EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiamet võtab osa arengukoostööprojektist, mille eesmärgiks on arendada vabaturumajanduse konkurentsi Moldova Vabariigis.

Konkurentsiameti eksperdid osalevad Välisministeeriumi poolt finantseeritavas arengukoostööprojektis nimega „Tõhusam vabaturu konkurentsi kaitse hariduse edendamise ja hea valitsemistava põhimõtete alusel.” Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest ning selle läbiviijaks on Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituut.

Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi 2011-2015 arengukava kohaselt on Moldova Eesti jaoks üks prioriteetseid arengukoostöö partnerriike. Viimaste aastate jooksul on kahepoolne koostöö riikide vahel suurenenud, seda eelkõige tänu Moldova-poolsele suurenenud nõudlusele Eesti ekspertiisi ja oskusteabe järele ning teiselt poolt Eesti finantseeringute kasvule arengukoostöövallas. Strateegiliselt keskendub Eesti arengukoostöö Moldovaga hariduse toetamisele, heale valitsemistavale, demokraatia arendamisele ja majandus- ning keskkonnasäästliku arengu toetamisele. Käesoleva projekti tegevus toimub ajavahemikus september 2012 kuni august 2013 ning projekti eesmärgiks on panustada Moldova vabaturumajanduse konkurentsi kaitsele, viies läbi mitmeid Moldova ametnikele, õigusala töötajatele, ettevõtjatele, akadeemikutele ning ka laiemale ühiskonnale suunatud professionaalseid koolitusi ja haridusalaseid tegevusi. Nimetatud tegevused hõlmavad järgmisi valdkondi: konkurentsireeglite rakendamine (sh konkurentsiõiguse kriminaliseerimine), koondumiste kontroll ja kaubaturu analüüsid, uurimise ja tõendite kogumise tehnikad, haridus ja hea valitsemistava.  

Konkurentsiameti eksperdid annavad hinnangu uuele konkurentsiseadusele, aitavad koostada määrusi ja juhendeid, annavad Moldova konkurentsiasutusele tagasisidet konkurentsialase praktika osas ning koolitavad Moldova konkurentsiametnikke mitmetel teemadel, sh uute tehnoloogiate rakendamine konkurentsijärelevalve teostamisel ja kompleksse majandusanalüüsi kasutamine.  Eesti eksperdid Konkurentsiametist ja Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudist hakkavad tegema tihedat koostööd oma Moldova kolleegidega hiljuti loodud Konkurentsinõukogust (endine Riiklik Konkurentsi Kaitsmise Amet) ning energia- ja elektroonilise side turgusid reguleerivatest ametitest.

Moldova joaks, seda eelkõige konkurentsiõiguse arengu seisukohast, on oluline Eesti Konkurentsiameti ekspertiis seadusandluse kooskõlla viimises EL-i standarditega, konkurentsijärelevalve kriminaaliseerimise praktika ning Konkurentsiameti kogemused konkurentsijärelevalvet teostava ja regulaatori funktsioone täitva asutuse ühendamisel ühte institutsionaalsesse struktuuri.