EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: 28.12.2011. a jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (REMIT)

Määruse eesmärk on ära hoida kuritarvitused energia hulgimüügiturul ning kaitsta sellega lõpptarbijaid. Määrusega kehtestatakse eeskirjad, mis keelavad energia hulgimüügiturge mõjutavad kuritarvitused nagu kauplemise siseteabe põhjal ning turuga manipuleerimise. Järelevalvet määruse nõuete täitmise üle hakkab teostama Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) tihedas koostöös riiklike reguleerivate asutustega, milleks Eestis on Konkurentsiamet.

Määruse rakendamine

Määruses sisalduvad nõuded hakkavad kehtima osaliselt koheselt ning osaliselt tulevikus.

Samaaegselt määruse jõustumisega hakkasid kehtima:

·         siseteabel põhineva kauplemise keeld (artikkel 3);

·         siseteabe avaldamise kohustus (artikkel 4);

·         turuga manipuleerimise keeld (artikkel 5);

·         teatud isikute kohustus teavitada reguleeritavat asutust tehingutest, mis võivad rikkuda määruse artikleid 3 või 5 ning kehtestada nimetatud rikkumiste tuvastamiseks tõhus kord ja menetlused (artikkel 15).

Ülejäänud määruses sisalduvate nõuete kohaldamise tähtaeg on seatud sõltuvusse Euroopa Komisjoni poolt rakendusaktide vastuvõtmise kuupäevast:

·         hiljemalt 3 kuud pärast Euroopa Komisjoni poolt määruse rakendusaktide vastuvõtmist loovad riiklikud reguleerivad asutused riiklikud registrid, kuhu turuosalised on kohustatud ennast registreerima (artikkel 9);

·         6 kuud pärast Euroopa Komisjoni poolt määruse rakendusaktide vastuvõtmist kohustuvad turuosalised edaspidi ACER-le ja riiklikule reguleerivale asutusele esitama andmeid energia hulgimüügiturgudel sõlmitud tehingute ning teatud rajatiste võimsuse ja kasutamise kohta (artiklid 8 ja 22).

Hiljemalt 2013. a juuniks peavad liikmesriigid tagama, et riiklikel reguleerivatel asutusel on määruses sätestatud ülesannete täitmiseks vajalikud uurimus- ja jõustamisvolitused. Muuhulgas peavad liikmesriigid nimetatud tähtajaks kehtestama määruse rikkumise eest kohaldatavaid karistusi käsitlevad eeskirjad.

Turuosaliste kohustus teavitada ACER-it ja Konkurentsiametit

Määruse artikkel 3 lg 4 punkt b) ja artikkel 4 lg 2 kohustavad turuosalisi teavitama ACER-it ja Konkurentsiametit siseteabe hilinenud avalikustamisest.

Määruse artikkel 15 kohustab isikut, kelle ametialaseks tegevuseks on energia hulgimüügitoodetega seotud tehingute korraldamine, teavitama Konkurentsiametit viivitamata, kui tal on põhjust kahtlustada, et tehinguga rikutakse määruse artiklit 3 või 5. Konkurentsiamet omakorda on kohustatud vastava informatsiooni edastama ACER-le.

Selleks, et vastavad turuosalised saaksid eelnimetatud teavitamise kohustust ACER-i ja Konkurentsiameti ees täita, on ACER loonud spetsiaalse internetirakenduse, mis asub aadressil: http://www.acer.europa.eu/portal/page/portal/ACER_HOME/Activities/REMIT

Esitades teavituse nimetatud veebilehel oleva internetirakenduse kaudu, täidab turuosaline temal lasuva teavituskohustuse nii ACER-i kui ka Konkurentsiameti ees.

Täiendav informatsioon määruse kohta

Määruse eestikeelne versioon on kättesaadav Euroopa Liidu Teataja veebilehel: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:326:0001:0016:ET:PDF

Lisaks on ACER-i veebilehel avaldatud 2  dokumenti määruse rakendamise kohta:

·         ACER-i mittesiduvad suunised määruse artiklis 2 sätestatud mõistete kohaldamise kohta (inglise keeles);

·         Küsimused ja vastused määruse kohta (inglise keeles).

Mõlemad eelnimetatud dokumendid on kättesaadavad ACER-i veebilehel: http://www.acer.europa.eu/portal/page/portal/ACER_HOME/Activities/REMIT