EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiameti täpsustus ASi Tallinna Vesi börsiteatele

Konkurentsiamet juhib tähelepanu, et ASi Tallinna Vesi väljastatud börsiteates sisaldus oluline ebatäpsus seoses veeteenuse hinnataotluse kooskõlastamata jätmisega.

ASi Tallinna Vesi 05.05.2011. a börsiteates sisalduv väide  „Konkurentsiameti väitel ei saa nad lepinguga määratud hinnatõusu kooskõlastada monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadusest tulenevate piirangute tõttu“ jätab mulje, justkui tuleneks vee-ettevõtja hinnakujunduse piirangud 01.11.2010 jõustunud seadusemuudatustest. See väide on eksitav.

Õiglase hinna, kulupõhisuse ja põhjendatud tulukuse nõuded olid ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseaduses ja konkurentsiseaduses sätestatud juba AS-i Tallinna Vesi erastamise ajal.  Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadus ei muutnud veeteenuse hinnaregulatsiooni aluseid, vaid üksnes selle kehtestamisega kaasnevat menetlust ning hinna kehtestamise ja järelevalve pädevusi. Põhjendamatu tulu teeni­mine vee-ettevõtja põhitegevuses ei ole olnud seaduslik erastamise ajal ega pärast seda  ning selles suhtes ei saanud AS-il Tallinna Vesi ega tema investoritel kunagi tekkida õiguspärast ootust.

Konkurentsiamet jättis 02.05.2011.a AS-i Tallinna Vesi hinnataotluse kooskõlastamata, kuna ei nõustu ettevõtja esitatud veeteenuse hinna arvutamise aluseks olevate kuludega. Muuhulgas moodustaks taotluse kohaselt ettevõtja ärikasum 50% kogu veeteenuse hinnast, mis ei ühti põhjendatud tulukuse põhimõtetega.

Teate edastas

------

Maarja Uulits

Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja

Konkurentsiamet

tel: 667 2400

E-post: maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee