EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Riigikohus jättis jõusse Konkurentsiameti ettekirjutuse OÜ-le Lehepunkt

Riigikohus otsustas mitte menetleda OÜ Lehepunkt (edaspidi Lehepunkt) kassatsioonkaebust, mille tulemusena jõustus Konkurentsiameti ettekirjutus. Lehepunkt kahjustab erinevate teenustasude kehtestamisega konkurentsi kirjastajate vahel, kuna suurtele kirjastuskontsernidele on loodud põhjendamatu konkurentsieelis, samal ajal kui kõrgemat teenustasu maksvad kontsernidesse mittekuuluvad kirjastajad on pandud ebasoodsamasse konkurentsiolukorda.

Konkurentsiamet tegi 29.04.2009. aastal Lehepunktile ettekirjutuse, mille kohaselt rikkus ettevõtja ajakirjade hulgimüügi kaubaturul Eestis turgu valitsevat seisundit omava ettevõtjana konkurentsiseadust. Seadusest tulenevalt on turgu valitseval ettevõtjal keelatud võrdväärsete kokkulepete korral erinevate tingimuste pakkumine või rakendamine erinevatele äripartneritele, pannes mõne neist sellega ebasoodsasse konkurentsiolukorda. Ettekirjutusega kohustati Lehepunkti lõpetama kuludega mittepõhjendatud ulatuses erinevate teenustasude kehtestamine ja rakendamine sõltuvalt kirjastuse ja/või selle kontserni poolt, kuhu antud kirjastus kuulub, ostetava teenuse kogumahust.

Lehepunkti poolt ajakirjade kirjastajatele osutatav hulgimüügiteenus kujutab endast teenustepaketti, mille sisuks on ajakirjade üksiknumbrite toimetamine kirjastajatelt jaemüügikohtadesse. Konkurentsiamet tuvastas, et Lehepunkt on ajakirjade hulgimüügiteenuse pakkumisel kehtestanud võrdväärsete kokkulepete puhul kirjastajatele, kes kuuluvad kahte Eesti juhtivasse kontserni (Ekspress Grupp ja Eesti Meedia) madalama teenustasu kui teistele kirjastajatele, kes nimetatud suurtesse kontsernidesse ei kuulu. Analüüsides, kas Lehepunktil tekib suurte kontsernide teenindamisega seotult kulude kokkuhoidu, mis põhjendaks majanduslikult soodsama tasumäära kehtestamist, leidis amet, et märkimisväärset kulude kokkuhoidu ei teki. Ajakirja teenindamise kulu ei sõltu valdavalt sellest, milline kirjastaja konkreetset ajakirja välja annab, mistõttu on suurtesse kontsernidesse kuuluvate kirjastajate poolt väljaantavate ajakirjade teenindamine soodsama tasumäära alusel objektiivselt põhjendamata.

Lehepunkt esitas Konkurentsiameti ettekirjutuse peale kaebuse Tallinna Halduskohtule, kes jättis kaebuse rahuldamata. Ka Tallinna Ringkonnakohus ei rahuldanud ettevõtja apellatsioonkaebust. Riigikohus otsustas 12.09.2012 Lehepunkti kassatsioonkaebust mitte menetleda. Seega on Lehepunkt kohustatud täitma ettekirjutuse 90 päeva jooksul Tallinna Ringkonnakohtu otsuse jõustumisest.

Konkurentsiameti ettekirjutus on kättesaadav aadressil: http://www.konkurentsiamet.ee/public/Otsused/2009/o2009_020e.pdf

Teate edastas:

Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
Konkurentsiamet
Tel: 667 2400
E-post: maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee