EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiamet kiitis heaks AS Tallink Grupp poolt pakutud kohustuse seoses online-agentide müügivõimalustega

Konkurentsiamet kiitis 03.06.2016 otsusega heaks AS Tallink Grupp poolt pakutud kohustuse, mille kohaselt luuakse AS-i Tallink Grupp reisija pileteid ja muid teenuseid vahendada soovivatele reisiettevõtjatele (edaspidi „online-agent“) võimalus liidestada oma online müügisüsteem AS-i Tallink Grupp piletite broneerimis- ja müügisüsteemiga. Seeläbi tekib online-agendi klientidel võimalus osta agendi on-line müügikeskkonnas AS-i Tallink Grupp teenuseid. AS Tallink Grupp kohustub pidama heas usus läbirääkimisi online-vahenduse võimaldamiseks kõikide omal algatusel AS-i Tallink Grupp poole pöörduvate reisiettevõtjatega, kes vastavad teatud tingimustele. Kokkuleppe saavutamisel online-agendiga kohustub AS Tallink Grupp viima läbi vajalikke arendus- ning liidestamistöid jms tegevusi.

Konkurentsiamet uuris ühe reisiettevõtja kaebuse alusel AS Tallink Grupp tegevust ning jõudis esialgses seisukohas järeldusele, et online-agentidele ei olnud tagatud piisav võimalus AS Tallink Grupp piletite müügiks. Konkurentsiamet on seisukohal, et võetud kohustus lahendab tõhusalt need konkurentsiprobleemid, millele amet menetluse käigus viitas.

Konkurentsiameti otsusega ja ettevõtja võetava kohustusega saab tutvuda ameti kodulehel.