EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Turuanalüüside küsimustike avalik konsulteerimine

Elektroonilise side seaduse kohaselt peab Konkurentsiamet jälgima konkurentsiolukorda ning viima turuanalüüse läbi regulaarselt, s.o mitte harvemini kui kord kolme aasta jooksul. Et hinnata kehtestatud regulatsiooni tõhusust ja otstarbekust ning võtta reguleerimisel arvesse turul vahepeal toimunud arenguid, kavandab Konkurentsiamet uue turuanalüüside ringi alustamist käesoleva aasta septembris.

Turgudel toimunud arengute väljaselgitamiseks vajab Konkurentsiamet sideettevõtjatelt asjakohaseid andmeid, mida kogume sideteenuste osutajatele saadetavate küsimustike abil.

Sellega seoses avaldab Konkurentsiamet sideettevõtjatele kavandatavate turuanalüüsi küsimustike projektid, eesmärgiga saada nende kohta avalikkuse arvamusi ja ettepanekuid. Projektide elektroonilised vormid on kättesaadavad Konkurentsiameti veebilehel http://www.konkurentsiamet.ee/?id=10731.

Konkurentsiamet soovib sideettevõtjate ja huvitatud isikute seisukohta küsimustike projektide kohta eelkõige järgmistes küsimustes:

  • Kas turusituatsiooni iseloomustamiseks valitud kriteeriumid küsimustikes on Teie hinnangul asjakohased ning kogutavate andmete koosseis piisav? Missuguseid täiendavaid andmeid peaks Konkurentsiamet koguma? Mis on Teie hinnangul ülemäärane?
  • Kui olete ise konkreetset sideteenust osutav ettevõtja – kas Teil on võimalik küsimustikke kavandataval kujul täita? Kui leiate, et täitmine oleks mõnel põhjusel raskendatud, palume selle kohta konkreetseid viiteid ning parandusettepanekuid. 
  • Kas kavandatavate küsimustike mõni osa jääb ebaselgeks?

Oodatud on ka muud seisukohad ja ettepanekud, samuti tähelepanekud, mida leiate, et Konkurentsiamet peaks andmete kogumisel silmas pidama.

Küsimustike kvaliteedi huvides palume, et oma seisukohti ja ettepanekuid põhjendaksite.

Arvamuse avaldajal palume märkida oma ees- ning perekonnanimi, juriidilise isiku või haldusorgani esitatava arvamuse puhul juriidilise isiku või haldusorgani nimi, samuti arvamuse esitaja kontaktandmed. Küsimustike kohta saab tagasisidet anda posti teel, faksiga või e posti teel aadressil mda at mkm dot ee, kuni 13. juunini 2011.

Anonüümseid ning pärast arvamuste esitamise tähtpäeva möödumist esitatud arvamusi ei arvestata.