EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: AS-i Tallinna Vesi hinnataotlus ei vasta nõuetele

Konkurentsiamet on seisukohal, et AS-i Tallinna Vesi poolt 10. novembril 2010 esitatud taotlus veeteenuse hinna kooskõlastamiseks aastateks 2011-2015 ei vasta ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseaduses (ÜVVKS) sätestatud nõuetele. Konkurentsiamet andis AS-ile Tallinna Vesi aega puuduste kõrvaldamiseks kuni 13. detsembrini 2010.

Konkurentsiamet on seisukohal, et AS-i Tallinna Vesi taotlus ei vasta ÜVVKS-i nõuetele ega võimalda kontrollida, kas ettevõtja poolt taotletav hind on seaduses sätestatud nõuetele vastav. AS Tallinna Vesi taotleb veeteenuse hinna kooskõlastamist prognoosiga järjepidevaks ja iga-aastaseks hinnakasvuks, mis ei ole kooskõlas ÜVVKS-i hinnaregulatsiooni ning põhimõtetega. Taotlusest ei selgu üheselt, milliseid tasusid ja millistele piirkondadele soovib AS Tallinna Vesi veeteenuse hindasid kooskõlastada. Lisaks ei sisalda hinnataotluse aluseks olev dokumentatsioon nõuetele vastavat raamatupidamisandmete eristust.

Teate edastas:

Maarja Uulits

Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja

Konkurentsiamet

tel: 667 2420

E-post: maarja.uulits@konkurentsiamet.ee