EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiamet tegi N.R. Energy OÜ-le kaugkütteseaduse täitmata jätmise eest ettekirjutuse ning jättis selle peale esitatud vaide rahuldamata


15.07.2016 tegi Konkurentsiamet soojusettevõtjale N.R. Energy OÜ kaugkütteseaduse täitmata jätmise eest ettekirjutuse, millega kohustas ettevõtjat koostama konkursitingimused soojuse ostmise lepingu sõlmimiseks Tapal ja esitama need Konkurentsiametile kooskõlastamiseks hiljemalt 01.08.2016. Ettekirjutus tehti seetõttu, et vaatamata konkursil osaleda soovivate isikute poolt esitatud tahteavaldustele on ettevõtja otsustanud jätta konkursi korraldamata. Selline tegevus pärsib huvitatud isikute huve ja võimalusi konkursil osaleda ning avaldab negatiivset mõju konkurentsiolukorrale.
31.08.2016 vaideotsuses jättis Konkurentsiamet ettevõtja 15.08.2016 vaide rahuldamata. Ettekirjutuse mittetäitmisel rakendab Konkurentsiamet N.R.Energy OÜ suhtes sunniraha seaduses sätestatud korras.