poolt, lepingu punktides 1 ja 2 on kasutatud kaubamärki “Oma Takso” ja sellele on lisatud OÜ Fennostar telefoninumber ja viide “Oma Takso” veebilehele internetis.

OÜ Fennostar teatas, et on sõlminud teeninduslepinguid erinevate ettevõtjatega. Peale OÜ Oma Takso poolt teenuste pakkumise lõpetamist võisid taksoteenust vajavad ettevõtjad vabalt valida, kellega lepingud sõlmida.

Eeltoodust järeldub, et antud juhul ei ole tegemist eksitava teabe avaldamisega mis võib ostjale jätta pakkumisest eksliku mulje Konks § 29 tähenduses. Tarbija eksitamisega oleks tegemist tegemist juhul kui tarbijal võib tekkida mulje, et teenust pakutakse endiselt OÜ Oma Takso poolt. Kuna OÜ Fennostar oma ärinime ei varja, ei ole tegemist tarbija eksitamisega. OÜ Fennostar ja temalt taksoteenust ostvate ettevõtjate vahelistes kirjalikes teeninduslepingutes on lepingu poolteks märgitud teenust ostev ettevõtja ja OÜ Fennostar.

Käesoleval juhul ei ole kaubamärgi omanikud kindlaks määranud kaubamärgi kasutamist (selle omanike poolt) reguleerivaid tingimusi. Asjaõigusseaduse (AÕS) § 70 lg 3 sätestatakse, et kaasomand on kahele või enamale isikule üheaegselt mõttelistes osades ühises asjas kuuluv omand. AÕS § 71 lg 3 sätestatakse, et kaasomanikul on teiste kaasomanike suhtes oma osale ühises asjas omaniku õigused, arvestades teiste kaasomanike õigusi. AÕS § 68 lg 2 sätestatakse, et omaniku õigused võivad olla kitsendatud ainult seaduse või teiste isikute õigustega. Antud juhul on K. Ojametsa kui kaubamärgi ühe omaniku õigused kitsendatud kaasomanike (L.Poolak ja J.Poolak) õigustega. AÕS § 72 lg 1 sätestatakse, et kaasomanikud valdavad ja kasutavad ühist asja kokkuleppe või kaasomanike enamuse otsuse kohaselt, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas. Antud juhul on tegemist kaasomandi küsimusega, mida lahendatakse tsiviilvaidluse korras.

Lähtudes eeltoodust leiab Konkurentsiamet, et OÜ Fennostar tegevus kaubamärgi “Oma Takso” kasutamisel 01.06 – 01.07.2000 a ei ole vastuolus konkurentsiseaduse §-is 28 sätestatuga.

Arvestades ülaltoodut ja juhindudes konkurentsiseaduse § 40 lg 3 p 1

Otsustan:

lõpetada juhtumi nr 15/00 menetlemine õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul otsusest teada saamisest või päevast, kui isik pidi teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

Aini Proos
Peadirektori asetäitja

 

Tagasi