EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Kohus kinnitas Konkurentsiameti lähenemist jäätmeveo lisatasu osas

Riigikohtu 02.12.2015 määrusega jõustus Konkurentsiameti 30.06.2014 ettekirjutus Eesti Keskkonnateenused AS-ile, millega amet kohustas ettevõtjat lõpetama Rae, Jõelähtme, Kiili ja Raasiku valdade jäätmeveo piirkonnas kehtestatud värava avamise teenuse tasu nõudmine tarbijatelt kuludega põhjendamata ulatuses.

Konkurentsiamet on põhimõttelisel seisukohal, et jäätmevedaja tohib võtta erinevate lisateenuste eest, mille osas tarbijal puudub valikuvõimalus, üksnes kulupõhist tasu. Sellisteks lisateenusteks on erinevad jäätmeveoga kaasnevad väiksemad teenused, näiteks värava avamine, konteineri liigutamine jäätmeveokini kaugematest asukohtadest jms. Kohus kinnitas sellise seisukoha paikapidavust konkreetselt värava avamise teenuse osas. Jäätmeveo konkurssidel lisatasude suurust üldjuhul ei hinnata, mistõttu on jäätmevedajatel olnud vabadus kehtestada neid oma äranägemise järgi. Ettekirjutusest tuleneb, et sellise tasu kehtestamisel peab lähtuma turgu valitsevale ettevõtjale laienevatest nõuetest, mille kohaselt ei tohi tasu olla ebaõiglaselt kõrge.
2013. aastal võitis Eesti Keskkonnateenused AS korraldatud jäätmeveo kontsessiooni Jõelähtme, Raasiku, Rae ja Kiili valdades ning kehtestas nimetatud valdades kliendi värava või tõkkepuu avamiseks kasutatava võtme või puldi haldamise tasu – 11,50 eurot/kord. Enamasti ei ole tarbija jaoks värava avamisele jäätmevedaja poolt mõistlikke alternatiive, mistõttu määratles amet Eesti Keskkonnateenused AS-i värava avamise teenuse osas turgu valitsevaks ettevõtjaks.
Ameti analüüs tuvastas, et kehtestatud värava avamise tasu 11,50 eurot/kord ei ole kuludega põhjendatud ning on seega ebaõiglaselt kõrge. Seetõttu tegi Konkurentsiamet ettekirjutuse, mille kohaselt rikkus ettevõtja turgu valitsevat seisundit omava ettevõtjana konkurentsiseadust.
Nii Tallinna Halduskohus kui ka Ringkonnakohus jätsid ettevõtja kaebused rahuldamata ning Riigikohus ei võtnud kassatsioonkaebust menetlusse. Eesti Keskkonnateenused AS teavitas 14.12.2015 Konkurentsiametit ettekirjutuse täitmisest, eemaldades Jõelähtme, Kiili, Raasiku ja Rae valdades korraldatud jäätmeveo teenuste osutamise hinnakirjadest värava avamise tasu.
Konkurentsiamet tegi 2013. aastal samalaadse sisuga ettekirjutuse ka teisele suuremale jäätmevedajale Ragn-Sells AS-ile, kes täitis ettekirjutuse ilma seda kohtus vaidlustamata.