EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Tallinna Ringkonnakohus jättis jõusse Konkurentsiameti ettekirjutuse OÜ-le Lehepunkt

Tallinna Ringkonnakohus jättis 14. märtsi 2012. a otsusega muutmata Tallinna Halduskohtu 30. juuni 2010. a otsuse, millega jäeti rahuldamata OÜ Lehepunkti (AS Lehepunkt õigusjärglane) kaebus Konkurentsiameti 29. aprilli 2009. a ettekirjutuse nr 5.1-4/09-0020 tühisuse tuvastamise või alternatiivselt tühistamise nõudes.

Konkurentsiamet tegi 29.04.2009. a AS-ile Lehepunkt ettekirjutuse, mille kohaselt rikkus ettevõtja ajakirjade hulgimüügi kaubaturul Eestis turgu valitsevat seisundit omava ettevõtjana konkurentsiseaduse § 16 punkti 3, mis keelab turgu valitseval ettevõtjal võrdväärsete kokkulepete korral erinevate tingimuste pakkumise või rakendamise erinevatele äripartneritele, pannes mõne neist sellega ebasoodsasse konkurentsiolukorda.

Konkurentsiamet tuvastas, et AS Lehepunkt on ajakirjade hulgimüügiteenuse pakkumisel kehtestanud võrdväärsete kokkulepete puhul kirjastajatele, kes kuuluvad kahte Eesti juhtivasse kontserni (Ekspress Grupp ja Eesti Meedia) madalama teenustasu kui teistele kirjastajatele, kes nimetatud suurtesse kontsernidesse ei kuulu. Analüüsides, kas AS-il Lehepunkt tekib suurte kontsernide teenindamisega seotult kulude kokkuhoidu, mis põhjendaks majanduslikult soodsama tasumäära kehtestamist, leidis amet, et suurtesse kontsernidesse kuuluvate kirjastajate teenindamisel ei teki märkimisväärset kulude kokkuhoidu, mis põhjendaks erinevusi tasumäärades. Ajakirja teenindamise kulu ei sõltu valdavalt sellest, milline kirjastaja konkreetset ajakirja välja annab, mistõttu on suurtesse kontsernidesse kuuluvate kirjastajate poolt väljaantavate ajakirjade teenindamine soodsama tasumäära alusel objektiivselt põhjendamata.

Konkurentsiamet asus seisukohale, et põhjendamatult erinevate teenustasude kehtestamisega kahjustab AS Lehepunkt konkurentsi kirjastajate vahel, kuna suurtele kirjastuskontsernidele on loodud põhjendamatu konkurentsieelis, samal ajal kui kõrgemat teenustasu maksvad kontsernidesse mittekuuluvad kirjastajad on pandud ebasoodsamasse konkurentsiolukorda.

Konkurentsiameti ettekirjutus on kättesaadav aadressil: http://www.konkurentsiamet.ee/public/Otsused/2009/o2009_020e.pdf