EST | ENG  

Hinnaregulatsioon

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse (edaspidi ÜVVKS) § 14 lg 1 kohaselt võib veevarustuse ning reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise eest võtta alljärgnevaid tasusid (edaspidi veeteenuse hind):

1)     tasu võetud vee eest;

2)     tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest;

3)     tasu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise eest;

4)     abonenttasu.

ÜVVKS § 142 lg 1 kohaselt, kui vee-ettevõtja tegevuspiirkond asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on 2000 inimekvivalenti (edaspidi ie) või enam, koostab ta veeteenuse hinna ettepaneku (edaspidi hinnataotlus) ning esitab selle enne veeteenuse hinna kehtestamist koos põhiteenustega seotud teenuste hinnakirja ja muu hinnataotluse aluseks oleva dokumentatsiooniga kooskõlastamiseks Konkurentsiametile (edaspidi KA).

ÜVVKS § 142 lg 2 järgi, kui vee-ettevõtja tegevuspiirkond asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on alla 2000 ie või väljaspool reoveekogumisala, esitab ta hinnataotluse ÜVVKS § 142 lg 1 sätestatud alustel ja korras kooskõlastamiseks valla- või linnavalitsusele.

ÜVVKS § 141 lg 3 on sätestatud, et kui vee-ettevõtja osutab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenust nii üle kui ka alla 2000 ie suuruse reostuskoormusega reoveekogumisalal, kuid soovib hinnataotluse alusel kehtestada nende piirkondade jaoks ühesuuruse veeteenuse hinna summaarsete kulutuste alusel, esitab ta kõiki reoveekogumisalasid hõlmava hinnataotluse kooskõlastamiseks KA-le.

ÜVVKS § 14 lg 6 tulenevalt võib vee-ettevõtja, kes osutab veeteenust mitmel erineval reoveekogumisalal, kõigi piirkondade osas kehtestada ühise veeteenuse hinna, arvestades ÜVVKS § 14 lõikes 2 nimetatud summaarseid vee-ettevõtja kulusid.

Vastavalt eelpooltoodule on vee-ettevõtjal alljärgnevad võimalused veeteenuse hinna kehtestamiseks:

1)     Ühine hind kogu tegevuspiirkonnas kõikidel reoveekogumisaladel, mille korral esitab vee-ettevõtja kõikide piirkondade summaarsete kulutuste alusel hinnataotluse kooskõlastamiseks KA-le (ÜVVKS § 141 lg 3, ÜVVKS § 14 lg 6);

2)     Erinevad hinnad erinevatel reoveekogumisaladel, kusjuures reoveekogumisaladel üle 2000 ie esitab vee-ettevõtja hinnataotluse kooskõlastamiseks KA-le (ÜVVKS § 142 lg 1) ja ülejäänud reoveekogumisaladel kohalikule omavalitsusele (ÜVVKS § 142 lg 2).

ÜVVKS § 142 lg 4 kohaselt teeb KA hinnataotluse osas otsuse 30 päeva jooksul peale nõuetekohase taotluse saamist, mis tähendab, et menetlustähtaja kulgemine algab peale nõuetekohase taotluse esitamist. Eriti keeruka või töömahuka taotluse menetlemisel võib Konkurentsiamet või kohalik omavalitsus pikendada seda tähtaega 90 päevani, teatades tähtaja pikendamisest taotluse esitajale enne esialgse tähtaja möödumist.