EST | ENG  

TEN-T projektid

TEN-T tuumikvõrk

Varasemalt paika pandud tuumikvõrgud (allikas: Europa.eu)

TEN-T (üleeuroopalise transpordivõrgu) arendamist käsitlevad suunised, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 661/2010/EL, 7. juuli 2010

Tuumikvõrkude plaanid:

 TEN-T projektid arvudes:

Euroopa Parlamendi MÄÄRUS (EL) nr 670/2012, millega muudetakse:
otsust nr 1639/2006/EÜ, millega kehtestatakse konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm (2007–2013),
ning määrust (EÜ) nr 680/2007, millega kehtestatakse ühenduse rahalise abi andmise üldeeskirjad üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas (PDF)
TEN-T juhis, 2007 (PDF)