EST | ENG  

Elektriettevõtja tegevusluba ja selle taotlemine

Elektriettevõtja tegevusloa taotlemine

1. Õiguslikud alused

2. Nõuded taotlejale

3. Piiriülene tegutsemine

4. Taotluse esitamine

5. Riigilõivu tasumine

6. Taotluse menetlemine

11. Järelevalve

 Ettevõtjal peab olema tegevusluba järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks:

• elektrienergia tootmine;
• võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu;
• võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu;
• riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine;
• otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine.

Loakohustus puudub järgmistel juhtudel:

• elektrienergia tootmisel  kuni 200 kW netovõimsusega tootmisseadme abil;
• elektrienergia edastamisel elektrituruseaduse (ELTS) § 15 lõike 6 punkti 1 või 2 kohaselt või suletud jaotusvõrgu kaudu; 
• elektrienergia tootmisel ELTS § 16 lõike 3 kohaselt; 
• elektrienergia edastamisel otseliini kaudu, kui otseliin on ühendatud kuni 500 kW netovõimsusega tootmisseadmega.

Elektrienergia müüjana tegutsemiseks peab ettevõtja esitama majandustegevuse registrile majandustegevusteate majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses (MsüS) sätestatud korras

Teatamiskohustus puudub järgmistel juhtudel:

• elektrienergia müügil ELTS § 15 lõike 6 punktide 1 või 2 kohaselt;
• tootja toodetud elektrienergia müügil;
• elektrienergia müügil elektribörsil;
• elektrienergia müügil ELTS § 16 lõike 3 kohaselt;
• elektrienergia müügil, kui jaotusvõrguettevõtja osutab turuosalisele ainult ELTS § 44 lõike 41 kohaselt avatud tarne teenust või § 761 kohaselt üldteenust;
• elektrienergia müügil, kui elektrienergia on tarbijale edastatud otseliini kaudu ja toodetud kokku alla 200 kW netovõimsusega tootmisseadmete abil.

 

1. Õiguslikud alused

Elektriettevõtja tegevust reguleerib:

elektrituruseadus (ELTS)
majandustegevuse seadustiku üldosa seadus  
tõhusa koostootmise nõuded.  

2. Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks peab ettevõtja esitama taotluse, selle lahendamiseks vajalikud andmed ja dokumendid (vt taotluse täitmine ja esitamine) ning vastama järgmistele nõuetele:

• elektriettevõtja on Euroopa Majanduspiirkonnas (Euroopa Liidu liikmesriigid, Islandi, Lichtenstein ja Norra) registreeritud juriidiline isik (ei kohaldata tootjale ja müüjale, kes toodab ja müüb temale kuuluvate kokku kuni 200 kW netovõimsusega tootmisseadmete abil toodetud elektrienergiat);
• võrguettevõtja ja riigipiiri ületavat alalisvooluliini kasutava liinivaldaja aktsia- või osakapital on vähemalt 127 800 eurot;
• tootja ja müüja aktsia- või osakapital on vähemalt 31 950 eurot (ei kohaldata tootjale ja müüjale, kes toodab ja müüb temale kuuluvate kokku kuni 200 kW netovõimsusega tootmisseadmete abil toodetud elektrienergiat)
• põhivõrgu kaudu võrguteenust osutava põhivõrguettevõtja ja riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergiat edastava liinivaldaja juhtimine peab toimuma ELTS §-s 18¹ sätestatud tingimustel;
• jaotusvõrgu kaudu võrguteenust osutava jaotusvõrguettevõtja juhtimine peab toimuma ELTS §-s 18 sätestatud tingimustel.

Lisaks peab jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks tegevusluba taotlev ettevõtja vastama järgmistele nõuetele:

• ettevõtja organisatsioon on taotletava tegevuse ulatuse ja laadiga kooskõlas;
• ettevõtjal on piisav arv vajaliku pädevusega töötajaid, sealhulgas elektritöö ja elektripaigaldise käitamiseks pädevad isikud;
• ettevõtjal on sellel tegevusalal tegutsemiseks majanduslikud eeldused;
• ettevõtjal on muud eeldused tegutseda sellel tegevusalal vastavuses ELTS ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega;
• ettevõtja tegevus ei ohusta varustuskindlust.

Jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks antakse tegevusluba eelloetletud tingimustele vastavale ettevõtjale, kui see ei ole vastuolus ELTS §-ga 60 ning taotluses nimetatud piirkond sobib elektrienergia jaotamiseks. 

Põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks antakse tegevusluba ainult ühele võrguettevõtjale, kui ta omab põhivõrku, vastab ELTS §-s 18¹ sätestatud nõuetele ja täidab ülalloetletud jaotusvõrguettevõtjale sätestatud tingimusi.

Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamiseks antakse tegevusluba juhul, kui taotleja vastab ELTS §-s 18¹ sätestatud ja ülal loetletud jaotusvõrguettevõtjale sätestatud nõuetele ning tegevusloa andmine on kooskõlas ELTS §-des 60 ja 61 sätestatuga.

3. Piiriülene tegutsemine

Kui ettevõtjal on tegevusluba tegutsemiseks loakohustusega tegevusalal teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, mis vastab kontrollieseme poolest valdavas osas Eesti tegevusloale ja mille kehtivust ei ole piiratud väljaspool Eestit asuva territooriumi või tegevuskohaga, siis tuleb välisriigi ettevõtjal esitada Konkurentsiametile loakohustusest vabastamise taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

• ettevõtja ärinimi ja registrikood;
• ettevõtja asukoha aadress;
• ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, postiaadress ja elektronposti aadress);
• tegevusloa andnud asutuse nimi ja loa andmise kuupäev.

Loakohustusest vabastamise taotluse menetlemisel lähtub Konkurentsiamet MsüS §-s 22 toodud alustest.

Kui Eesti ettevõtja omab tegevusluba tegutsemiseks loakohustusega tegevusalal ja soovib hakata tegutsema tegevusloas nimetatud tegevusalal muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, on soovitav enne tegevuse alustamist või loakohustusest vabastamise taotluse esitamist pöörduda teabepäringuga vastava lepinguriigi majandushaldusasutuse poole, kuna liikmesriigiti võivad protseduurireeglid olla erinevad.

Info tegutsemiseks teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides on leitav vastava riigi ühtsest kontaktpunktist.

4. Taotluse esitamine

Nõutavad andmed ja dokumendid tegevusloa taotlemiseks saab Konkurentsiametile esitada:

sisenedes majandustegevuse registrisse  (otsetee registrisse: https://mtr.mkm.ee/) ja täites seal kõik konkreetse tegevusloa taotlemiseks ettenähtud väljad ning lisades juurde taotlust põhjendavad ning esitatavaid andmeid kinnitavad dokumendid (näiteks pdf.failidena)  (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu).


Tegevusloa taotlemisel tuleb arvestada, et Konkurentsiametile esitatakse  MsüS §-s 19 toodud andmetele lisaks järgmised andmed ja dokumendid:

• jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamise korral ELTS §-le 62 vastav teeninduspiirkonna määratlus ja skemaatiline plaan;
• riigipiiri ületava alalisvooluliini või otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamise korral iga liini suurim lubatud talitluspinge, liini pikkus, liini paiknemise plaan ja liini geograafilised koordinaadid;
• otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamise korral dokument, mis tõendab ELTS § 61 lõikes 1 nimetatud tingimuse täitmist;
• taotletava tegevuse kirjeldus.

Taotluse esitamisel peab taotleja arvestama, et taotlusega esitatavad andmed ja dokumendid peavad võimaldama Konkurentsiametil lisada tegevusloale kõrvaltingimusi tulenevalt ELTS §-st 32:

elektrienergia tootmiseks antavale tegevusloale:

o tootmisseadme maksimaalne lubatud netovõimsus;
o tootmisseadme asukoha andmed;
o tootmisseadme käitamiseks kasutatava energiaallika andmed;
o andmed selle kohta, kas tegevusloa alusel toodetud elektrienergiat võib müüa ELTS §-s 59 nimetatud toetust kasutades;
o nende nõuete loetelu, mida kohaldatakse taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise suhtes ja niisuguseks tootmiseks kasutatavate seadmete suhtes, kui tegevusloa alusel toodetud elektrienergiat võib müüa ELTS §-s 59 nimetatud toetust kasutades;
o selliste seadmete kirjeldus, mida võib kasutada elektrienergia tootmiseks ja müügiks ELTS §-s 59 nimetatud toetust kasutades.

jaotusvõrgu või põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks antavale tegevusloale:

o võrgu suurim lubatud talitluspinge;
o tehnilised, majanduslikud ja organisatsioonilised tingimused, mida võrguettevõtja peab täitma;
o jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamisel andmed ELTS § 62 kohaselt määratletud teeninduspiirkonna kohta.

riigipiiri ületava alalisvooluliini ja otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamiseks antavale tegevusloale:

o liini suurim lubatud talitluspinge;
o liini geograafiliste koordinaatide andmed ja liini pikkus.

