KONKURENTSIAMET

 

Otsus

Tallinn  22.12.2000 nr 54-L

 

Juhtumi nr 07/00 menetlemise lõpetamine

01.03.2000 alustas Konkurentsiameti peadirektori asetäitja käskkirjaga nr 7-a juhtumi 07/00 menetlemise konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) §39 lg 1 alusel, seoses MTÜ Spordiklubi (edaspidi SK) Motojokker poolt 19.02.2000 esitatud avaldusega. Juhtumi menetlemise eesmärk oli kontrollida Lehti-Maja Eesti AS, AS Eesti Loto ja MTÜ Spordiklubi Kalev tegevuse vastavust KonkS § 4 lg 1 p 4. Ametlik teade juhtumi 07/00 alustamise kohta avaldati Eesti Päevalehes 22. märtsil 2000.a. Kolmandatelt isikutelt juhtumi kohta andmeid ei laekunud.

 

Faktilised asjaolud

Avalduse sisu

MTÜ SK Motojokker pöördus Lehti-Maja Eesti AS poole, kuna soovis temale kuuluvates müügikohtades turustada kiirloterii "Kolmikloto" pileteid. Avaldaja sõnul soovitas Lehti-Maja Eesti AS sellise taotluse esitada AS-le Eesti Loto, mida MTÜ SK Motojokker ka tegi. AS Eesti Loto vastas MTÜ SK Motojokker koostööpakkumisele "Kolmikloto" turustamiseks Lehti-Maja Eesti AS müügivõrgus, et seda ei peeta hetkel võimalikuks. Kuna avaldaja informatsiooni kohaselt on AS Eesti Loto ja Lehti-Maja Eesti AS näol tegemist kahe erineva ettevõttega ning Lehti-Maja Eesti AS müügivõrgus turustatakse ainult AS Eesti Loto ja MTÜ ESS Kalev loteriipileteid, kahtlustab avaldaja nende vahel sõlmitud konkurentsivabadust kahjustavat lepingut teistele loteriikorraldajatele juurdepääsu piiramiseks kaubaturule.

Juhtumi menetlemise käigus selgus:

11.06.1998 sõlmisid AS Eesti Loto ja Lehti-Maja Eesti AS kiirloterii agendilepingu, mille alusel toimub AS Eesti Loto kiirloteriide müügile andmine Lehti-Maja Eesti AS müügivõrku.

08.11.1999 pöördus Lehti-Maja Eesti AS kirjaliku ettepanekuga AS-i Eesti Loto poole, et viimane asuks Lehti-Maja Eesti AS müügivõrku vahendama kiirloteriisid "Kultuuriloto" (korraldaja MTÜ Eesti Kultuurifond) ning "Kalev-Sprinti" (korraldaja MTÜ ESS Kalev). Põhjendusena toodi soov pakkuda Lehti-Maja Eesti AS-le kuuluvas R-Kioskite müügiketis tarbijale võimalikult laia tootesortimenti ja AS Eesti Loto kogemusi lototoodete logistika vallas.

15.11.1999 vastas AS Eesti Loto juhatuse esimees Sven Kolga eelpoolmainitud kirjale ja võttis ettepaneku põhimõtteliselt vastu. Pidas aga seoses sellega vajalikuks koos Lehti-Maja Eesti AS-iga välja töötada arvelduse logistika skeem ja lepingutingimused vahendatavatele ettevõtjatele.

30.12.1999 saatis MTÜ SK Motojokker juhataja Tiit Õun AS-le Eesti Loto faksi, milles avaldas soovi turustada kiirloteriid "Kolmikloto" Lehti-Maja Eesti AS müügivõrgus läbi AS Eesti Loto.

30.12.1999 saatis AS-i Eesti Loto juhatuse esimees Sven Kolga MTÜ-le SK Motojokker faksi, milles teatas, et vastusena MTÜ SK Motojokker pöördumisele turustada kiirloterii “Kolmikloto” pileteid Lehti-Maja Eesti AS müügivõrgus, asusid nad läbirääkimistele Lehti-Maja Eesti AS-ga. Ühtlasi saatis AS Eesti Loto ka ettevalmistatud võimaliku lepinguprojekti, millele ootas täiendusi ja ettepanekuid.

06.01.2000 saatis MTÜ SK Motojokker juhataja Tiit Õun AS-le Eesti Loto kirjaliku koostööpakkumise, milles tutvustati kiirloteriid "Kolmikloto" ja selle korraldamise tingimusi.

24.01.2000 sõlmisid AS Eesti Loto ja MTÜ ESS Kalev koostöölepingu MTÜ ESS Kalev kiirloteriipiletite müügileandmiseks Lehti-Maja Eesti AS müügivõrku, vastavalt AS-i Eesti Loto ja Lehti-Maja Eesti AS-i vahel 11.06.1998.a sõlmitud agendilepingu tingimustele.

