EST | ENG  
›› Avaleht ›› Regulatsiooniteenistus ›› Vesi ›› Liitumistasu

Liitumistasu

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse (edaspidi ÜVVKS) § 6 lg 1 lähtuvalt on vaid kohaliku omavalitsuse volikogu määratud vee-ettevõtjal õigus võtta liitumistasu.

Liitumistasu suuruse arvutab vee-ettevõtja, lähtudes liitumistasu arvutamise metoodikast.

ÜVVKS § 6 lg 3 lähtuvalt, kui vee-ettevõtja tegevuspiirkond asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on alla 2000 inimekvivalendi (edaspidi ie) või väljaspool reoveekogumisala, kooskõlastab vee-ettevõtja liitumistasu arvutamise metoodika kohaliku omavalitsusega. Kui vee-ettevõtja tegevuspiirkond asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on 2000 ie või enam, kooskõlastab vee-ettevõtja liitumistasu arvutamise metoodika Konkurentsiametiga.

ÜVVKS § 6 lg 4 on sätestatud, et kui vee-ettevõtja tegevuspiirkond asub nii üle kui ka alla 2000 ie suuruse reostuskoormusega reoveekogumisalal ja nendes piirkondades kasutatakse sama liitumistasu arvutamise metoodikat, kooskõlastatakse metoodika kõigi reoveekogumisalade osas Konkurentsiametiga.

ÜVVKS § 6 lg 5 tulenevalt kohaldatakse liitumistasu arvutamise metoodika kooskõlastamisele ÜVVKS § 142 lõigetes 3–13 sätestatut. ÜVVKS § 6 lg 5 ja ÜVVKS § 142 lg 4 koosmõjust lähtuvalt teeb Konkurentsiamet liitumistasu metoodika kooskõlastamise otsuse 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates. Eriti keeruka või töömahuka taotluse menetlemisel võib Konkurentsiamet või kohalik omavalitsus pikendada seda tähtaega 90 päevani, teatades tähtaja pikendamisest taotluse esitajale enne esialgse tähtaja möödumist.