EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet tegi ettepaneku kehtestada ravi rahastuse jagamiseks läbipaistvad kriteeriumid

Konkurentsiamet tegi Sotsiaalministeeriumile ettepaneku algatada ravikindlustuse seaduse muutmise eelnõu, millega lisataks seadusesse selged ja läbipaistvad kriteeriumid ravi rahastuse jagamiseks tervishoiuasutuste vahel.

Konkurentsiameti ettepanek puudutab eelkõige neid erialateenuseid, mida pakutakse väljaspool haiglavõrgu arengukavas (edaspidi HVA) nimetatud haiglaid, näiteks silmaarsti teenused, taastusravi, psühhiaatria jne. Haiglavõrgu arengukavasse kuuluvad enamasti kohaliku omavalitsuse või riigi omanduses olevad haiglad, kes on automaatselt lülitatud Haigekassa rahastuse nimekirja.

Praegu eelistab Haigekassa tervishoiuteenuse rahastamisel HVA haiglaid, mistõttu on teised tervishoiuteenuse osutajad jäetud halvemasse olukorda.

HVA haiglate lauseelistamise korral on tegemist turumoonutusega, mis tavapärases konkurentsiolukorras oleks välistatud. See võib viia olukordadeni, kus ravirahade jagamisel on eelistatud kallim ja/või ebakvaliteetsem HVA haigla poolt osutatav teenus. Ameti hinnangul tuleks ravi rahastamisel võimalikke vastuargumente vabale konkurentsile üksikjuhtumite kaupa kaaluda ning HVA haiglate eelistamine ei peaks olema automaatne. Praegu sellist kaalumist läbi ei viida.

Hetkel ei ole kehtivas seadusandluses läbipaistvat ja üheselt mõistetavat regulatsiooni, mille põhjal Haigekassa peaks otsustama rahastuse jagunemise HVA haiglate ja ülejäänud tervishoiuteenuse osutajate vahel. Seetõttu tegi Konkurentsiamet Sotsiaalministeeriumile ettepaneku lisada seadusesse selged ja läbipaistvad kriteeriumid. Üksnes nende täitumise korral oleks Haigekassal õigus konkreetsel erialal HVA haiglaid ilma piiranguteta ravi rahastuse jagamisel eelistada. Tervishoiuteenuste osas, kus vastavad kriteeriumid täidetud ei ole, peaksid kõik tervishoiuteenuste osutajad võrdsetel tingimustel konkureerima.

Ettepanek on kättesaadav Konkurentsiameti kodulehel.

Teate edastas:
Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee
667 2420 | 667 2400