EST | ENG  

Taotluse esitamine

Konkurentsi kahjustava kokkuleppe, kooskõlastatud tegevuse või ühenduse otsuse osaline võib esitada Konkurentsiametile leebuse kohaldamise taotluse viisil, mis võimaldab kirjalikku taasesitamist ning taotluse Konkurentsiametile laekumise kuupäeva ja kellaaja fikseerimist.

Elektrooniliselt saab leebuse esitamise taotluse esitada e-posti aadressile leebus at konkurentsiamet dot ee . Kirjalikult esitatud leebuse kohaldamise taotluse esitamise kuupäeva ja kellaaja fikseerib üldosakonna spetsialist.

Leebuse kohaldamise taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) taotleja nimi, isikukood, sünniaeg või registreerimisnumber, aadress ja muud kontaktandmed;

2) identifitseerimist võimaldavad andmed teiste isikute kohta, kes osalevad karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuriteos;

3) karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuriteo põhjalik kirjeldus, sealhulgas andmed mõjutatud kaupade kohta, rikkumise geograafiline ulatus ning rikkumise aeg ja viis;

4) kõik leebusetaotlejale kättesaadavad ja teadaolevad tõendid karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuriteo kohta. Kui tõendite esitamine koos taotlusega ei ole tehniliselt võimalik, võib need esitada viivituseta muul viisil. Kui tõendite kohene esitamine ei ole võimalik, loetakse küllaldaseks tõendite kirjelduse esitamine koos tõendite asukoha teatamisega. Riigiprokuratuur võib anda leebusetaotlejale kuni ühekuulise tähtaja tõendite esitamiseks;

5) andmed teiste konkurentsiasutuste või muude asutuste kohta, kellele leebusetaotleja on esitanud leebuse kohaldamise taotluse või kellele ta kavatseb selle esitada.

Leebuse kohaldamise taotluse võib esitada füüsiline isik oma nimel või juriidilise isiku esindaja juriidilise isiku nimel.

Leebusetaotlejaks olev juriidiline isik võib põhjendatult välistada leebuse kohaldamise taotluses teatud juriidilise isikuga seotud füüsilised isikud (juriidilise isiku esindaja, liige, osanik, aktsionär, juhtimis- või järelevalveorgani liige, töötaja, endine töötaja), kellele leebust ei kohaldata.

Konkurentsiamet kinnitab leebusetaotlejale viivituseta leebuse kohaldamise taotluse kättesaamist, märkides selle Konkurentsiametile laekumise täpse aja, ning edastab taotluse koos lisadega Riigiprokuratuurile.

Saades Konkurentsiametilt teate leebuse kohaldamise taotluse kohta, kooskõlastab Riigiprokuratuur leebusetaotleja edasise tegevuse uurimisasutuse ja leebusetaotlejaga. Prokuratuur võib anda leebusetaotlejale kuni ühekuulise tähtaja tõendite esitamiseks.

Leebuse kohaldamise üle otsustab Riigiprokuratuur.Riigiprokuratuuri määrusega lõpetatakse kriminaalmenetlus leebuse kohaldamise tingimusi täitva leebusetaotleja suhtes, kes on esimesena esitanud leebuse kohaldamise taotluse, milles sisalduv karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuriteole viitav teave võimaldab alustada kriminaalmenetlust. Kui kriminaalmenetlust on konkurentsi kahjustava koostööga seoses alustatud enne leebuse kohaldamise taotluse esitamist, lõpetatakse kriminaalmenetlus Riigiprokuratuuri määrusega leebuse kohaldamise tingimusi täitva leebusetaotleja suhtes, kes on esitanud esimesena leebuse kohaldamise taotluse koos tõenditega, mis prokuratuuri hinnangul aitavad oluliselt kaasa süüdistuse esitamisele.

Leebusetaotleja suhtes, kes täidab leebuse kohaldamise tingimusi, kuid ei ole esimesena esitanud leebuse kohaldamise taotlust, saab kohaldada sellele isikule karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuriteo eest mõistetavat karistuse vähendamist proportsionaalselt isikult kriminaalmenetluses saadud abiga.