EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Euroopa Komisjoni hinnangul tagab Eestis rakendatav vee hinna regulatsioon kõikide investorite võrdse kohtlemise

Euroopa Komisjon leidis, et Konkurentsiameti rakendatav hinnaregulatsioon on läbipaistev ja seda rakendatakse kõikide ettevõtjate suhtes ühetaoliselt. Ettevõtjate huvid on kaitstud ja investoritele on loodud sobilik ärikeskkond, et Eesti vee-ettevõtlusesse investeerida. „Euroopa Komisjoni antud hinnang on tänases olukorras selgeks märgiks, et ameti rakendatav metoodika arvestab tarbijate, ettevõtjate ning investorite huvidega. Konkurentsiamet lähtub kehtivast seadusest ning saab kooskõlastada vaid hinna, mis sisaldab põhjendatud kulusid ning mõistlikku kasumit,“ ütles ameti peadirektor Märt Ots.

AS Tallinna Vesi esitas 12.12.2010 Euroopa Komisjonile kaebuse, milles väitis, et ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse uus redaktsioon takistab kapitali vaba liikumist. Kui varem pidi veeteenuse hinna kehtestama kohaliku omavalitsuse volikogu, siis seaduse muudatusega läks veeteenuse hinna kehtestamise kohustus üle vee-ettevõtjale, kusjuures vee-ettevõtja kehtestatav hind on vaja eelnevalt kooskõlastada Konkurentsiametiga. Euroopa Komisjon otsustas, et ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses sätestatu ei riiva kapitali vaba liikumist.

Teate edastas:

Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee
667 2420 | 667 2400