EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Euroopa Komisjon võttis vastu uued konkurentsieeskirjad kaupade ja teenuste turustamiseks

20. aprillil võttis Euroopa Komisjon vastu määruse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes (grupierand).

Nimetatud määrus reguleerib konkurentsireegleid kaupade ja teenuste edasimüügil. Kui käesoleval hetkel kehtiva grupierandi määruse kohaselt on oluline eelkõige tarnija turuosa, mis ei tohi ületada 30%, siis uue määruse kohaselt on oluline ka ostja turuosa ostuturul, mis samuti ei tohi ületada 30%. Internetimüügi kiire leviku tõttu on täpsustatud ka internetikaubanduse reegleid (nt ei tohi tarnija ja edasimüüja kokkuleppida ostja ümbersuunamises, kui selgub, et ostja ei asu selle edasimüüja territooriumil). 

Uus määrus hakkab kehtima 1. juunist 2010, kehtivatele kokkulepetele on kehtestatud üleminekuaeg 1 aasta.

Euroopa Komisjoni pressiteade on kättesaadav aadressil:  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/445&format=HTML&aged=0&language=ET&guiLanguage=en

 

Lisateave:

Katrin Tasa

Järelevalveosakonna nõunik

E-post: katrin dot tasa at konkurentsiamet dot ee

tel: 6 672 461