EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet peab vajalikuks pensionifondide vahetamise piirangute olulist vähendamist

Konkurentsiamet tervitab Rahandusministeeriumi plaani leevendada pensionifondide vahetamisele seatud piiranguid, kuid peab vajalikuks nende piirangute veelgi ulatuslikumat vähendamist. Konkurentsiamet tegi ettepaneku võimaldada osakuomanikul pensionifondi vahetamist 30 päeva möödumisel avalduse esitamisest.

Kehtiva kogumispensionide seaduse kohaselt on pensionifondi osakuid võimalik vahetada vaid üks kord aastas. Konkurentsiamet on seisukohal, et tegemist on tõsise piiranguga tarbijate valikuvabadusele ja sellest tulenevalt ka fondihaldurite vahelisele konkurentsile ning raskendatud on uute teenusepakkujate turule tulek. Rahandusministeerium on esitanud kogumispensionide seaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt tekiks tarbijatel võimalus vahetada olemasolevaid kohustusliku pensionifondi osakuid kolm korda aastas ning suunata uusi sissemakseid teise fondi kolme tööpäeva jooksul. Konkurentsiameti hinnangul piirab ka võimalus kolm korda aastas kohustuslikke pensionifonde vahetada oluliselt tarbijate valikuvabadust ja tõhusat konkurentsi. Uutel teenusepakkujatel oleks keeruline turule tulla olukorras, kus klientide pärast on võimalik tõhusalt konkureerida vaid kolmel korral aastas.

Pensionifondide vahetamise piiramist on peamiselt põhjendatud sellega, et tihedama vahetamise lubamine kallutaks fondivalitsejate investeerimispoliitikat ebasoovitavalt lühiajalisele kasule orienteeruma ja annaks vale signaali osakuomanikele, kelle teadmised investeerimisest ei ole tõenäoliselt eriti kõrged. Teiselt poolt aga võib piirangute tulemusena väheneda konkurents ja langeda tarbijate heaolu kõrgenenud hinnataseme ja/või halvenenud kvaliteedi näol. Antud juhul ei kohusta pensionifondide vahetamise piirang otseselt pensionifonde oma investeerimispoliitikat teatud suunas kujundama ning tuleks kaaluda, kas fondivalitsejate investeerimispoliitikat oleks võimalik ja otstarbekas reguleerida muude, selleks sobivamate vahenditega. On kaheldav, kas tarbijate investeerimisalased otsused muutuksid sellest paremaks, kui nende otsustamisvabadust piirata. Lähtudes eeltoodust on Konkurentsiamet teinud ettepaneku võimaldada osakuomanikul vahetada pensionifondi 30 päeva möödumisel vastava avalduse esitamisest.

Lisaks leiab Konkurentsiamet, et eelnõuga tuleb muuta fondihaldurite tasustamist läbipaistvamaks, sätestades kogumispensionide seaduses konkreetsed nõuded teenustasude avalikustamisele. Konkurentsiameti hinnangul on tarbijatel käesoleval ajal tihti keerukas aru saada, kui palju nad fondihaldurile teenustasusid tegelikult maksavad.

Täiendav info:

Juhan Põldroos

Järelevalveosakonna juhataja

Konkurentsiamet

Tel: 667 2450

E-post: juhan dot poldroos at konkurentsiamet dot ee

Teate edastas:

Maarja Uulits

Üldosakonna juhataja

Konkurentsiamet

Tel: 667 2400