KKK

Siit leiab vastused valdkonna kohta sagedamini esitatud küsimustele.

Ettevõtjaks loetakse äriühingut, füüsilisest isikust ettevõtjat, muud majandus- või kutsetegevuses osalevat isikut, juriidiliseks isikuks mitteolevat ühendust või ettevõtja huvides tegelevat isikut. Ka avalik-õiguslikke ülesandeid täitvale isikule, riigile ja kohaliku omavalitsuse üksusele võidakse kohaldada ettevõtjate kohta käivat regulatsiooni, kui nad pakuvad sarnaselt ettevõtjatega kaubaturul tooteid või teenuseid.

Ettevõtjate konkurentsi kahjustav koostöö on konkurentsi kahjustava eesmärgi või tagajärjega ettevõtjatevaheline kokkulepe, kooskõlastatud tegevus ja ettevõtjate ühenduse otsus.

Konkurentsi kahjustavaks koostööks loetakse näiteks ettevõtjate poolt oma äripartnerite või klientide (sh lõpptarbijate) suhtes rakendatavate toote või teenuse hindade kindlaksmääramist, kokkulepet, millisel territooriumil ettevõtjad tegutsevad ja millistele kliendigruppidele nad võivad oma toodet müüa. Samuti loetakse konkurentsi kahjustavaks koostööks nt hinnamuutusi puudutava teabe vahetamist ja kokkulepet äripartnerite vahel või klientide diskrimineerimist.

Toote või teenuse kohta kasutatakse konkurentsiseaduses mõistet „kaup“. Ühe kaubaturu moodustavad ostja (ettevõtja, klient, lõpptarbija) seisukohast hinna, kvaliteedi, kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest omavahel asendatavad kaubad. Näiteks, leiva- ja saiatooted ei asu piimatoodetega samal kaubaturul, kuna need ei ole tarbija jaoks omavahel asendatavad.

Omavahel asendatavad kaubad on tihedalt seotud käibimise alaga, mis tähendab, et ostjal on võimalik ligilähedaste kulutustega ja oluliste täiendavate pingutustega osta seda kaupa mingi kindla territooriumi piires. Sõltuvalt kaubast võib selle käibimise alaks olla osa Eesti territooriumist, kogu Eesti või mitme riigi territoorium.

Turgu valitsevat seisundit omab üks ettevõtja või mitu ettevõtjat, kellele kuulub vähemalt 40% turust ning kes saavad seetõttu konkreetsel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Kui ettevõtjale kuulub ligi 100% turust, siis omab ta sellel turul monopoolset seisundit. Turgu valitsevat seisundit omavad ka ettevõtjad, kellele riik või kohalik omavalitsus on andnud kindlaksmääratud turul eelise võrreldes teiste ettevõtjatega (nt prügiveo- või vee-ettevõtja). Turgu valitseva seisundi omamine on lubatud, kuid selle kuritarvitamine on keelatud.

Turgu valitsevat seisundit omav ettevõtja ei tohi kehtestada ebaõiglasi ostu- või müügitingimusi, piirata tootmist, teenindamist või kaubaturgu, siduda kauba ostu või müüki kokkuleppega mitteseotud kohustustega, kohelda oma äripartnereid või kliente ebavõrdselt või keelduda põhjendamatult kauba ostmisest või müümisest.

Mõistega „kartell“ tähistatakse konkurentsialases kirjanduses ühte osa konkurentsi kahjustavast koostööst. Kartell hõlmab konkurentide vahelisi (horisontaalseid) kokkuleppeid ja kooskõlastatud tegevusi, mille eesmärgiks on kahjustada konkurentsi ostu- või müügihindade kindlaksmääramise, tootmise või müügikoguste piiramise või kaubaturgude jagamise kaudu.

Viimati uuendatud: 03.01.2024