EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Avalik konsultatsioon Elering AS-i gaasi ülepiirilise ülekandeteenuse tüüptingimuste punktide 4.14.3 (b) ja 4.15 muutmise kohta.

Elering AS on esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks muudatused gaasi ülepiirilise ülekandeteenuse tüüptingimustele, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 13.04.2018 otsusega nr 7-10/2018-013.

Muudatuste vajadus on tingitud asjaolust, et Eleringi 12.04.2017 juhatuse otsuse kohaselt sõlmis Elering „Implicit Allocation Service Contract No 1.1- 4/2017/181“ UAB Get Baltic´ga, mille eesmärgiks oli gaasiturgude tihedam integreerimine kasutades võimsuste jaotamist kaudsel (implicit) meetodil (ICA model) riikidevaheliselt lühiajaliste (järgmise-päeva) toodetega kauplemiseks. UAB Get Baltic 9.03.2018 e-kirjaga Balti süsteemihalduritele tegi ettepaneku rakendada kaudset meetodit ka päevasiseste turgude ühendamiseks alates 2.07.2018 ilma täiendava süsteemihaldurite poolse investeeringuta.

Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare Elering AS-i poolt kooskõlastamiseks esitatud tüüptingimuste punktidele 4.14.3 (b) ja 4.15 hiljemalt 14.05.2018 aadressil info@konkurentsiamet.ee.

Uue menetluse raames on Elering AS avaldanud soovi punktide 14.14.3 (b) ja 4.15 muutmiseks järgnevas sõnastuses:

4.14.3. Järgmise päeva võimsuse jaotamisel kaudsel jaotamismeetodil lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

b) Võrguettevõtja annab kaudsel jaotamismeetodil jaotamiseks vähemalt 80 protsenti Karksi asjaomase punkti vabast järgmise päeva ülekandevõimsusest. Sellest vähemalt kolm (3) tööpäeva ette teatades on võrguettevõtjal õigus kaudseks jaotamiseks antavat võimsust suurendada kuni 90 protsendini või vähendada kuni 15 protsendini vabast järgmise päeva võimsusest;
4.15. Päevasisese ülekandevõimsuse jaotamise põhimõtted:
4.15.1. Päevasisese võimsusena jaotab võrguettevõtja kogu olemasoleva tehnilise ülekandevõimsuse, mida ei ole jaotatud eelnevatel perioodidel.
4.15.2. Eesti ja Läti vahelises Karksi asjaomases punktis jaotatakse päevasisene ülekandevõimsus kasutades esmajärjekorras punktis 4.15.3.(b) toodud mahus kaudset jaotamismeetodit ning ülejäänud vaba ülekandevõimsus jaotatakse kasutades punktis 4.15.4. kirjeldatud pro-rata jaotamismeetodit. Kõigis ülejäänud punktides kasutatakse vaid pro-rata meetodit.
4.15.3. Päevasisese võimsuse jaotamisel kaudsel jaotamismeetodil lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
a) Ülekandevõimsuse kaudne jaotamine toimub võrguettevõtjaga vastavat lepingut omava gaasibörsi poolt, kes avaldab võrguettevõtja poolt jaotamiseks antud ülekandevõimsuse kogused oma veebilehel;
b) Võrguettevõtja annab kaudsel jaotamismeetodil jaotamiseks vähemalt 65 protsenti Karksi asjaomase punkti vabast päevasisesest ülekandevõimsusest. Sellest vähemalt kolm (3) tööpäeva ette teatades on võrguettevõtjal õigus kaudseks jaotamiseks antavat võimsust suurendada kuni 90 protsendini või vähendada kuni 15 protsendini vabast päevasisesest võimsusest;
c) Kaudseks jaotamiseks antava ülekandevõimsuse koguse määramisel lähtuvad Eesti ja Läti süsteemihaldurid väiksema koguse reeglist;
d) Süsteemihaldurid arvutavad päevasisese olemasoleva ülekandevõimsuse koguse võttes aluseks eelnevalt jaotatud ülekandevõimsuse ja gaasisüsteemi olukorra ning annavad kaudseks jaotamiseks antava ülekandevõimsuse gaasibörsile iga päev kell 9.30 gaasipäeva kohta;
e) Päevasisese ülekandevõimsuse kaudne jaotamine toimub gaasipäeval alates kella 10.00 kuni kella 14.00;
f) Gaasibörs esitab kaudsel meetodil jaotatud päevasisese ülekandevõimsuse kogused võrguettevõtjale iga päev hiljemalt kell 14.15 gaasipäeva kohta ning tagastab kogu jaotamata jäänud võimsuse võrguettevõtjale;
g) Kogu päevasisese võimsuse, mida ei jaotata kasutades kaudse võimsuse meetodit, jaotab võrguettevõtja vastavalt käesolevate tüüptingimuste punktidele 4.15.4.
4.15.4. Päevasisese võimsuse jaotamisel pro-rata jaotamismeetodil lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
a) Päevasisese võimsuse reserveerimisavaldus esitatakse bilansiplaani muudatusega veebiplatvormi vahendusel, (kuhu lepingu sõlminud võrgu kasutaja volitatud esindaja saab sisse logida personaalse kasutajanime ja parooliga) või võrguettevõtja avaldatud bilansiplaani vormil e-posti teel. Kui võrgu kasutaja ei ole võrguettevõtjaga sõlminud bilansilepingut, reserveerib võrgu kasutaja päevasisese võimsuse oma bilansihalduri vahendusel.
b) Kui võrgu kasutaja ei ole varasemalt reserveerinud võimsust kõigi esitatud muudetud bilansiplaanis soovitud tarnete tegemiseks asjaomastes sisend-väljund punktides, käsitletakse bilansiplaani muudatust puudujääva ülekandevõimsuse reserveerimisavaldusena.
c) Päevasisese ülekandevõimsuse reserveerimisavalduse esitamise aeg algab D-1 bilansiplaani kinnitamisel ja lõppeb kaks (2) tundi enne gaasipäeva lõppu..
d) Päevasisese võimsuse reserveerimisavaldusele vastab võrguettevõtja bilansiplaani muudatuse kinnitamisega hiljemalt kahe (2) tunni jooksul peale avalduse esitamist. Kui võrguettevõtja ei kinnita ülekandevõimsuse reserveerimisavaldust kahe (2) tunni jooksul, on reserveerimisavaldus tagasi lükatud.

Täistekst koos muudatustega: Lisa 1 Elering AS gaasi ulepiirilise ulekande TT muudatused