EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Jõustus Harju Maakohtu kohtuotsus rehvide müüja karistamise kohta

12.06.2012. a. tegi Harju Maakohus otsuse, millega karistas rahalise karistusega OÜ REHVID 24 ning selle juhatuse liiget Evert Kreek’i vastavalt karistusseadustiku § 400 lg-s 4 ja § 400 lg 2 punktis 1 sätestatud kuriteo toimepanemise ehk keelatud konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimise eest.

Kohtuotsuse kohaselt sõlmis OÜ REHVID 24 2011. aasta sügisel konkurentsi kahjustavaid kokkuleppeid sõiduautorehvide jaemüügiturul konkureerivate äriühingutega, millega määrati otseselt ja kaudselt kolmandate isikute suhtes kindlaks hinnatingimused.

Süüdistatava, kaitsja ning prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt määrati KarS § 400 lg 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale juriidilisele isikule karistuseks rahaline karistus 5% käibest ehk 152 276 eurot. Kohtuotsusega mõisteti OÜ Rehvid 24 rahaliseks karistuseks 152 276 eurot, millest koheselt kuulub tasumisele 22 000 eurot. Evert Kreek’ile mõisteti karistuseks rahaline karistus 75 päevamäära s.o 3060 eurot.