Tegevusloale võib lisada järgmisi kõrvaltingimusi:

• nõue anda võrgu ja sellega seotud elektripaigaldiste ümberpaigutamise kulude katmiseks või võrgu ja sellega seotud elektripaigaldiste taastamise abinõude rakendamiseks Konkurentsiameti poolt heakskiidetud tagatis;
• arenduskohustus kooskõlas ELTS §-ga 66.

NB! Enne taotluse esitamist peab ettevõtja olema  tasunud riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

5. Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest ja tegevusloa kehtivuse ajal loa iga kehtivusaasta eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tegevusloa liigist:
• elektrienergia tootmiseks – 160 eurot;
• jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga kuni 5 GWh – 960 eurot;
• jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga üle 5 GWh kuni 20 GWh – 1920 eurot;
• jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga üle 20 GWh kuni 50 GWh – 4480 eurot;
• jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga üle 50 GWh kuni 100 GWh – 6400 eurot;
• jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga üle 100 GWh kuni 500 GWh – 12790 eurot;
• jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga üle 500 GWh – 19180 eurot;
• põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks – 2560 eurot;
• riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamiseks – 2560 eurot;
• otseliini kaudu elektrienergia edastamiseks – 1280 eurot;
• elektrienergia müügiks – 640 eurot.

Tegevusloa kõrvaltingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 protsenti ülaltoodud riigilõivumääradest.

Riigilõivud tasutakse Rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga  2900080076:

• Swedbank – EE932200221023778606
• SEB – EE891010220034796011
• Luminor Bank – EE701700017001577198
 

6. Taotluse menetlemine

Võrguteenuse osutamiseks põhivõrgu kaudu tegevusluba taotleva võrguettevõtja ,samuti riigipiiri ületava alalisvoolu liini kaudu elektrienergia edastamiseks tegevusluba taotleva liinivaldaja nõuetekohasuse hindamise menetluse alused ning tähtajad on toodud ELTS §-s 26¹.

Elektrienergia tootmise, võrguteenuse osutamise jaotusvõrgu kaudu, elektrienergia müügi ja otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamise puhul edastatakse tegevusloa taotlejale kolme tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates Konkurentsiameti esmane vastus, mis sisaldab muuhulgas teavet taotluse lahendamise tähtaja kohta.

Konkurentsiamet lahendab tegevusloa taotluse tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 60 päeva jooksul, välja arvatud taotluse puhul võrguteenuse osutamiseks põhivõrgu kaudu, mis lahendatakse kümne kuu jooksul. Taotluse lahendamise tähtaeg hakkab kulgema kõigi nõutavate andmete esitamisest. Konkurentsiamet teavitab ettevõtjat taotlusega seonduvatest puudustest nende tuvastamise päevale järgneval tööpäeval ning annab mõistliku aja puuduste kõrvaldamiseks. Nõutud andmete tähtaegselt esitamata jätmise korral võib Konkurentsiamet jätta taotluse lahendamata.

Konkurentsiamet võib MsüS § 20 lõikes 2 toodud asjaolude ilmnemisel taotluse lahendamise tähtaja kulgemise peatada või pikendada seda kuni 30 päeva võrra. Tulenevalt MsüS § 20 lõikest 3 võib Konkurentsiamet taotluse lahendamise tähtaega üks kord kuni 30 päeva võrra pikendada, kui see on vajalik üksikjuhtumi keerukuse tõttu. 

Tegevusloa taotluse lahendab Konkurentsiamet otsusega, mille väljastab elektrooniliselt (saadab ettevõtja elektronposti aadressile).

7. Majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest teavitamine

Majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest teatab tegevusluba omav ettevõtja Konkurentsiametile MsüS § 30 lõigetes 1-3 sätestatud korras:

• tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude või kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutmise kavatsusest vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutmist ning üldhuviteenuse osutaja vähemalt kolm kuud enne kavandatavat muutmist (majandustegevuse muutmise kavatsuse teade). Majandustegevuse muutmise kavatsuse teade esitatakse ka juhul, kui ettevõtja asutab tütarettevõtja, kes alustab majandustegevust tegevusloa regulatsioonieseme raames
• ettevõtjast sõltumata aset leidnud tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude ja kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutumisest viivitamata, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul (majandustegevuse muutumise teade).

Majandustegevuse muutmise kavatsuse teates ning majandustegevuse muutumise teates kirjeldab ettevõtja, millised tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvad või tegevusloa kõrvaltingimustega seotud asjaolud on muutunud või milliseid kavatsetakse muuta, või esitatakse tütarettevõtja kohta, kes alustab majandustegevust tegevusloa regulatsioonieseme raames, MsüS § 15 lõike 1 punktides 1–3 ning 5 ja 6, aga samuti ELTS § 23 lõikes 2 sätestatud andmed ja dokumendid.

