EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Alates 1. juunist kehtib Eestis uus edasimüügilepinguid reguleeriv grupierand

Alates 1 juunist hakkab kehtima  Vabariigi Valitsuse 27. mai 2010. a  määrus nr 60 „Konkurentsi kahjustavate või kahjustada võivate vertikaalsete kokkulepete sõlmimiseks loa andmine (grupierand)“, millega reguleeritakse edasimüügisuhteid, mis piirduvad Eesti territooriumiga. Riikidevahelist kaubandust puudutavatele edasimüügilepingutele kohaldatakse alates 1 juunist 2010 Euroopa Komisjoni 20. aprill 2010 määrust nr 330/2010, „Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes“. Kehtivatele kokkulepetele kohaldub 1 aastane üleminekuperiood.

Oma olulises osas toetub Eesti siseriiklik grupierandi määrus peaaegu täielikult Euroopa Komisjoni vastavale määrusele nr 330/2010. Seega olulisemaks muudatuseks võib lugeda, et kui käesoleval hetkel kehtiva grupierandi määruse kohaselt on grupierandi kohaldumisel oluline eelkõige tarnija turuosa, mis ei tohi ületada 30%, siis uue määruse kohaselt on oluline ka ostja turuosa ostuturul, mis samuti ei tohi samuti ületada 30%. 

Nimetatud Vabariigi Valitsuse määrus nr 60 kohaldub ka mootorsõidukite remondi- ja hooldusteenuste ning varuosade müügi kokkulepetele. Käesoleval hetkel reguleerib remondi- ja hooldusteenuste ning varuosade müügi kokkuleppeid mootorsõidukite grupierand. Sarnaselt Euroopa Komisjoni vastava määruse muutmisega, hakatakse viidatud kokku­lepetele kohaldama üldise vertikaalsete kokkulepete grupierandi norme, mille tõttu on toodud vastavad sätted mootorsõidukite grupierandist vertikaalsete kokkulepete määrusesse. 27. mai 2010 võttis Euroopa Komisjon vastu määruse nr 461/2010 „Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes mootorsõidukisektoris“. Nimetatud määrusega sätestatakse, et uute mootorsõidukite ostmise, müügi või edasimüügi kokkulepetele kohaldatakse alates 1 juunist 2010 kuni 31.maini 2013 käesoleval hetkel kehtivat Euroopa Komisjoni mootorsõidukite grupierandi määrust 1400/2002. Mootorsõidukite järelturuga seotud kokkulepetele kohaldatakse üldist vertikaalset grupierandid ehk komisjoni määrust nr 330/2010 ning lisaks komisjoni määruses 461/2010 sätestatut. Euroopa Komisjoni määruse ja seletuskirja mootorsõidukite kohta leiab veebilehelt http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/legislation/legislation.html

 

Vabariigi Valitsuse 27 mai.2010 määrus nr 60 vertikaalsete kokkulepete kohta on kättesaadav https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13321138

Lisainformatsioon:

Katrin Tasa

Konkurentsiteenistuse nõunik

Tel: 6672461