Leebusprogramm

Leebusprogrammi kaudu võivad ettevõtjad, kes on osalenud konkurentsi kahjustavas kokkuleppes ja esitavad selle kohta ametile piisavalt informatsiooni, saada täieliku või osalise vabastuse karistusest.
Leebusprogrammi eesmärk

Leebusprogramm tähendab, et isikul, kes osaleb karistusseadustiku § 400 alusel kuriteona karistatavas konkurentsi kahjustavas kokkuleppes, kooskõlastatud tegevuses või ettevõtjate ühenduse otsuses, on võimalik vabaneda vastutusest või saada karistuse märkimisväärset vähendamist juhul, kui isik esitab esimesena Konkurentsiametile leebuse kohaldamise avalduse. Selline osalise enda ülestunnistus ja tõendite esitamine aitab oluliselt kaasa kartellide esialgsele tuvastamisele ning hilisemale tõendamisele.

Õigusaktid
Kontakt 

Leebusega seotud küsimuste korral helistada tööpäevadel kell 9–16 infotelefonil 667 2423 või saada e-kiri [email protected].

Konkurentsi kahjustava kokkuleppe, kooskõlastatud tegevuse või ühenduse otsuse osaline võib esitada Konkurentsiametile leebuse kohaldamise taotluse viisil, mis võimaldab kirjalikku taasesitamist ning taotluse Konkurentsiametile laekumise kuupäeva ja kellaaja fikseerimist. Elektrooniliselt saab leebuse esitamise taotluse esitada e-posti aadressile [email protected]. Kirjalikult esitatud leebuse kohaldamise taotluse esitamise kuupäev ja kellaaeg fikseeritakse Konkurentsiametis.

Leebuse kohaldamise taotluse võib esitada füüsiline isik oma nimel või juriidilise isiku esindaja juriidilise isiku nimel. Leebusetaotlejaks olev juriidiline isik võib põhjendatult välistada leebuse kohaldamise taotluses kindla juriidilise isikuga seotud füüsilised isikud (juriidilise isiku esindaja, liige, osanik, aktsionär, juhtimis- või järelevalveorgani liige, töötaja, endine töötaja), kellele leebust ei kohaldata.

Konkurentsiamet kinnitab leebusetaotlejale viivituseta leebuse kohaldamise taotluse kättesaamist, märkides täpse aja, millal see Konkurentsiametile laekus, ja edastab taotluse koos lisadega Riigiprokuratuurile. Saades Konkurentsiametilt teate leebuse kohaldamise taotluse kohta, kooskõlastab Riigiprokuratuur leebusetaotleja edasise tegevuse uurimisasutuse ja leebusetaotlejaga. Prokuratuur võib anda leebusetaotlejale kuni ühekuulise tähtaja tõendite esitamiseks.

Leebuse kohaldamise üle otsustab Riigiprokuratuur. Riigiprokuratuuri määrusega lõpetatakse kriminaalmenetlus leebuse kohaldamise tingimusi täitva leebusetaotleja üle, kes on esimesena esitanud leebuse kohaldamise taotluse, milles sisalduv karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuriteole viitav teave võimaldab alustada kriminaalmenetlust. Kui kriminaalmenetlust on konkurentsi kahjustava koostööga seoses alustatud enne leebuse kohaldamise taotluse esitamist, lõpetatakse kriminaalmenetlus Riigiprokuratuuri määrusega leebuse kohaldamise tingimusi täitva leebusetaotleja üle, kes on esitanud esimesena leebuse kohaldamise taotluse koos tõenditega, mis prokuratuuri hinnangul aitavad oluliselt kaasa süüdistuse esitamisele.

Leebusetaotleja üle, kes täidab leebuse kohaldamise tingimusi, kuid ei ole esimesena esitanud leebuse kohaldamise taotlust, saab kohaldada karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuriteo eest mõistetavat karistuse vähendamist proportsionaalselt isikult kriminaalmenetluses saadud abiga.

 • taotleja nimi, isikukood, sünniaeg või registreerimisnumber, aadress ja muud kontaktandmed;
 • identifitseerimist võimaldavad andmed teiste isikute kohta, kes osalevad karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuriteos;
 • karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuriteo põhjalik kirjeldus, sealhulgas andmed mõjutatud kaupade kohta, rikkumise geograafiline ulatus ning rikkumise aeg ja viis;
 • kõik leebusetaotlejale kättesaadavad ja teadaolevad tõendid karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuriteo kohta. Kui tõendite esitamine koos taotlusega ei ole tehniliselt võimalik, võib need esitada viivituseta muul viisil. Kui tõendite kohene esitamine ei ole võimalik, loetakse küllaldaseks tõendite kirjelduse esitamine koos tõendite asukoha teatamisega. Riigiprokuratuur võib anda leebusetaotlejale kuni ühekuulise tähtaja tõendite esitamiseks;
 • andmed teiste konkurentsiasutuste või muude asutuste kohta, kellele leebusetaotleja on esitanud leebuse kohaldamise taotluse või kellele ta kavatseb selle esitada.
Leebuse kohaldamise tingimused

 • Leebuse kohaldamise taotlus on esitatud taotleja enda algatusel ja see sisaldab kõiki kohustuslikke andmeid.

 • Leebusetaotleja lõpetab prokuratuuriga kooskõlastatult osalemise karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuriteotunnustele vastava teo toimepanemises, välja arvatud juhul, kui ta kaasatakse jälitustoimingusse.
 • Prokuratuuri antud tingimustel avaldab leebusetaotleja ja teeb võimaluse korral täielikult, avameelselt ja moonutusteta kättesaadavaks kõik talle teada olevad tõendid karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuriteo kohta.
 • Leebusetaotleja teeb oma kulul täielikku ja heauskset koostööd uurimisasutuste ja prokuratuuriga kuni karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuriteo menetluse lõpuni.
 • Leebusetaotleja ei ole kallutanud teisi isikuid karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuritegu toime panema ega juhtinud kuriteo ettevalmistamist või toimepanemist.
 • Leebusetaotleja ei ole enne ega pärast leebuse kohaldamise taotluse esitamist pahauskselt hävitanud ega kõrvale toimetanud karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuriteo menetluses asjakohaseid tõendeid ega avaldanud prokuratuuri loata leebuse kohaldamise taotluse või kriminaalmenetluse asjaolusid.

Kui Konkurentsiamet ja Riigiprokuratuur on pärast leebusetaotleja vahendusel saadud tõendite hindamist leidnud, et leebuse kohaldamiseks ei ole alust, teatab prokuratuur leebusetaotlejale taotluse tagasilükkamisest.

Kui isiku suhtes määrusega kriminaalmenetluse lõpetamist ilmnevad asjaolud, mis ei võimalda leebust kohaldada, võib Riigiprokuratuur oma määrusega menetluse leebusetaotleja üle uuendada.

Viimati uuendatud: 03.01.2024