EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiamet soovitab Võru Linnavalitsusele hoiduda eelisseisundi andmisest MTÜ-le Võru Jäätmekeskus

Konkurentsiamet tegi 31.05.2011 Võru Linnavalitsusele soovituse mitte anda Umbsaares asuvale MTÜ Võru Jäätmekeskus  jäätmekäitluskeskusele kas otseselt või läbi riigihanke tingimuste ainuõigust või muud eelisseisundit Võru linnas korraldatud olmejäätmeveoga hõlmatud jäätmete käitlemisel. 

2011. aasta alguses jõudis Konkurentsiametini  teave, et Võru linn soovib sõlmida lepingu, mille kohaselt peab jäätmevedaja Ragn-Sells AS Võru linna soovil suunama kõik segaolmejäätmed, mis on kokku kogutud Võru linnas korraldatud jäätmeveo raames, käitlemiseks ühele ettevõtjale ehk Umbsaares asuvasse MTÜ Võru Jäätmekeskus omanduses olevasse jäätmekäitluskeskusesse. Samas oli Ragn-Sells AS teavitanud, et tarbijatele oleks soodsam kui  olmejäätmed viidaks konkureerivatesse käitluskohtadesse. Käesoleval hetkel on Võru linn korraldamas uut jäätmeveo konkurssi, kus Konkurentsiameti hinnangul on Umbsaare jäätmekäitluskeskusele antud märkimisväärne eelis.

Ameti hinnangul on kaheldav, kas Võru Linnavalitsus sellise eelise andmiseks üldse pädevust omab, kuna jäätmeseadus ei sisalda sätteid, mis seda küsimust selgelt reguleeriksid. Võimalus turul tegutseda peab jääma avatuks ka teistele nõuetele vastavatele ettevõtjatele. Jäätmevedajal peab olema valik, millisesse nõuetekohasesse jäätmekäitluskohta jäätmed viiakse. Konkurentsiamet rõhutab, et mõnele ettevõtjale konkurentsieelise andmist tuleb alati põhjendada, näidates ära, milliseid avalikke huve, seadusest tulenevaid nõudeid vms. eesmärke see teenib.  Eri- või ainuõiguse andmisel peab kohalik omavalitsus seega selgelt ära näitama, millistel põhjustel viiks vaba konkurents ebasoovitavatele tagajärgedele ning miks viib toimivasse konkurentsi sekkumine parema tulemuseni.  Konkurentsiametile jäi ebaselgeks, milliseid avalikke huve teenib Võru Linnavalitsuse kavatsus eelistada Umbsaare jäätmekäitluskeskust kui samasugust teenust soovib pakkuda mitu ettevõtjat ja mõned neist väidetavalt ka odavamalt. Konkurentsiamet on seisukohal, et Võru Linnavalitsuse poolt nimetatud keskkonnakaitselised eesmärgid on täidetavad muude vahenditega ning need ei ole tegelikult ainuõigusega seotud.   Võru Linnavalitsuse tegevus on kahjustanud konkurentsi, seades ohtu tarbijate huvid.

Konkurentsiameti soovitus on leitav SIIT.

Teate edastas:

Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
Tel: 6 672 400
E-post: maarja.uulits@konkurentsiamet.ee