EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Tallinna Halduskohus jättis AS-i Tallinna Vesi esitatud kaebuse täies ulatuses rahuldamata

Tallinna Halduskohus jättis 05.06.15 otsusega rahuldamata AS-i Tallinna Vesi kaebuse ettevõtja ja Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses. AS Tallinna Vesi pöördus kohtusse 2011. aastal, kuna Konkurentsiamet ei kooskõlastanud ettevõtja hinnatõusutaotlust ja tegi AS-ile Tallinna Vesi ettekirjutuse viia kehtiv hind seadusega kooskõlla.

Kui varem oli vee hind kokku lepitud Tallinna Linnavalitsuse ja AS-i Tallinna Vesi vahel sõlmitud lepingus, siis 2010. aasta 1. novembrist jõustus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus, mis pani hinna kooskõlastamise kohustuse Konkurentsiametile. Seaduse kohaselt peab veeteenuse hind olema kulupõhine. Konkurentsiamet ei kooskõlastanud ettevõtja hinnataotlust ja ettevõtja pöördus kohtusse.
„Tallinna Halduskohtu otsus on igati tervitatav, sest tarbijatel puudub võimalus endale veeteenuse osutajat valida. Ilma hinnaregulatsioonita teeniksid monopolid ülisuurt kasumit. AS-i Tallinna Vesi teenitud tulukus oli perioodil 2005-2013 keskmiselt 17,2%, samal ajal kui teiste Eestis tegutsevate reguleeritavate monopolide keskmine varade tootlikkus oli 4,7-6,6%. Tarbijad ei pea kinni maksma ebamõistlikku tulukust,“ sõnas Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.

2010. aasta detsembris esitas AS Tallinna Vesi kaebuse ka Euroopa Komisjonile, kes jättis 14.05.2014 ettevõtja kaebuse rahuldamata. Euroopa Komisjon leidis, et Konkurentsiameti rakendatav hinnaregulatsioon on läbipaistev ja seda rakendatakse kõikide ettevõtjate suhtes ühetaoliselt.
 

Teate edastas:

Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
Konkurentsiamet
Tel: 667 2400
E-post: maarja.uulits@konkurentsiamet.ee