Konkurentsiamet lähtub teate menetlemisel MsüS §-s 30 sätestatud alustest. Kui teatest nähtub, et muudatused toovad kaasa mittevastavuse tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvatele majandustegevuse nõuetele või tegevusloa kõrvaltingimusele, vajaduse kontrollida majandustegevuse nõudeid, muuta tegevusluba või taotleda uut tegevusluba, teavitab Konkurentsiamet sellest viivitamata ettevõtjat.

Majandustegevuse muutmise kavatsuse teate ning majandustegevuse muutumise teate saab esitada Konkurentsiametile:

sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu).
 

8. Tegevusloa kõrvaltingimuste muutmine

Konkurentsiamet, saanud ettevõtja majandustegevuse muutmise kavatsuse teate või majandustegevuse muutumise teate, mis on hinnatav MsüS § 30 lõikes 4 nimetatud tegevusloa muutmise taotlusena, võib tegevusloa kõrvaltingimusi muuta 60 päeva jooksul MsüS-s tegevusloa muutmiseks sätestatud alustel. Lisaks MsüS-s sätestatud alustele võib Konkurentsiamet omal algatusel tegevusluba muuta või uue kõrvaltingimuse kehtestada, kui see on vajalik õigusaktis tehtud muudatuse arvestamiseks, varustuskindluse tagamiseks või ELTS-st või selle alusel kehtestatud õigusaktist tuleneva kohustuse täitmise tagamiseks. Tegevusloa muutmisest või uue kõrvaltingimuse kehtestamisest teatab Konkurentsiamet tegevusloa omajale kirjalikult vähemalt 90 päeva ette. Konkurentsiamet ei pea eeltoodud tingimust järgima kui tegevusloa muutmisega või uue kõrvaltingimuse kehtestamisega viivitamine võib seada ohtu varustuskindluse.

9. Tegevusloa kohasest majandustegevusest loobumine

Tegevusloa kohasest majandustegevusest loobumine on ette võtja poolt majandustegevusest vabatahtlik loobumine ühel või enamal loakohustusega tegevusalal.

ELTS § 21³ nimetatud üldhuviteenuse osutajana käsitatav võrguettevõtja, kes soovib osaliselt või ajutiselt üldhuviteenuse osutamisest loobuda teatab Konkurentsiametile sellest vähemalt kolm kuud ette. Konkurentsiamet lähtub teate menetlemisel MsüS §-s 35 sätestatud alustest.

Tegevusluba omavad ning üldhuviteenuse osutajatena mittekäsitatavad ettevõtjad teatavad majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest Konkurentsiametit ette vähemalt 30 päeva MsüS §-s 30 sätestatud korras. Konkurentsiamet lähtub teate menetlemisel eelmärgitud paragrahvis sätestatud alustest.

Majandustegevusest loobumise õigus ei välista ettevõtja seadusest, haldusaktist või lepingust tulenevat kohustust majandustegevust jätkata, samuti ei loeta nimetatud jätkamise kohustuse olemasolu korral ettevõtjat majandustegevusest loobunuks.

Majandustegevusest loobumise teate ja asjakohased selgitused koos põhjendustega saab esitada:

sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu).

10. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Konkurentsiamet tunnistab tegevusloa kehtetuks, kui ettevõtja:

• esitas tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmeid, mis mõjutasid loa andmist ning milliste esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
• loobub majandustegevusest;
• suhtes kehtib tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tulenev majandustegevuse keeld.

Tegevusloa võib Konkurentsiamet kehtetuks tunnistada järgmistel alustel:

• majandustegevuse mittealustamine kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest või selle mitteteostamine kahe aasta jooksul (üldhuviteenuse osutamise korral on MsüS § 37 lg 2 punktis 1 nimetatud ajaperioodi 12 kuud)
• tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvat majandustegevuse nõude või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine;
• tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles ettevõtja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
• tegevusloa kõrvaltingimuseks seatud ning asjaomasel tegevusalal tegevusloa kehtivuse eelduseks olev äramuutva tingimuse tekkimine.

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks alates otsuse ettevõtjale teatavaks tegemisest või kättetoimetamisest MsüS §-s 60 sätestatud korras või alates otsuses märgitud hilisemast tähtpäevast.

11. Järelevalve

ELTS alusel väljaantud tegevuslubadega seonduvad menetlused on Konkurentsiameti pädevuses.