EST | ENG  

Tingimused

Leebuse kohaldamiseks peavad olema täidetud kõik järgmised tingimused:

1) leebuse kohaldamise taotlus on esitatud taotleja enda algatusel ning see sisaldab kõiki kohustuslikke andmeid;

2) leebusetaotleja lõpetab prokuratuuriga kooskõlastatult osalemise karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuriteotunnustele vastava teo toimepanemises, välja arvatud juhul, kui ta kaasatakse jälitustoimingusse;

3) prokuratuuri antud tingimustel avaldab leebusetaotleja ja teeb võimaluse korral täielikult, avameelselt ja moonutusteta kättesaadavaks kõik talle teada olevad tõendid karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuriteo kohta;

4) leebusetaotleja teeb oma kulul täielikku ja heauskset koostööd uurimisasutuste ja prokuratuuriga kuni karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuriteo menetluse lõpuni;

5) leebusetaotleja ei ole kallutanud teisi isikuid karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuritegu toime panema ega juhtinud kuriteo ettevalmistamist või toimepanemist;

6) leebusetaotleja ei ole enne ega pärast leebuse kohaldamise taotluse esitamist pahauskselt hävitanud ega kõrvale toimetanud karistusseadustiku §‑s 400 sätestatud kuriteo menetluses asjakohaseid tõendeid ega avaldanud prokuratuuri loata leebuse kohaldamise taotluse või kriminaalmenetluse asjaolusid.

Kui Konkurentsiamet ja Riigiprokuratuur on pärast leebusetaotleja vahendusel saadud tõendite hindamist leidnud, et leebuse kohaldamiseks ei ole alust, teatab prokuratuur leebusetaotlejale taotluse tagasilükkamisest.

Kui isiku suhtes määrusega kriminaalmenetluse lõpetamist  ilmnevad asjaolud, mis ei võimalda leebust kohaldada, võib Riigiprokuratuur oma määrusega menetluse leebusetaotleja suhtes uuendada.