26.01.2000 sõlmisid AS Eesti Loto ja MTÜ Eesti Kultuurifond koostöölepingu MTÜ Eesti Kultuurifond kiirloteriipiletite müügileandmiseks Lehti-Maja Eesti AS müügivõrku, vastavalt AS-i Eesti Loto ja Lehti-Maja Eesti AS-i vahel 11.06.1998.a sõlmitud agendilepingu tingimustele.

27.01.2000 teatas AS Eesti Loto juhatuse esimees Sven Kolga oma vastukirjas MTÜ-le SK Motojokker, et läbirääkimistel Lehti-Maja Eesti AS-ga ei peetud hetkel võimalikuks "Kolmikloto" turustamist Lehti-Maja Eesti AS müügiketis.

Õiguslik hinnang

KonkS § 3 lg 1 kohaselt rakendatakse konkurentsiseadust kaubaturul osalevate või osaleda soovivate isikute vahelise konkurentsivabaduse kaitseks. Kaubaturg on hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Käesoleva juhtumi puhul on kaubaturuks kiirloteriide turustusturg kogu Eesti territooriumil. Nimetatud kaubaturul osalevad omavahel konkureerivad kiirloteriikorraldajad, viimastega vahendusteenuse lepingu kaudu seotud ettevõtjad ning otseselt kiirloteriisid levitavad / müüvad jaemüüjad. Kaubaturul käibivaks kaubaks on kiirloteriipiletid. Kaubaturg on piiritletud vaid kiirloteriidega seetõttu, et loteriiseaduse § 2 1 alusel jagunevad loteriid tarbimisomaduste ja realiseerimistingimuste erinevuste järgi kolmeks liigiks: klassikaliseks loteriiks, kiirloteriiks ja arvloteriiks.

Seisuga 27.04.2000 tegutsesid kiirloteriide turustusturul järgmised ettevõtjad:

Loteriikorraldajad

Vahendajad

Jaemüüjad

1. AS Eesti Loto

1. AS Eesti Loto

1. AS Eesti Post

2. MTÜ Eesti Kultuurifond

2. MTÜ Vendo

2. Lehti-Maja Eesti AS

3. MTÜ Fortuuna

3. OÜ Vanem VS

3. AS Eesti Loto

4. MTÜ ESS Kalev

4. Ecorex Kaubandus OÜ

4. kauplused

5. MTÜ Vanemuise Selts

 

5. müügipunktid

6. MTÜ Spordiklubi Motojokker

 

6. kioskid

7. füüsilisest isikust ettevõtjad

1999.aastal olid kaks suurimat ettevõtjat Eestis, kelle jaemüügivõrgus kiirloteriipileteid turustati, Lehti-Maja Eesti AS ja AS Eesti Post. Nimetatud ettevõtjate turuosa kiirloteriide turustusturul oli mõlemal ligikaudu 14%.

Vastavalt KonkS § 13 lg 1 on kaubaturgu valitsevaks ettevõtjaks ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle majanduslik positsioon võimaldab tal antud kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Arvestades ülaltoodut, ei ole Lehti-Maja Eesti AS kiirloteriide turustusturgu valitsev ettevõtja, sest nimetatud ettevõtja turuosa antud kaubaturul on ligikaudu 14% ning see ei võimalda tal tegutseda antud kaubaturul arvestataval määral konkurentidest sõltumatult.

 

KonkS § 4 lg 1 kohaselt on leping, muu tehing ja kokkulepe (edaspidi kokkulepe) või kooskõlastatud tegevus, mis on vaba ettevõtlust kahjustava ja konkurentsivabadust piirava, takistava, kitsendava või moonutava eesmärgi või tagajärjega, keelatud. KonkS § 4 lg 1 p 4 kohaselt loetakse nimetatud kokkulepet või tegevust konkurentsivabadust kahjustavaks, kui sellega otseselt või kaudselt piiratakse kolmanda isiku kaubaturule pääsu.

KonkS § 5 lg 1 sätestab, et kokkulepet või kooskõlastatud tegevust ei loeta vaba ettevõtlust kahjustada võivaks konkurentsivabadust piiravaks, takistavaks, kitsendavaks või moonutavaks, kui kokkulepet sõlmivate või kooskõlastatud tegevust arendavate poolte käivete summaarne osatähtsus ei ole kokkuleppest või kooskõlastatud tegevusest mõjutatud kaubaturul suurem kui viis protsenti. Kuna Lehti-Maja Eesti AS osatähtsus kiirloteriide turustusturul oli ligikaudu 14%, siis antud säte käesolevale juhtumile ei kohaldu.

11.06.1998 sõlmisid AS Eesti Loto ja Lehti-Maja Eesti AS (agent) kiirloterii agendilepingu. Nimetatud lepingu analüüsimisel selgus, et AS Eesti Loto ja Lehti-Maja Eesti AS vahel sõlmitud leping on oma sisult käsundusleping. Kehtiva ENSV tsiviilkoodeksi § 394 lg 1 kohaselt kohustub käsunduslepingu järgi üks pool (volinik) teostama teise poole (volitaja) arvel ja nimel teatavaid juriidilisi tegusid ning lg 2 kohaselt on volitaja kohustatud volinikule tasu maksma, kui tasu maksmine on seaduse või lepinguga ette nähtud.

