EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Avalik konsultatsioon Elering AS-i gaasi ülepiirilise ülekandeteenuse tüüptingimuste punktide 5.6 ja 5.6.1, millega soovitakse kehtestada alakasutustasu põhimõte kohta.

Konkurentsiamet teavitab, et Elering AS on esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks gaasi ülepiirilise ülekandeteenuse tüüptingimused, mille osas amet viis läbi avaliku konsultatsiooni möödunud aasta augustis. Jätkuva menetluse raames on Elering AS avaldanud soovi punktide 5.6 ja 5.6.1 lisamiseks tüüptingimustesse järgnevas sõnastuses:

„5.6. Alakasutustasu rakendamine ülekandevõimsuse alakasutuse korral
5.6.1. Kui võrgu kasutaja poolt punktis 4.5 loetletud ajaraamides reserveeritud võimsuse kogusumma asjaomases punktis bilansiperioodi kohta ületab tarne aluseks olevas viimases kehtivas bilansiplaanis (päev-ette bilansiplaan või päevasisene bilansiplaani muudatus) näidatud kogust enam kui 10% ehk võrgu kasutaja alakasutab eelnevalt reserveeritud võimsust, rakendatakse enam kui 10 protsenti liigselt reserveeritud ülekandevõimsuse osas alakasutustasu hinnakirjas sätestatud määras.“

Konkurentsiametile teadaoleva informatsiooni kohaselt on kavandatavateks alakasutustasu määraks 0,15 €/MWh.

Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare Elering AS-i poolt kooskõlastamiseks esitatud tüüptingimuste punktidele 5.6 ja 5.6.1 hiljemalt 27.03.2018 aadressil info at konkurentsiamet dot ee.

 .