EST | ENG  

Küsimused ja vihjed


Kui Teil on tekkinud küsimusi alljärgnevatel teemadel, saab informatsiooni e-posti aadressilt: info at konkurentsiamet dot ee

1. Ettevõtjate vahelised keelatud kokkulepped

  • Konkurentide vaheliste kokkulepete või koostöö kohta (nt ettevõtjate koostöö riigihangetel või informatsioonivahetus)
  • Erineval tasandil tegutsevate ettevõtjate (nt tarnija ja jaemüüja) kokkulepete kohta (nt erinevates turustuskokkulepetes sisalduvate piirangute kohta)
  • Ettevõtjate ühenduste ja liitude konkurentsi piirava tegevuse kohta

2. Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine

Konkurentsiseaduse kohaselt omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu valitseva seisundi omamist eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest.

Turgu valitseva seisundi omamine ei ole keelatud, keelatud on seisundi kuritarvitamine, mis võib seisneda näiteks:

  • liiga kõrgete või liiga madalate hindade küsimises;
  • ostmisest või tarnimisest keeldumises, ilma objektiivse põhjenduseta;
  • äripartnerite ebavõrdses kohtlemises (k.a allahindlused).


Kui soovite anda vihjet eelnimetatud tegevuste kohta, kirjutage palun aadressil: info@konkurentsiamet.ee