EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Alates 15.07.2013 jõustusid konkurentsiseaduses mitmed muudatused

Alates 15.07.2013 jõustusid konkurentsiseaduses mitmed muudatused, millega ühelt poolt täiendati Konkurentsiameti pädevust lähtuvalt Euroopa Liidu reeglitest ning teiselt poolt täiendati ja täpsustati olemasolevat regulatsiooni tulenevalt praktikas esilekerkinud probleemidest.

Olulisemateks muudatusteks on kehtiva õiguse täiendamine normidega, mis võimaldavad Konkurentsiametil kasutada talle Euroopa Liidu nõukogu määrusega (EÜ) nr 1/2003 antud pädevusi. Nimelt on Konkurentsiametil muudatuste kohaselt õigus omal algatusel ja edasilükkamatutel juhtudel, kui esineb tõsine ja korvamatu oht konkurentsile Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 101 või 102 sätestatu rikkumise tõttu, kehtestada ettekirjutusega füüsilisele või juriidilisele isikule kohustus teha nõutav tegu või hoiduda keelatud teost. Teiseks nähakse Konkurentsiametile ette õigus kiita heaks ettevõtjate poolt, kelle tegevus võib rikkuda konkurentsiseaduse §-s 4 või §-s 16 või Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 101 või 102 sätestatut ning kelle puhul Konkurentsiamet kaalub ettekirjutusega korrarikkumise kõrvaldamise kohustuse panemist, konkurentsiolukorra parandamiseks vabatahtlikult võetavaid kohustusi.

Ülejäänud muudatused hõlmavad peamiselt konkurentsiseaduses sätestatud menetluse ja vastutuse sätete täpsustamist ja muutmist (nt on täiendatud ettekirjutuse tegemise aluseid ning järelevalvemenetluse lõpetamise aluseid), ettevõtjate koondumisi puudutavate sätete täpsustamist ja muutmist (nt nähakse ette, et koondumise osalised peavad koondumise jõustama kuue kuu jooksul koondumiseks loa andmise otsuse kehtima hakkamisest arvates), eri- või ainuõiguse kontseptsiooni selgemat määratlemist (vastav muudatus jõustub erandlikult alates 01.01.2014) ning mitmete sätete sõnastuslikku täpsustamist.

Konkurentsiseaduse alates 15.07.2013 kehtiv tekst on kättesaadav:
https://www.riigiteataja.ee/akt/105072013008.

Lisaks jõustus alates 15.07.2013 oluline muudatus ka karistusseadustikus konkurentsialase väärteo aegumist puudutavas osas. Kui seni kehtis konkurentsialasele väärteole üldine kaheaastane aegumistähtaeg, siis alates 15.07.2013 sätestab karistusseadustiku § 81 lg 3, et konkurentsialane väärtegu on aegunud, kui teo toimepanemisest kuni selle kohta tehtud otsuse jõustumiseni on möödunud kolm aastat.

Karistusseadustiku alates 15.07.2013 kehtiv tekst on kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/105072013010.