EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Kohalikud omavalitsused ei tohi veeteenuse hinda enam muuta

Konkurentsiamet tuletab vee-ettevõtjatele ja kohalikele omavalitsustele meelde, et seoses käesoleva aasta 1. novembril jõustuva monopolide hinnapiirangute kehtestamise seadusega, muutuvad nimetatud kuupäeval automaatselt kehtetuks kohalike omavalitsuste määrused, millega on kehtestatud senised veeteenuste hinnad.

Vastavalt uue seaduse rakendussättele kohustub vee-ettevõtja kuni uue hinna kooskõlastamiseni jätkama teenuse osutamist hindadega, mis kehtivad 31. oktoobril 2010. Seega on seadusevastane rakendada üleminekuajal mis tahes hindu, mis seaduse jõustumisele eelneval päeval ei kehti. Samuti ei tohi vee-ettevõtja rakendada hindu, mis on kohaliku omavalitsuse poolt varem kehtestatud määrusega kinnitatud hilisemaks ajaks kui 31. oktoober. Näiteks ei ole õigust rakendada hinda, mis peaks kohaliku omavalitsuse määruse kohaselt kehtima hakkama 1. jaanuaril 2011.

Ka on seadusevastane rakendada hindu, mis on kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud peale käesoleva aasta juulikuud. Kuni uue seaduse jõustumiseni kehtib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 2 redaktsioon, mille alusel saab hinda kehtivaks lugeda vaid juhul, kui hinnamäärus on avalikustatud vähemalt 90 päeva enne hinna kehtima hakkamist. Sellest tulenevalt on vee-ettevõtja uue seaduse jõustumisel kohustatud rakendama  veeteenuse hindasid, mis avalikustati hiljemalt 3. augustil ja kehtisid 31. oktoobril 2010. Nimetatud tingimustele mittevastavate hindade rakendamine pärast käesoleva aasta 1. novembrit toob vee-ettevõtjale kaasa seaduses sätestatud vastutuse.

Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seaduse kohaselt peab vee-ettevõtja lisaks väärteovastutusele arvestama kriminaaltrahviga summas kuni 250 miljonit krooni, kui ebaseadusliku hinna rakendamisega kaasneb turgu valitseva seisundi kuritarvitamine, muuhulgas ebaõiglase hinnatingimuse rakendamine.

------

Maarja Uulits

Üldosakonna juhataja

Konkurentsiamet

tel: 667 2400

E-post: maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee