Valdkonna tutvustus

Konkurentsijärelevalve tegeleb konkurentsi kahjustavate kokkulepete ja turgu valitsevat seisundit omavate ettevõtjate kuritarvitustega.
Konkurentsijärelevalve eesmärk 

Konkurentsijärelevalve eesmärk on tagada aus konkurents ja kaitsta kogu turgu. Peamine osa tööst on suunatud konkurentsiseaduse rikkumiste tuvastamisele. Konkurentsiseadusega on reguleeritud peamiselt ettevõtjate tegevus. Konkurentsireeglite eesmärk on kõrvaldada konkurentsipiirangud. Konkurentsiteenistuse järelevalveosakond tegeleb konkurentsi kahjustavate kokkulepete ja turgu valitsevat seisundit omavate ettevõtjate tegevust puudutavate juhtumite lahendamisega. Eesti õiguskorrast tulenevalt tähendab see Konkurentsiameti jaoks nii kriminaal-, väärteo- kui ka haldusmenetluste läbiviimist. Lisaks analüüsitakse konkurentsiolukorda eri majandussektorites ja tehakse valdkonna eest vastutavatele ministeeriumitele ettepanekuid konkurentsiolukorra parandamiseks.

Ettevõtjate keelatud kokkulepped
 • Konkurentide kokkulepped või koostöö (nt ettevõtjate koostöö riigihangetel või informatsioonivahetus)
 • Eri tasandil tegutsevate ettevõtjate (nt tarnija ja jaemüüja) kokkulepped (nt turustuskokkulepetes sisalduvad piirangud)
 • Ettevõtjate ühenduste ja liitude konkurentsi piirav tegevus
Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine

Konkurentsiseaduse järgi on turgu valitsevas seisundis ettevõtja, kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu valitseva seisundi omamist eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40% käibest. Turgu valitseva seisundi omamine ei ole keelatud, keelatud on seisundi kuritarvitamine, mis võib seisneda näiteks:

 • liiga kõrgete või liiga madalate hindade küsimises;
 • objektiivse põhjenduseta ostmisest või tarnimisest keeldumises;
 • äripartnerite ebavõrdses kohtlemises (k.a allahindlused).
Hangetega seotud konkurentsi kahjustavad pakkumised

OECD on välja töötanud juhendi (Juhend konkurentsi kahjustavate kokkulepetega võitlemiseks riigihangete läbiviimisel, 2009) riigihangete läbiviimisel konkurentsi kahjustavate kokkulepetega (pakkumismahhinatsioonidega) võitlemiseks. Nimetatud pakkumismahhinatsioonide tuvastamine on oluline ka Eestis, mistõttu avaldab amet dokumendist tõlke. Juhend selgitab, millised on levinumad pakkumismahhinatsioonide vormid (pakkumuste roteeruv esitamine, turu jagamine jne), millised turu tingimused soodustavad pakkumismahhinatsioonide esinemist, mida hankemenetluse korraldamisel tähele panna ja milliste tunnuste abil pakkumismahhinatsioone tuvastada.

Õigusaktid, kasulikud viited

 • Artikkel 101 (keelatud lepingud ja kooskõlastatud tegevuse keeld)
 • Artikkel 102  (turgu valitseva seisundi kuritarvitamise keeld)
 • Artiklid 103–105 (sätestavad konkurentsieeskirjade rakendamise)
 • Artikkel 106 (avalikud ettevõtjad ning eri- ja ainuõigused)
 • Artiklid 107–109 (riigiabi)

Lisainformatsiooni Euroopa Liidu konkurentsipoliitika kohta leiab Euroopa Komisjoni Konkurentsi Peadirektoraadi kodulehelt.

Viimati uuendatud: 03.01.2024