EST | ENG  

Konkurentsiamet

Jõustusid konkurentsiseaduse muudatused

5. juunil jõustus konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, mis sätestab vajalikud täiendused Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2014/104/EL teatavate eeskirjade kohta, millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse rikkumise korral, ülevõtmiseks.

Konkurentsiseaduse muudatused peaksid lihtsustama kahju hüvitamise nõuete esitamist ettevõtjatevahelise konkurentsi kahjustava koostöö ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega tekitatud kahju korral.

Konkurentsiseaduses on reguleeritud otsese varalise kahju edasisuunamine, solidaarvõlgnike omavaheliste suhete, tõendite kogumise ja lubatavuse, nõude aegumise küsimused, samuti on kahju hüvitamise nõuet menetleva kohtu jaoks muudetud siduvaks õiguserikkumise tuvastamise osas Konkurentsiameti ettekirjutus, väärteootsus ja jõustunud kohtuotsus.  

Täiendavalt on Konkurentsiametile antud õigus teostada haldusjärelevalvet konkurentsiseaduse täitmise üle ning amet saab teha ettekirjutusi kohaliku omavalitsuse üksusele, riigiasutusele või muule haldusülesandeid täitvale isikule, kui nende isikute tegevus ei ole kooskõlas konkurentsiseadusega.