Valdkonna tutvustus

Konkurentsiamet kontrollib ettevõtjate koondumisi kõikides majandusvaldkondades.
Koondumiste kontrolli eesmärk

Koondumiste kontrolli eesmärk on hinnata konkurentsiõiguslikke mõjusid ja eelkõige ära hoida turgu valitseva seisundi tekkimine või tugevnemine, mille kaudu võidakse takistada tõhusat konkurentsi kaubaturul või selle olulisel osal. Selleks, et turumajandus toimiks optimaalselt, on konkurentsiõiguses kehtestatud reeglid, mis võimaldavad läbi koondumiste kontrolli säilitada konkurentsi toimimist soodustavaid turustruktuure ning tõhusat konkurentsi kaubaturul.

Konkurentsiamet kontrollib ettevõtjate koondumisi, mille osaliste eelnenud majandusaasta käibed ületavad Eestis kokku 6 000 000 eurot ja vähemalt kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 000 000 eurot. Koondumise osalise käive arvutatakse vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määrusega nr 68 kehtestatud käibe arvutamise juhendile. Koondumist, mida peab kontrollima Konkurentsiamet, ei või jõustada enne, kui on tehtud koondumist lubav otsus.

Koondumiste menetlemine

Koondumisele hinnangu andmisel lähtub amet vajadusest säilitada ja arendada konkurentsi, võttes seejuures arvesse kaubaturgude struktuuri ning tegelikku ja potentsiaalset konkurentsi kaubaturul.

30 kalendripäeva jooksul alates koondumise teate esitamisest teeb Konkurentsiamet ühe järgmistest otsustest:

 • loa andmise otsuse
 • täiendava menetluse alustamise otsuse
 • otsuse, kui tegemist ei ole koondumisega
 • otsuse, kui koondumist ei kontrollita
 • lõpetab menetluse otsusega, kui koondumise osalised loobuvad koondumisest

Täiendava menetluse käigus teeb amet nelja kuu jooksul täiendava menetluse algusest arvates ühe järgmistest otsustest:

 • annab koondumiseks loa
 • keelab koondumise
 • lõpetab menetluse, kui koondumise osalised loobuvad koondumisest
Mis on koondumine?
 • .... eelnevalt iseseisvalt tegutsenud ettevõtjate ühinemine äriseadustiku tähenduses või ettevõtjate osade ühendamine
 • .... ettevõtja poolt valitseva mõju omandamine teise ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle
 • ... ettevõtjate poolt ühiselt valitseva mõju omandamine teise ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle (sh uue ettevõtja moodustamine, kelle äritegevus on kavandatud pikaajaliseks ja iseseisvaks)
 • ... füüsilise isiku poolt, kes juba omab vähemalt ühe ettevõtja üle valitsevat mõju, valitseva mõju omandamine teise ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle
 • ... mitme füüsilise isiku poolt, kes juba omavad vähemalt ühe ettevõtja üle valitsevat mõju, ühiselt valitseva mõju omandamine teise ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle (sh uue ettevõtja moodustamine, kelle äritegevus on kavandatud pikaajaliseks ja iseseisvaks)

Viimati uuendatud: 12.01.2024