EST | ENG  

Konkurentsiamet

Jõustus Tallinna Ringkonnakohtu otsus nn. valmisfirmade kartelliasjas

Riigikohus otsustas 21.02.2011 mitte menetleda nn. valmisfirmade kartelliasjas esitatud kassatsioonkaebuseid. Seoses sellega jõustus Tallinna Ringkonnakohus otsus 17. detsembrist 2010, millega jäeti muutmata Harju Maakohtu 24.09.2010 otsus Paap Suurmaa, OÜ Liivikas Varad, Hannes Rosina, OÜ Wasp Projekt, Hardi Reiteri, I. Knudsen OÜ, Ivo Valveti, Volbeko Consult OÜ ja OÜ Amador-LC süüdi mõistmises konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimises.

Nimetatud isikud ja ettevõtjad leppisid 2009. aasta suvel kokku tõsta oluliselt nende poolt osutatava ettevõtete asutamise teenuse hinda. Sellega panid isikud toime karistusseadustikus sätestatud kuriteo, s.o. kokkuleppe ja kooskõlastatud tegevuse, millega määratakse otseselt või kaudselt kindlaks hinna- ja muid kauplemistingimusi kolmandate isikute suhtes. Harju Maakohtu 24. septembri 2010. a otsusega karistati nimetatud isikuid rahaliste karistustega vahemikus 10 000 – 150 000 krooni ehk kokku 464 500 krooniga, millest osa ei pööratud koheselt täitmisele.

Maakohtu otsuse peale esitatud apellatsioonidega taotleti süüdimõistva kohtuotsuse tühistamist ja õigeksmõistva kohtuotsuse tegemist. Ringkonnakohus leidis, et maakohtu otsus on seaduslik ja põhjendatud ning apellatsioonides esitatud argumendid ei saa olla kohtuotsuse tühistamise aluseks. Sellest tulevalt jättis Ringkonnakohtu kolleegium Harju Maakohtu süüdimõistva otsuse muutmata ja apellatsioonid rahuldamata. Kuna Riigikohus ei võtnud asja arutlusele, siis jäi jõusse Ringkonnakohtu otsus.