EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Otsuse kavandi riigisisene konsulteerimine..

Konkurentsiamet teavitab, et ameti koostatud „Püsiliinide lõppsegmentide turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise- ja püsiliinide magistraalsegmentide turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramata jätmise otsuse kavand“ on tehtud avalikkusele kättesaadavaks 3. juunil 2010. Otsuse kavandiga saab tutvuda aadressil http://www.konkurentsiamet.ee/?id=13483. Elektroonilise side seaduse § 47 alusel on avalikkusel õigus esitada selle kohta arvamusi kuni 5. juulini 2010.

Oma arvamust saab avaldada meiliaadressil mda at mkm dot ee.

Arvamuse avaldajal palume märkida oma ees- ning perekonnanimi, juriidilise isiku või haldusorgani esitatava arvamuse puhul juriidilise isiku või haldusorgani nimi.

Konkurentsiamet soovib sideettevõtjate ja huvitatud isikute seisukohta piiritletud sideturu kohta eelkõige järgmistes küsimustes:

1. Kas nõustute püsiliinide lõppsegmentide turu ja püsiliinide magistraalsegmentide turu piiritlemise kohta tehtud järeldusega?
2. Kas nõustute turuanalüüsi järeldustega ettevõtja märkimisväärse turujõu kohta? Kas kriteeriumid, millele tuginedes Konkurentsiamet järeldab ettevõtjate märkimisväärse turujõu esinemist, on Teie hinnangul asjakohased ning kas Teie hinnangul on Konkurentsiamet asjaolusid õigesti hinnanud?
3. Kas konkurentsiprobleemide kirjeldus piiritletud sideturul on täielik ning õiglane? Kas mõni oluline aspekt on jäänud kajastamata?
4. Kohustuste efektiivsus: Kas kavandatavad kohustused tervikuna suudavad kõrvaldada ettevõtja märkimisväärse turujõu ärakasutamise ohu ning tuvastatud konkurentsiprobleemide mõju või seda vähemalt vähendada? Kas kohustuste kehtestamine otsuse kavandis kirjeldatud viisil vastab vastava teenuse ostmisest huvitatud ettevõtjate tegelikule nõudlusele?
5. Kohustuste põhjendatus: kas regulatiivse sekkumise maht ja viis on põhjendatud? Kas iga kavandatav kohustus on Teie hinnangul proportsionaalne ning võimaldab seatud eesmärki saavutada? Kas kohustuste maht ja täpsusaste on piisav?
6. Kas otsuse kavandi mõni osa jääb ebaselgeks? Kas te leiate, et kavandatavad kohustused on adekvaatselt motiveeritud? Missuguses osas peaks Konkurentsiamet kohustusi detailsemalt kirjeldama?

Oodatud on ka muud seisukohad ja ettepanekud.

Palume samuti, et juhul, kui esitatavas arvamuses kasutatakse ärisaladust sisaldavat informatsiooni, viitaksite konkreetselt, missugust vastulauses sisalduvat teavet peate ärisaladuseks. Konkurentsiamet ei käsitle ärisaladusena avalikustamisele kuuluvat või avalikustatud teavet.

Anonüümseid ning pärast arvamuste esitamise tähtpäeva möödumist esitatud arvamusi ei arvestata.