AS Eesti Loto ja Lehti-Maja Eesti AS vahel sõlmitud agendileping ei piira Lehti-Maja Eesti AS-i võimalust müüa ka teisi kiirloteriisid. Lehti-Maja Eesti AS teatas oma 27.03.2000 vastuskirjas Konkurentsiametile, et Lehti-Maja Eesti AS tutvustab oma kaubavaliku põhimõtteid ja skeemi olemasolevatele ja potentsiaalsetele uutele koostööpartneritele üks kord aastas ning toodete tarnijatega tehakse tavaliselt aastased lepingud. Kuna Lehti – Maja Eesti AS soovib pakkuda klientidele võimalikult laia toodete valikut, siis koostatakse sortiment iga kaubagrupi turuliidrite hulka kuuluvatest tuntud margitoodetest. Turusituatsiooni hindamiseks kasutab Lehti-Maja Eesti AS lisaks oma müügistatistikale AS-ide Profindex ja AC Nilsen Eesti monitooringute andmeid.

1999.a valis Lehti-Maja Eesti AS välja ja soovis turustada 2000. aastal kiirloteriisid “Kultuuriloto” ja “Kalev-Sprint”. 08.11.1999 tegi Lehti-Maja Eesti AS ettepaneku AS-le Eesti Loto, et viimane hakkaks teiste loteriide vahendajaks vastavalt agendilepingus sätestatud tingimustele. Vahendaja kasutamise põhjustena toodi logistika keerukust ja erinevust tavatoodetest. AS Eesti Loto valiti vahendajaks arvestades ettevõtja kogemusi ja oskusi lototoodete logistika ja müügi organiseerimisel. Kuna Lehti-Maja AS valis vahendajaks AS Eesti Loto, siis sõlmis AS Eesti Loto kui vahendaja lepingud Lehti-Maja Eesti AS-i poolt välja valitud kiirloteriide korraldajatega. Seega osutab AS Eesti Loto logistika teenust Lehti-Maja Eesti AS-ile, mida kinnitab ka Lehti-Maja Eesti AS oma 27.03.2000 vastuskirjas Konkurentsiametile, millest selgub, et AS Eesti Loto ei osale müügipunktides turustatavate lototoodete müügile võtmise otsustamises, kuna sortimendi koostamine toimub ülalkirjeldatud viisil.

Vastavalt MTÜ SK Motojokker 30.12.1999 pöördumisele AS-i Eesti Loto, milles sooviti turustada “Kolmikloto” loteriipileteid Lehti-Maja Eesti AS müügikioskites, vastati, et AS Eesti Loto on asunud läbirääkimistele Lehti-Maja Eesti AS-iga. 27.01.2000 teatas AS Eesti Loto MTÜ-le SK Motojokker, et läbirääkimistel Lehti-Maja Eesti AS-ga leiti, et hetkel ei peeta võimalikuks “Kolmikloto” turustamist Lehti-Maja Eesti AS müügikioskites. Seega ei otsustanud AS Eesti Loto loteriipiletite müügivõimaluse üle Lehti-Maja Eesti AS-i müügikioskites.

MTÜ Vanemuise Selts, MTÜ Fortuuna ja MTÜ Vendo poolt Konkurentsiametile saadetud vastustest nähtub, et loteriikorraldajad ja -vahendajad peavad läbirääkimisi Lehti-Maja Eesti AS-ga ning Lehti-Maja Eesti AS-i müügivõrgus kiirloteriipiletite mitteturustamise otsused on teinud Lehti-Maja Eesti AS ning selliselt ka loteriipileteid turustada soovivaid ettevõtjaid teavitanud. MTÜ Bristol vastas, et kiirloterii “Õnne 13” turustamise osas on läbirääkimised Lehti –Maja Eesti AS-ga pooleli.

Seega Lehti-Maja Eesti AS-i ja AS Eesti Loto vahel sõlmitud kokkulepe, et teiste loteriikorraldajate loteriipiletite vahendamine Lehti-Maja Eesti AS-i toimub läbi AS Eesti Loto, ei ole konkurentsivabadust kahjustav KonkS § 4 lg 1 p 4 mõttes, kuna nimetatud kokkuleppega ei piira kokkuleppe sõlminud ettevõtjad teiste isikute kaubaturule pääsu, sest Lehti-Maja Eesti AS otsustab ise oma sortimendi valiku üle ja AS Eesti Loto osutab vahendus/logistika teenust.

Arvestades eeltoodut ja juhindudes konkurentsiseaduse § 40 lg 3 p1

otsustan:

Lõpetada juhtumi nr 07/00 menetlemine õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Käesolevale otsusele saab esitada Halduskohtumenetluse seadustiku § 9 kohaselt kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul otsusest teada saamisest või päevast, kui isik pidi sellest teada saama.

Aini Proos
Peadirektori asetäitja

 

Tagasi